ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 


 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
         

 
 
ی

ې ی ې ځی ډǘ یې ې ې ی ې . ی ې ې ړ ې ړ ګېډ ځیګ . ی ېږېی ې ړی . ΁ ی ړی ԁږ ې ې ی ړی یې ی ی .
ډ ی ې ې ې ډǘ ی ړ . ی ې یښ ی . ږ ې:
ی . ې . ې ې ی څ ی ګ ې ړې ډǘ ړ ې ې ښ ی ی ې یږ ی ی .
ډǘ ی څ ۍ ې ټ . ې ړ ۍ ی ۍ .
ې ې ǘښ ې . ېڅ څی ې ی ΁ ېښ ې . ې یې ǁې ړې .
ی ېڅ ښ ځېی. ټ ې ۍ ېېې ۍ ېې ړې ې ېڅ یې یې ېې ړې.
ۍ ې ځ ی ړ. ې ې ځ ړی ړې ... ځ ې ې ې ې یې . ړ ې ښ ځ ی Ӂیڅ ځی ې .
ې څǁ ی ځ . ѡ ѡ ړ ې ˻ ګ ی˻ یې ګύǁې ټ .
څ ې ی ړ ې یې ې ی ې ې ې ی ې ی ې .
ې ې ګې ړې ی ې یې ی ې څې ړې. ی ې ې ې ګې ړې ې یې ېڅ ې ی ې یې .
ې ی ې ې ΁ Әډ Ӂی ǘ ی یې ې ې ې ړ Ӂ ی ې ې یې ی ګی ړ.
ډې ی . ړ ǘ ې ی. ځۍ څې ځǘ ړ ی ډ . ې ǘ ی ځǘ ې ځګ ې ځ ځ ې ΁ ی ې ې: ی ی ی! ړیې ې ې ی ېږ ې ǘ ځې ی ړ.
ی ې ې ې ړ ې ΁ ځ ټ څ ی ی ې ǘ ې ډې . ǘ ی ې ی ډ ړ. ې ډ ړ څǁ یې ړې ې ې ی ی ځی .
ړګې ښ څې ېې ی ښ ې ǘ Θې . ګ ј ې ښ ډ . ی ې ې ڼ ځ ې ړی . ې ǘښ ځی ی ی ګګ .
ډ . ټ ې ړی ځ ې ډې ې. сې ې ې ړ. ړۍ ې ړیې ړۍ .
څ ې ی څیښ ډګ ړ ې ږ ې یښې یې ې ې ې ی ǘ ځی ی ګډډ ړې.
څǁ ی یې ې:
ې ډې ځ ګی...
ې: ښې ې ی ې ړ . ې ی ې ی ړ. ګې ې ی ی ږ ې ې ی ږ ېی . ی ې ... ې ی . ې ی.
ی ې ی ډډ ې ځ. ی ښې ǘ یې ǘ ړ. ې یې یې ΁ ټ ی ی. ډې ې یې یې ې ډǘ ړ . ځ ی ې ډې ځ ښ ښ.
ی ی ې ΁ ټ ې ی.
сې ی ښ ځ ې ΁ ی ړ یې ې ې ېڅ یې ې ی ړې ې ګڼې ې ی.
څ ی ډې ښ ږ ی ې ګې. ې ې ډډۍ ی ی ې ړ څ یږ ی. ړ ټګې ΁ ې ې. ځ ې ۍ ټ ړ ΁ ی ړ ǘ ی ړ.
ښ ې ې ځ یې ګی ې یې ړ ې ی ړ ې ی ی ی .
یې ښې ې:
ې ی څ ې ږ یې.
ی ΁ې ګې یې یې ې 㘬 یې ۍ ړ ی ځی ی.
ټ ړ. څǁ ې ړ ې ې . ǘښ ږ ې .
ې ځې ی ې ړ. ړ ې ټې ې ۍ ې ې ځ ګځېې ې ې ې. ې ې ې ې ی ځǘ یې ړې. ی ې ېڅ ۍ ی ۍ ی ی ې ی.
ی . یې ړ ښی یې ј ی ј .
ј ی ېښ ی ی یې څې ی ј ې ځ .
ی یې یې ښ ې ԁې ј ې ې ۍ ګځ ی ټ ې ې ې . ګړ ې ی ΁ ԁړ ی ې ګڼ ی یې ې یې ې ی ی ј ې . ی څ ښ ې ی یې јړ.
ښ ږ ږ ی. ې ېښ ی څ ې ښ ې јې ځǘ ځ.
Θې ې ې ی ی یې ј څ ړ ԁړ ې ی یې یې ې ی ې یې ΁ې ې ی ې یې ΁ ډډۍ ړی یې ې ې ګړ څې ې یې ΁ ې ډډۍ یې ΁ ړ.
ی ی ی ې ی ې ی یې ټ ی ځ.
ی ی ې ΁ې ښځې ټ ې ې ړ یې ې ی ې ѡ ې ېڅ ړی یې ټ.
ې ی ې ډǘ ځ ړې ΁ې ې. ی ې ې ΁ ۍ ј . ځ ېړ ښځ ښ ې . ښځ ېړ ښې ݘ ې ۍ ښی ې . ی ی:
ې ې ې ږ ې ۍ ی ډې ګ ی ې ګڼې ې ی ړ ټ ۍ یګړې
ې ې ځې ېې ې ې ښځې ېړ ی ی ې. ی ې ې ې ۍ ی ې یې ԁړ ګ ې .

ې ې ی ډǘ ј ړیې یږې ړ ښ ې یی ې ј ړ Ԙ ی څګ.
ی ې ې څ ΁ ې :
ې ې ی ړ ډ ی ړ ی ی...
ټ ј ј ی یې ی ی څ یې ې ﺉ ې ړې ګڼ. ې ې ېԡ څیښ ې И ې ј ی ډې .
یی јې ې ګ ځǘ ی ډǘ ېې ݘ ۱۳۰ ړ ی ې И ې . :
ې ګړ څ ې ځګړی ړ څ ې ړ یې.
ی ډǘ ی ۱۹۵۵ ې ې ې ې ی ی ړ ې ی ې ځ. یې ی .
ی ی ی ی:
ی ې ј ږ ی ګړ ې ې څ јی ی. јی څ ی ې ی ې ځ ی .
ی ی څ ې ې ј ی:
ې ݘ څ ځ ی ی ځ ځ ۍ ګځ. ی ږ ی ې ړ ې ې ځ .
ی ډǘ څ ې ې ګی ی ΁ې ې ړ ې ی:
ډ ی ی ی ږۍ ... ډې ځ ۍ ی И .
۱۹۱۲ ې یې ړی ډǘ ΁ ګ ی ې یې ډېې ǘې ې څ یې ټ ې ځ ې . ډǘ ی:
ټ ځǘ ю .
څ څ ې ې ی یې ېی ϻ ی. ΁ ټ څېړی یې ې ې ړ ی ې ی ټټ ټټ ړې. ېی. ی ډǘ یې ډ ړ یې ... ی ځ څېړې ی ې ی ګ ګ ې ې ټ یʡ ی ځګړې ې ې ې ښی ی ځ .
ښی ې ټ ی ځ ې یې ԁړې ې ی ړې. ی ی ی ی ی څګ ډ ړې ړې ې ېښ Ԙ یښې ټی ړی ی. ی ږ ځ јړ ې ی ځ ګ. 

 

 

 

۱۸۰                    /       ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶       ۲۰۱۲ یی