ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
      

 
 


ԁړ

ړیې یږې ې ړ څېړې

ړې ټ ګ... ې ډېې یې ې ځ ی ی ګ ې ی ې ی څ څ ې ΁ ې ی . ځ ې ی ی ځ ی یږ. ښݘۍ - ی ځې څ یږ. ی څ ی ې ړ ی ې ځ.
ړ څ ېی ږ ې ړ ې ېې ې یې Θښ ی. ږ څېړې یږ ې ږ ی Θښ ښې ی ړې ی ې ی ې ګړی- ی ې ی ډګ ړ.
ړ څېړ ې ې ۱۹۱۸ ې ǁ ې یې ې ۍ ی ی ړ ړ ې څ ی یږ.
ې ۍ ۱۸۶۴ ې ΁ ی ځ ې څ ځ ړیې یږې .
ی ټ ی ی . ی ΁ ې ΁ ې ېې ړ ی څې یې ې ړې. یې ې ې ی ړ ې ټ ې ډګ ړ.
څ ې ډǘ ی ۍ ډډ ړې ې ی ډې ییی ې ځ ی ی ې ې ې یې јړې ډې ΁ ړ ی ځی .
ی ې ړیې ډګ ې ی ی څ ی یې ې څ ې ی ړیې ی ی ړۍ ې ΁ ی ې ΁ې ۍ ΁ ې ګύǁې یې ټ ې:
ی ښ ی څ ړ.
یڅ ځډی ی یې ΁ ړ ځ ړ:
ې ې ې ې ډې ی ېڅ ګ څ . یې ی ږېږ .
ی ی ښی ې ړیې ځې ی ې یې ې ې ی ی ی ې .
ښ ی ΁ ی څ ښ ی څ څ ی ی
ی ی څ ړ ړ ی ډ ΁ې ښ ړ ې:
ی ړیې ځ ی ېې ړ
ی ډ ې:
څ ی ی ! ې ی ې ی ځ ی ې ټ !
ی ې ی ځ ې ګځې یې ΁ ږ ړ ښ یې ېې ی ړ ΁ ی څ ی ړ:
څ ې . ډډ ی. ΁ یې ی. ې ې ی ې ی ی ځی څ ی.
ی ې ښ ې ځی څ یې څ ی ی ځ یې јړ:
ې ښ ګ ! یې ړ څ ېی. ی ی. ځی ې ځی ډې ی . ی ΁ ی ړ. .
ی ΁ې یې ی. ی یې ې:
ګې ې! Ԙ ی ی یې. ې ډې یږې ی.
ی ی ګې ی ډ ړې ی ΁ې ې ږې ړې:
ې ې یې ی ې. ځ ې ګ ړې . ی ی ځ ې ې Ӂی ی Ҙ ښی ی ی ی.
ځ ې ی ښې ې ی یې ې ې ې . ښې ȍی ړې ړ . ی ی ځ . ې ټ ګړ ډډ ې ښې ړ ȍی ړ ې ی څ јړ. ی ی ی یې ی ې ی ی یې ی .
ښې ی ې ې ې ړ ȍی څې ړ ی څ ی. ی څ ې ی ې ښې ې:
ړ ږیږې. ȍی ړ ې ړ !
ی ڼ Ǎ: څ ې ې ې ی ځ یې ی څې ټیږ.
ښې یی ځ یې ې:
ړ ې ځ ې ې ې یې ی ښې.
یې Ә ړ ښې یې ډډ јړ ې یې ښ ی ې یې ې ې ی یې ډې ګ څې ی.
ǁ ې ې ی ی ی ی ځ ړ ی ډګ یې ړ:
ی ځ ږ ی ی ی ی ی. ی ې ې ې څ ړې ړ ې ې یې ډې ی ې. ړې ی ې ی یې ړ ј ی ې څ ې ی ې ې ΁ې ړې یڼ ې ی ϡ یې .
ې ښې ی ΁ .
ی ی څ ښ ې څګ ی ړی ی ږېږ
ې ېڅ ی ې ی ې ړ . ډې ې ښ!
ی ی Ә ړ یې ې:
ږ ј ې ی ې .
ی ی ړ ډې ښ ې څ ډ ڼ ی ړې څګیږ
ی ڼ Ǎ:
ږ څې ې . ځ ې ږ Ӂی ې ټ څјیږ. ! ې Ԙ ې یی ی ې ې څ ښې ی !
ی ی ې:
ې ې .
ی ی ی :
ې !
ی ډې ښې ې یې ی ې یې ښ ړ ې ی ې ړ یې ې:
څ ډ ډ ...ږ ی ې ښې ی ېڅ . ټ ې . ښې ېڅ .
ی ټیګ ړ:
ښې څګ څ ې
ی . ې ې ځ. ېږې ځ ې ړ ݘ ړ یږ.
ی ی ې ړ ګ ږ یی ښ یې ې ی ښې څګ ی.
ی ځډ ې ې ښې ی ې ړ ښې ی. ې ښې ی ې یږ ی ې ΁ ځی ې ی یې ړ:
ډې یې ځی ې څ ی. ې ډ ډ ې یی . ې ې یږې ې ې څ ې ې ېې. ې ې ې.
ی ΁ې ړیې ځ څ ی ړ ې ی ړ ړ. ی ی ړی ی څ . ېې ې یې ې ΁ې ې ړې ې څېې ی ېیږ یې ړ. ی څ یې ځ ې ی یې ې:
څ ې ټ ټ ړې ې ې ې ډې یږ ۍ ې ځړې ې ړ . ی ې ې ی ځی ی. Ǎی. ګ ی ی ی. څ ې ې ی ړی . ی ې ږﺉ ځ ې ې ړ ی ې ی څ ډې ښی . ې ځ ړ ټ ټ څې.
ی ی ې ښې یې ی ې:
ګې ې ړ! ی ځ څ ړ . ی ې ړ . ګټ . ی ی ېږ ې ډې .
ی ΁ې څ ښ ې ړۍ ی ې ښ .
ړ ځ ې ښې ی ی ړ ځ ې ځې ی.
ی ΁ څ ښ ې ړ یې ې:
ی . ی ښې ی ی ! ې ګ یې ړ ې !
ی ی ې ې ځ یې ی ې ې ې ی ږ ړ:
ږ ړ! ې ې ګځ.
ې یې ښ ې څ ې ښې ی. ې ی ې ړﺉ ښ ږ ی.
ی ږ ې ې یښﺉ. ی .
ی ی ΁ ی یې ې:
ی ځ!
ی ی ې ې ې ې ی ǘښ ې.
څ ی ړ ی ی څېړ ډې ې ېښ. ϫ ی ی ی.Ǎ.ی ې ړ ې څېړې ړې ې ې ټ ی ی یې ړ.
ی ΁ یې ې یی ی ې یږ ې ی ړ ې ی یې ړ.
ی ړ ی :
ډګ ې ړیې ږ ј ی ځǘ ګ .
ې Ԙ ې ې ی ړ ی ی ی ې ډېې ی یږې . ی ښ ې ی ی ښی.

