ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

یې
 

 

۲۲/۲۳

 

 

څې
 

 

 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
              

 
 


ځ ې
ې

یګ یګ ی ې ېښ ی ی ی΍ ې ی . ۱۸۸۰ ړی ې څېړ څ ډ ځ ی ی Әی ې ې ېښې ړ ځ . ځ ی څ څېړ Ә ېښ ی ېګ ګڼ. ( ګ ځ ې)
ی ی ی ېښ ی ړیې یږې ټ ی ې ګ .
۱۸۷۷ ی ې ی ې ی ΁ې ې ې ԁې ΁ ې ی ږ . ی څ ې ږ ې یې ګړ ی ΁ ړې ی.
ی ی ېټ . ې څ ځې ې ې ې ړ. ی ځ ړې ی ې ې ړ. ې ړ څې ړ ې .
ې ې ېښۍ ԁږ ېې یښ . ې یې ېې ېښې. ې ې ې ګڼ ډې ړېږ ی ځګړې ې ې .
ې ې یې یی ښ یې ې ړ ړ ΁ یې ی ې یې ۍ ړ.
ې یې ی.ی.ݻ ې ې یې ی ېی ې ې ړ ګځېې. ϡ ې ی ړ ې . ۍ څ ې ی ډǘ ی.ی.یӻ .
۱۸۷۸ یې ډǘ ی یۍ ی ی. ۍ یږې ې ې ې .
ې ډǘ ی څ ړ ې ې ړ ږ ې ې ځ ی یې ԁې ې یې ې ځ یې ی ګ ې. څ ی ΁ ځی ګړ ې ځ یې ې یګ ړ ېښ. ې ی ځ ې ډې ګ ی .
ېې ګړ ی ې . ډǘ ی څ ې . ړ ې ی ې ډې ې ړ.
ې ی څ ښی ډې ښ . ΁ ی јړې . ی یǻ ې څ یې . ی ې ښ ږېې ې:
ډې ښ! ېږﺉ ې ږ .
ځ ې ǁڅې یې ړ ې ی ۍ څ ېڅ ې. ړ ې یې . ښ څ یې ی ښ ې ΁ ځ.
ې ې ښ ې ی ۍ ΁ یېۍ ګڼ یې ړ ې ېې یې ځ.
ې ځې یی ی ې. ې ې ی ګې ګېې ځ یې ېږې Ǎ. ΁ یې ې یې ی ړې ې ی .
ډې ځډ ښ ړ ې ݡ ΁ ځ.
ې (ې ې ږې) ډ ګڼې څ ې ې ټ ګړ ې ې ې ړې ې ځ ې یې ی . ې ېښې یې ړې ې ې ېې ې ې ې ې ړ ۍ ې ړې ې ړ ې ې ې .
ې ېې څې ی ې ږې. ۱۸۷۸ ی ې ې ΁ې ې ې ډ ې . ۍ ګې ړې ې ړ. сې ځ .
ځ ې ځ ې ځ یې јې ی . ی ښ ی ډ ې ې څ ېښ ښ ې ځډ ΁ ړ .
څ ی ی ېښ ړ ی .
ډې ړ ې ېښ ې ګ څ ې ی ځ - (ښ ې یې ځ ې ړ ې څ ی) ې ې یې ی ډې . ې ګښ ړ:
ԁ ډې ښ ښی !
ډǘ ی ې ې ځګړې ې څ ې ې ښ ړې ې ی ځ ԁ ې یږ څ ی ې ګډۍ ی ǻ ې .
ԁې ې ې ې ګی . - ړ:
ډǘ ی ې ړ ơ ی ی.
ۍ ې ې ې ډǘ ΁ ې ې ԁ ړ ښ ې ې ۍ ΁ې ې ټیګ ې ډǘ ی .
ې ډǘ ی ʡ یۍ یې ی ې - ΁ ګی . یی یې ی ې - یې ې ی ې یې ی ډǘ یې ی .
ېې ی ژ ډې ې . ی ځ ړ ΁ګ ې:
ی ې . ېټ یې ې.
ې ډ ې ΁ ښ ړ.
ېټ ې ټǘ ې ې ګځ یې ی ې ځ . ې ې . ې ΁ې ۍ ی ښۍ ړ ی ی یې ړ ښ ړ. ې ېښې ې څ ې څ ې ې ېڅ ې .
۱۸۸۲ ی ېټ ی ییګ ی ګ ړ. ۍ ې ې ړې ې ی ۱۸۸۴ ې ېیځ ډ .
ی ې ې ښ Ի ې ېږی ڼ Ǎ ې ی ځ ی ǘ ې یی ی ې . ېړ ې ېښې .
ې ږ څ ړ ی ډǘ . ΁ ړ ېږ ې ې ی ې ی ې ۍ ی ې .
ی ی ې ړیې یږې ې ې ې ی ډ ې ی ې څ ې ی ړ ړ څ ې ځ ې јړ ې ې ړ ې ګ ΁ې ځیې ԁړې ې ې ې ԁړې ړ
ی ړ ې ړ ځ ې . څ ې ړ ۍ ی ښјې ېې ی یې ې. ې ې ړ ې یې Ǎې ټ ځ ډګ ې ړ ې ی ې ې ډې ړ .
ې ړ ېڅ Ԙ ې ې ې ې ې ګ یې ې ې ړې یې ی ړۍ ې ړې ډ ې ی څ ېې ΁ې ۍ ی ګډ ړ. ځ ې ې ې ی Ϙ څ ې ی ی .
ې ی ǁ ښ ګڼې ځ ې یی ј ېښ . ې ی ې څ ې یې یې Ӂۍ ښځې ǘ ې ې.
۱۹۳۳ ې ې ی ј ۍ ی ی ی ј ې ې یې ییӻ ړ ې څ ې ې ې ی ی ی ګ ۍ ې یǻ یږ.
ښ ј ییی ی یې ځ ی ړړ . ې ۍ څ ېې ې ټ ړ.
ی ј ډǘ ې ې ې ې یړ ې ی ڼې ی . ې یی ی ښی ۍ ې یۍ ې ځ .
۱۹۳۲ ګ ې ې یی . ی ј ې څ څګ یې ښې. ی ј ې ԁې ړ ی:
ې څǁ ... ې ې ې ږ ې ړ .
ړې ټیټ ΁ یې ی ېښϡ یې ې ړ یې ښ.
. ې ړ ې ې ې ې یی ی ې ښځ ې ۍ یې ې . ږ څ ړ ږ ې. ې څ ټ ړ څ یې ړ ې ښ. ې یې یϻ ړ. ی ې ې Ӂیۍ .
ј ۍ ې څ ې ړې ی ې. ې یې Ӂ ې ې یی څ ې ې ی ې.
ј ۍ ΁ څ ړې ې ی څ ړ ې ړیې ټیګې ړ.
ډǘ ې ړ ړ ې یې یی یʡ ې ځډ ې ښځې یې ې ې ې یې ی. сې یې ې ړ ځ یې ټ ګډ ې :
ی ی .
ې یې ی څ ې ډǘ ځ ړ ې ڼ Ǎ ې ې ګ ېې ی ځ ې ۍ ړ. ېړ یې ی . ې ΁ څ ډې ی ی ېړ ګډ ړی څ ې ې ی ی ȍی ی ړی .
ی ј څګ ړ ې ی ې ې ې ښځې ځ ې ې ی څ ډې ی ی .
ی- یی ډǘ ې:
ې ځ ې ې ʡ ی . ښ ې ې څ ېښ . ې ګې Ԙ یښ څ ې ې یې ځې ۍ ې ډې ړ ې ی. یېۍ ی ΁ یی .
ډǘ ې ړ څېړ ېړ ړ ې ی- یی ځ ی یѻ ې یې ی ې ړی یی یې ې ی ی ې.
ی ی ѡ ډǘ ې ې ۍ Ӂی ې ړې ی ی ړ یې ډې ړ ی ی ړ یې ی ړ.
ی ډ ې ګډ ې یی- ی ی ې Ӂی ې ښی ی ړ.

 

 

 

 

     ۱۸۵                          ۱۳۹۱ ی یی            ی      ۲۰۱۳ ییی