ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

یې
 

 

۲۲/۲۳

 

 

څې
 

 

ځ ې
 

 

ԁږې
 

 

 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:

 
 

ې

ږ ټ څ ی

ڼ ټ ی یې ړیې یږې ې ې ې ې ځیې یې څ ځ څ ې ړیې څښ .
ګ ی ې ی:
ې ې ښ ښ ΁ ځ ې ړ ړ ې څ ې ی ړ. ȡ ې ځۍ څ ې څ ېېې ې ې ې څ یې یې ګ ې یږې ړ.
ی ی څې ی ی ی ړ ځ ی ړ.
ی ې څ ې ډی یې ځ ې ځګړې ړګ یې یې ګ ј. ی یې ړ ј څ ېڅ ې ی ǘ ړ. ې ړ ې ǘ ې ی ځی ی ځی ј ړ. ګ ې ېڅ ی ې ړیې یږې ې ی ېې ټ .
ږ ې ی ې ې. ی ړ ې ې ې ډې یǘ ... ې یې ړ ګځ! ې.
ی ې ځ Θې ې ې ΁ ګځ ی ۡ یې ښې ګی Ӂی ډۍ ګ ډ ی ټ ګ . ی ړ ښې ږ ې.
ی ګ ې ی ې ې ډۍ ځ ې ی څǁ څ ی څ ې ې ΁ ی ې یښ .
ډې ې ی ږ ځېې ځګړ ې یېې ګې ی څې ې.
ی ΁ یې ګ ې ѡ ړې ې ی. ځګړ ږ ې ې ې ې ټ ړې ګۍ ې ړ ښې ی ې ې ځګړې یڅ ی ښی ې ې ی ې ۍ ې ټې .
ې ی ېې ې ې ې څ . ځ ې ې څ ې ی ی ې ې ی ړ ې ۍ ې ې ږ ږ ې .
ې ې ې څ ې ځګړ ګ ړګ ې ې ځ ј ې ې...
ې (ǘ) ی ې ېڅ ی څ ګ ېږ ې ΁ ی ی ښی یګ ړ ښېې ځې ړ ې ې ی یې ی. ی ګۍ ې ړ. څ ړ ږ ڼ ی ړ ی ې ې ښې ښ ټ ی ǘ ړ ې ې ړ ې ځ.
ې ی ی ړی ځ ΁ ړ ښ. ګ ې ی ې ځ ΁ې ې ېښ. ښی ړ ی ی ی یځ څې ԁړ ړ څ ې ځ ځ ې ګ یې ی ځ. ېڅ ټ ی ګړ ړ ی . ی ګړ ښ ې ی ېڅ ړ ګ ړ ټ ځ ی ی ړ ځ ېې ی ېې ې ې ېڅ ΁ ی ډګ . ی ی:
۱۹۷۸ ې ی ی څ ټګ ځ یې ړ ې ښې ښې ی یې ی یһ ی. ړی ې ی ј ې ې ې . یې ړ ې ΁ ې ې.
ی ΁ ی ј ې ې ګځې ې څǁ یې ځ ټ ǘ ڼ ۍ ی.
ې ې ی ګ ېڅ ې . ی ی . ې ې ې ښې ې ې څ ې ټیګ ی. ېڅ ې ځ ی ډ ی ټ ې ټیګ ړ یېی ې ې ی ې ړ ڼ څې ΁ ښ څ . ې ې:
ړې ې ی ې ړې ی Ǎې ږ ې ΁ ې ј ړې
ې ې ې څې ې ړ ی. ډې ې ۍ ښ ی ی ټ یښ ې.
څ ې ږ ې ې ې یې یښ ϡ ی یږ ګ ځ ڼ ۍ ښ ګ ځی ې ې ښ یښ ځی ې. ې ی یې ی ې ځې ј ږ.
ۍ ې ۍ ې . ېڅ ی ۍ ی ړ ې ې ې ǁېښ . ې ې ېڅ ې ړ. ΁ې ښې ځ ې ی ې ې ې ډې ΁ ټ.
ې ې څګ ې ې . یې ې ې ې ټ ی څ Ԙ ګ . ښ ې ی .
ی ې ېړ یې ښ ی ړ ی ځڼ ړ. ی ګړ ې ј ې ټټ ړ ړ.
ې ی ې ی ښ څ ړې ږ یې ې ړ:
ې ګ ړﺉ ی ی ې ېږﺉ ی ږ ی јړ.
ې ږ څ ơ ی ږ ې ې ړﺉ...
ی ې ټی ډ ې ږ ې ې ې ی ې څ ډې ی ی.
ی. ی. ی.
ږ څ . ېڅ یې ی. ږ ټ ی ی.
ړ ژ ی. ښیې ځ ې ΁ ړ ی ΁ ی.
څ ی ΁ ځګړې ی ﺉ ې ږ ګ ې ې ې ړ .
ی ې ږ ې ی.
ې ړ ې څ یʺ یښ ړ.
ی. ǘ ې ی.
ږ ی ې ی ی ړ.
ی ې ښ څ ډ ی.
څ ې ی ړﺉ ییږ.
ړﺉ ې ی یی ځ .
ږ ی ږ .
ېږﺉ ې یۍ ی ښې ړګې ځ ې ی.
ېږﺉ ې ړ ړ ډېې یې څ .
ږ ې ی ې ی ړ.
ј ј. ږ ړې ی.
څ ی ی ږ ی ی.
ی ګډ ی.
ې ی یږ... ی څ .
ږ یې .
ې ړﺉ. ې ې ږ .
ې ی ړ ې یې ډی ی ۍ ې ړېږ.
ښ څ ړ ې ی ښ ی .
ی ی ړﺉ.
ی . ΁ ږ ړﺉ.
ږ ې ی ړ یی!