ګ یс ګ ی.ی ۱۹۳۵ ې ۲۶ ېټ ǘӁ ځڼ ې ې ړۍ ېښې ړ ی ی ې ԁړ ۍ ې یې ې ړې . ښ ړ ې څګ یې ېښې ې ښ ΁ ی څ . ځ ږ ې ړیې یږې ې ј.
ی ې ی :
۱۹۱۱ ې ې ԁړ ΁ ی ټ ې ې ړ ی ې ی ځی ی ټ ډ ې.
ې ی ې ې ېښې ځی ړ ی ځې ΁ ی.
ی ې ې ی ې ېړ ډ یې یې ړ. ی ګړ ΁ ۍ ې ېښ. ی ټې ې ېې ې ې یې:ډǘ јړﺉ! یǫړ یې ې ې ړۍ یې ې
ې ی ی . څ ΁ یړ.
ې ټ ې ځې ځ ځړ ی ی ې ې ېې ی .
ې ی یې ړ ی ږ یې ې ې ې یې ی ې ی یې ې ی څ .
څǁ ی ې ی ې Ԙ ΁ې ی ې ځ ΁ ې ی. ې ی ۍ ړ. ې ې ΁ څۍ ې ې یې ې:
ʡ ړ ې ی ې ی ې ې څ ټ ېښ ې.
ی ې ړ ې ې ی یې څ ېښ ې یې ...ی ړې. ی ښ ې ې ځ ې ټې. ګډ ټۍ یې ی ګ ېږې ې ې ی ی ټ ې ی ی .
ې ی ځ ی ې ی. ی ی ی ی ې ډې ډې ې. ډǘ ې ې یې ګړ ې یی ې یې јې. ی ځ ی ی.
ډǘ ی ېږېی ې یی . ی څǁ ې ی ې ځ څټ јیښږ ې ځ.
ی ې ې ډǘ ې ی ړ ې ی . ی ې ی ی ځ ی ی ې ځ ډǘ ړ ې ېی ی.
ې ې ΁ې ښې یې ې ې ښ یې ښې یې. ې ې ې ځ ې ګډ ی ې ی.
ی ۍ ې ې یې ی ې ړ.
ې څګ ښې. ړ ې ډې ښ ړ. څ ځډ ې ښ ې ښ ې یې ړ. ې ټ ې ی څټ ې ΁ ې ځ.
ې ځی ړ ې ېی ځ ی څ ځ ځی یې ځ ځ . یې ګ ی (یی) ی ј ې څ ې ې ې یږ.
ی ی ې ږ ځډ ې یی ې ې ښې.
یې څ ړې ې ې څ ی ې ې یې ښ ی. ی یې ړ:
ی ی ې ې ړ ګ ې ې Θې Θې ډې ǘ ې
ړ ی ی ی ی ې ې څګ ې ی ی ې ځ ټې ې ټ ټ ړې ی ړ یی ی .
ی ی ې: ځ ې ښی ړ ی ی یږې ی ېږیږ ې ړ یې ڼ Ǎ ې ΁ یږې ګډ ې ی ې ېږ ΁ ې یې . یۍ ې:
یۍ ی ی ېږېی ړ ځ ې یې . ړ ې ښ ړ ې ځی ΁ ګځې.
ټ ډګ ې ېښې ځ ی ې ځ ی ΁ې ېږ ړ ې .

