ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
  

 
 


ԁږ

ی ۍ ړیې

ېښ ۱۹۶۲ Ǎ ې ځ .
څ ی(Lisa) ی ې ۍ ې ې ې ې ښ ښۍ یې ې . ې ې ې یی ې یې یڅیښ ښې . ې ې ۍ ۍ ی ړ ې ی . ډǘ Ә ی ی ی ې ړ.
ډǘ یی یګ (Philip Lindbergh) یې یګ (Charlot Lindbergh) ی ی یې ی (Shlvia Matheius) ې ې ګ ې ی ړیې څ ګ ټ . ې ې ې څ یې ΁ ړ یی ې ې:
ی ی ې. ی ړ ړ ې јۍ ړیې ې . ې ړی . ړﺉ ې ړﺉ.
یی ی ږ ډډ :
ی یګ یې ی ی ې ی ی јړ...ی ې ی ې یې یې ی ی ې ј
یګ ی ی ј .
ېږ ې یې ی ј ی یی ړ! یې ې ې ی ګ ړﺉ. ی ړﺉ.
΁ ی ې ۍ ې ټ یې ټ ړ ړ ې ی ږېږ یی ږۍ یې ېړ ډǘ ی یګ јړ:
ډǘ ی یګ ی. ړ ې ی ړﺉ.
ی څ ېې ې ی یې ښ:
ډǘ ی ی 濻
ی ڼ Ǎ ې یی ډǘ ی. ی ښ یې ې:
ې ګ ی یǁ یʻ
ډǘ یګ ګ ې ښې ډډ ې:
څ ې یǁ јی ې ې یی ی. ی ΁ې ې ԁړ ګ ې ی ی.
ی ې ېې ځډ .
ی . ډǘ یګ ﺉ
ډǘ یی ږۍ ې ړ:
ې . ږ ږ ډ ې ګڼ. ې ی .
ی ی ی ې څ . ې ټ ې ی ی ﺉ.
ښۍ !
ی ې ی ډǘ ی ڼی ې ی ی ښې ی ې ړۍ ی ی ی یǁې ј ې ځی ј.
ی ی ې ې ډǘ ی ݘ . ې ډǘټ ې:
یېی ې ږ یې ی ی. ېې ی یې ې ې ... ی ی ... ی ې ړ ې ΁ ښی ۍ یږﺉ. ې څ ې ېΏ
ی ې ښې ʘ ړې یې ې:
ې ې ېښ ې 濻
ی ې!
ډǘ ی ې ې ې یې ې ټ څ ېڅ ګټ ړې ΁ې یې څګ ښې ې ټǘی یږ. ΁ ېړ ی . ښی ی ځۍ ې ی ϡ ې څј یې ځ ې ډǘ ګ ې ړ یې ښ. ډ ی. ې ی ϡ یې ΁ یې ې ړ ې یښ . ښی ی یې ې ګ یې ړې ې یې ړۍ ی ی ΁ ې یښ ې ی ی ځ ړ.
ډ . ې ی ډǘ ی یګ ΁ ځی ړ ΁ ښی یې ی ېښ.
ی ږ ې ی ۍ ې ی ې ې. сې ړ. ې ې ǁ ј ې ډǘ یښ ې ј ې.
ې ې ړ یۍ ې ې یې ې یښ ی یې ېڅ ј ړ.
ۍ یګ ې څ ԁې یې ې ګیۍ ېې ړې ې ی ی ښې. ې یی ی ګ یې ې ړ یې ې:
ی ې ځې ی ې . ې ښ ړ ې ی ګڼ ېڅ ښ ې . ې ځې Ӂښی ې ې ړ.
ې ځې یی ی ې ۍ ی .
ې ې ۍ ې ۍ ښځې ی یۍ ړ یې ې ې ښځ ې ې یې ی.
یی ی ۍ ښې. ۍ ې ی ې ې:
څګ ښې ی ې ګ ی . ې ې ېښ یې ښې ډېې ې ې یې ې ې ی ې ی. ښځ ښ ی یې ې ې јړ ې ې ګځ. ې ښ ې ې ډې ړی ېږ ې ې ګځ.
ی ګ ښۍ یې ښې ې ې. ې ΁ې ی یې ې:
ګې ې ې یې ښی ې ې ی.
یې ی یی ړ یې ښ ې څګ ې ېښې ځ یږ. یی ړ ې ې ښې ښ ځ . ې ډګ ړ:
څ ېږ ې څ ې څ ی ې ځ. ښی ګۍ ځیې ې ݘ ړې ې ښ ړ ګځ.
ی ې ښ ېې ډ ې ΁ ښ ځی ې څ ی ی Ӂ:
ی ې !
ی ی: ړ ې ی ! ی ې ړ:
ی ی! ې !
ډې ګړ ې ې ګ یې ې ړې. ې ځ ې ی ډې ږ ې ې ې ېږ یې څ ړ. ی یی ښځ ې ې څ ډ ېښ . ډ یې ې ی ی ې یږ ې ځې ښې ی ښې ی ېښ. ې ΁ ی ې ځ ړ ې ی ی ېې ېېږ
ی ځې څ . ېې یی ې ی ړ ۍ یې ی څ ې ی ځ ښ ی.

 

 

 

   ۱۶۷                      ۱۳٩۱   ی یی          ی     ٢٠۱٢ یی