ی ړ یګ ښ ی ې јړ ځ:
ډǘ .Ǎ ې ګ ګ ی ی ې:
ԁږ ۍ ې ې ΁ ړۍ ښ ی. ې ې ΁ ډې ړ ی ΁ ې ړ .

ییј ښ ډǘ . ی:
ی ښځی ې څګ څګ ډ ې ې . څǁ ږ ګېϺ ې ې ی ی ړ ې... ښ ځ ښې . ې ی ې ې ې ډې ړی ی ړ ǎ ډېی ځ ځ ڼ ې څګیږ.
ی ی ګ . ی ې څј ځ ګ یږې . ې ی څ ړ. ی ښ ړ ې ځی یې ځی ځ ی.
ۍ ۍ ې ې ی ې ی ǁې ې ډېې ې یې ې ړ . ی ې ځی ګځی ی. یښ ې ښی ښ . ډ ړ ی ږ څې ګ ی څ .

Ǎ ګ ییǻ ې ځ ј ګڼ ږ یې ې ې ۍ ې یې ډې ړې:
΁ې یې ی ې ې . ږ ی . ԁ ې ډې ډې ښ ې Ϻ ې ې. ښی یې ې . ډ . ځګړی یې ډ ی . ۍ . ې ΁ ې ږ ی ړ. ږ ړ ډې . ې ځې Ѻ ې ې ی .
ې ګی ږ ې ی. یۍ ېڅ ې. ې ԁې ې ې ړ ېړ ې ړ ې ې ې ی .
ۍ ې ی . ی ΁ ǘ ړ... ې ږ ګړ ی ډګ ړ.
ې ې ټ ј څېړ ی ې ې ړیې یږې ې ځ ې ړې . ښی ې ی ی ګ ډǘ ی ی ې ېی ې ېږ ځ ی ۍ ې .
ې ǡ Ǎې ړیې یږې ې ډېی ی ېی ی یې ې ʘ ډ یی ی ګ ې ټی ΁.
ګې ې یې ځګړ څېړ ې ځ ډې ښ ڼ یی ΁ ې ډګ یږ. ځ ښی یی ګړ ی ړ.
ړیې یږې ې ی ʘ ې ی. ǁېی ړ ګ. یʻ څې ګړ ۍ یې یې ې ځ ې ی:
ی ی ګ ې ې ی ځ یږ. ګډ ې ړ ې ی ګړی ʘ ځ.
یټ ړیې یږې ی ې ې ی ې ʘ ړ ړی ې ی ی ې ی ګ ړ.
ې ړی ې ʘ ې ړ یږ ې ې . ګ . ښ ږ ې ی ی . ی ړ ږ ی ږ یې ې ګ ړې. ی ږ ټ ښې ښښ . ی ټ ړ ی څ ې یږ .
یټ ډ ځګړ ې ی: ی یې ګی ی یۍ ګې. ټې ې ی ی. ې ټ څېړ ی ړ...
ی ډǘ ی ېی یѻ ی:
ږ یی . ی ې ړی ړې ې ڼ ۍ ړ ی ې ی ړ ټ ʘ ګ ړ.
ډ ې ړیې یږې ی ړیې څې ړ ځ ې ییږ. ې ځ ی ی ټǘ ی ی ی ړ. ږ ډګ ې ډیې ې ې ې ی ښی ډګ .
یګ ېی ډې ې ګ ې ړ .
ی ې ی:
ې ې ی ې ټ یږ ږ یǘې ځی ی ږ ی ې ی ځ ΁ ی ی ړ ځ. ې ې ځ ړ ګ ې ځی څ یې ی ې ...
ې ې ې ې ږ څ ی ی ې ګ ی ګۍ ی ړ ړ .
ږ ېږ ې ګړی ځ ې ې ړ .
ږ ېږ ې ی ګ ړ.
ی ی ې ی ې ړ .
ی:
ی

څ ښۍ:

ږ ڼ Ӂۍ
ړ ښې ې ې ې ې ی ... ې ې ی ړۍ ې ΁ ی ی ی.
ی یګѻ ېې یې یګѻ ړیې ېږې ړ ډǘ ی ګ ګ јې ړ. ی ơ څ ې ی ېјړƺ څ ې ی ړ ړơ ې ơ ې څ ی ځǘ ې ږ څ .
 

 

 

 

     ۱۸۷                         ۱۳۹۱ ی یی            э      ۲۰۱۳ ییی