ډǘ ی.ې.ی څېړی ې ګڼ ې ې ۱۹۰۷ ی ې ǁ ې ی:
ۍ ټګۍ ې ې ې ی یې یې څ یʻ ې. ۱۸۸۹ ې ې ړ ې ی ۍ ې. ې ځې Ӂښی ړ .
ې ې ړی ی ړ ړ یې ډǘ ېړ ې ړی ی څ ټ ړ. ډǘ ی ی:
ې ې ې ی ی ړیې ېښ ی څ ټ ې ټ ې ې ځ ی ښ ΁ ې ژ یې ړ ې یې ېږ.
ې ې ی ΁ې ړیې Θې Θې ې ژ Ӂ ې ټ څ یې ښ ی.
ی ې ԁې ԁږ ې ی ړۍ ګې ټې ړې.
ړیې ΁ ې ښې ې ښ ړ. ې ګ ې ې ΁ې ړیې ېیږ. ړ ړ ږې یې ې ې ΁ ی ړ ې یې یې. сې څǁ ې ی ړ یې ې:
څ ښ ځ ځ!
ږې ی یې ی ې:
ې ې ې ړ ې !
сې یې ې ې јی ی یې ږ ړ یې ې:
څ ی ې یې!

ډǘ ی ی ږ ې ې یې ی Ǎ ې ډǘ یی ی ΁ ݘ ټ ې ړې .
۱۹۶۰ ې ییј یې ګڼې ǁ јړ ې ې یې ΁ ګې ړیې . Ԙې ۍ ړ ۍ ی ې ټ . یې ڼې ړیې . ځ یې ې ښ ۍ ې ې.
ړیې څ ځې ΁ې ې ې ې ۍ څ . څ یې ګځې یې ې:
ېږ ې ۍ ړ ی. ړې ړ ې ېږې ړې .
ې ډډ یې ټې ښ:
څ ې ځ
ځ јړ:
ښ ې یې Ӂیې ې ځ .
ۍ ږې ی ې:
ې ې ی ۍ ی .
ځ ې ې ې ΁ې ږ یې ې ې . ې ې یې ښ یې ې ې ځ یې ې: !
ې ښ ΁ ځ ی ړ یې ښ:
ېې 忻
ۍ ی ځی ړ یې ې:
ړې ې ړ.
ѡ ΁ ګډۍ ې ې ړ ی ΁ې ی ړ ړ .
ې ډǘ ی ې:
ګډ ی ǁ ې یې. ې . ځې ې ړیې ۍ ی ۍ ړ .
 

 

 

 

۱۷۷                     ی  ۱۳۹۱ ی یی                   ۰۱ ǘ      ۲۰۱۲ یی