ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
       

 
 
΁ ې

ې ډې ی јړې ې ۍ ځې یې ړې ΁ ΁ یې ې ی. ګ ʡ ې ې ګ ی ی ګڼې ی یې ېې ی ی.
ی یې ی ګ ی څې ی ډېې ږې ې.
ی یې ې ډې ښ ې ړ. ۍ یګ څ ییګ ̘ ډ .
ې ی ԁ یې ې یې . ې ی څ ښ ې ی یې ې څǁ یې څې.
ې ې:
یӡ ې ړګ ې ړ ېېې . ښ ی ې ې ې ې .
ېړ ی ښ ی ې ې ړې ډ . څ ی ǘ یې ې ې یې ځ یې ړ.
ړ ې ړ ې ې څ ی ښځ یې ښ ی ۍ ې ېږ ې ی یې ی. ځ ې ییګ ګ څ یې څ ړې ې ی ې ړی ی ی . ې ښځې ی ړ ې ۍ ۍ ی یې ΁ ړی ی.
ی ې јړ ی ې ی ԁ څǁ ړ ې.
ې ډېې ې ې ې . ې ې ې ی ی ې ی څ ی ې юۍ ې ړ ی ګ ډ ې ړ. ی یې ټ یږ څ ې Ǎی ی ی ې ې ښی یۍ ډ ې ی ښې ښ ړی ځ ی ی ېښ ړ. ړ ی ی ې ی ې ېی . ی یې ی ی ځ Ӂ ېڅ ی ځ - ګښ ړی .
یۍ ې ځیې ګړ ېې ی юۍ ی ې ۍ ې ې ې юۍ څ ګټ ځ ی ی ی ځی ډ یې ې ې ǘ ј.

ټ یې ې ی ښېې ې ې. یږې ԁږې ی ڼ ې ی ځ ږ ښ ی ې ښ .
ی یټې ډېې څې ړې یې ی . ې ی ی ی یې ې ی јړ.
΁ې ۍ ې ј ی ј یې ی ځګ ښګټ ې . ېј ی یې ښځ ټ ډې څ ټǘې . ټ ېی ې ټیګ ۍ څ ښ ې ی ځی ی ی ټ .
Ӂ ېې ځ ړۍ ԁ ې ګړۍ یې ې ښ ېڅ ګې ۍ ګې ې ی ې ییې ټ څ ېښ ې. ԁې ې ې ښ ې сې ټ ی ښې .
ԁې ې ې ې ی јړ ځ ې ېڅ ې ېښ ې یې ې ې ې ې ې ې ΁ ځډ ۍ ی ј.
ېښ ې ځی . ې ټ ی یې ΁ې ړې ې ښ ډ ړ. ی ی ې ΁ ی څ . ې ښ څ ې ې یږ. ځ ې ې ډې ښې ј ړ یې ږ ړ ې ټ ډی یې ې ځ یې ړ. ی ې ې یې ټ ړی ی ی یې ټ ټ ʡ څېϡ څې ې ی ې ځ . ې څګ ڼ ړ ی ټ ړ ښی .
ې ې ټ ې ړې څ څ ځ ټ ګ ګېϡ ی ې ی ټ څ ڼ ځې.
ې ځې ѡ ۍ ړی ې ړی ی . ی ې:
یې ې ې ј ǘړې ی ې ګ ې .
یې ځ ې ړ ې ټ ټ ټ یې ړې . ځ ۍ ی ړی ی ې څ ی ړ!
څ ې ی ј ټې ې څې ې ې ټ ې ښی ې ې ې . ړ ېڅ ی. ډې ېېې څ ې ځ ی . ېږﺉ ې ې ې ې ǘ ј ې ښ ې ېښې یې ړ ړ. ې ې ې ښ ګړ ی ښې ۍ ښ ې یی ږ ې ډې .
ڼ ې ΁ یړ ټ څې ی ښ ی ې ې ښ . ټې ې یې ټټ ټټ ټ یې ټ ټ ی .
ې ǁ ј ېښې ړ ې:
ی ځ ې ΁ې ی ی ګی ی ې څګ ې ښې ې ښ یې ړ. څ ې ړې. сې ې ړ ې ښ ې ی ې ړ ې ګېډې ړ ې ې ې ې ې ړې. ې ی ې ړ ې یې.
ې ړې ې یې ې ړ ې ΁ ی ړ ې ی ډې .
څǁ ې ې ΁ ې ې یښی ړ ی. ې ې ږۍ ԁې ی ې ې ې ΁ ی ړی ی ې ځ ې ی. څ ې ښ یی . ې ړ ې ې . ې ې . ښ ې ې ې ړ... ځې څ ی.
ې ΁ ې ېې څǁ یې ړ ې ښ ښ یږ.
ې ښځې ږ ې ې یϻ ې ېې ی ړ ې ږ ړ. ې ې ې یې ړ. یې ې ې ځی ړ ې ې ی ې ۍ ړې. ې ی ې . ړ ې ښ ΁ ېږ ې ی ښ یې ښ ړ. ې ΁ څې ډې ګ . ې ېې ې ځ ې ځګړې ی .
ې څ ې ی ی ږ ې ې ړ . ی ې ځ ΁ ړ ې ړ ې. ې ې ې یږ یږ. ی ې ږ ې. ی ې ې ی ې ږېږ ځ ې ږ ې ښ .
ی ې یې ړ ې ځډ یې ې ې یې ېې ی. څ یې . ΁ې ښځې یې ږ ړ یې ې:
ېږ ې ېې . ې ې یې ې ې ېې . ټ یې ی ڼ ې ېی ې ی ې. ڼ ې .
ې یې ی ې ې یې ی ټی ېښې ځی ښ. сې ې ړ ې ΁ ښ یږ.
ی ی ی ړی ی. ېڅ ی . ځ ې یې ې یې ې یې ی ې Ԙ ړ.
ې ی ړی ې ی ې ی ې ړ یې یڅ Ԙ ې сېښ ځ ې ځی ې ټ ښې څ ښې ښې ګ ېې. یې ی ې ی ټې ډ ځ ې یې ې ې ېڅ ښ ښ ې.
ی ΁ ټیګ .
ơ ! ΁ ې ې ڼ ځی ې ېې.
ی Ԙ ړ. ѡ یې ړ ΁ ی ی ې ԁړ یټې ڼ ې ې ی یی ی ړې ې ږې .
ی ډې یږې څ ېړی ј یی ړ. څ ی څ ې ې یې ېږ.
ې یی ی ۍ ډې . ې ې ې څ ځی یې ټ ښې ډ ی ښ ې ډې ړې.
ی ې ې ړیې ځǘ ې ې ې ځ یې ځګړی ړ ی.
ځ ځګړې ړیې ې .

ېښ ې څ ې ړیې یږې ې ړ څ И ډې ې . ې ېښ ې ی ځ ړی ې ې ډې ی . ښی ې ړیې یږې ړې ې ړ یې ΁ څ ې.
ی ګ ی Ә څ ې ېې ی ډی ی. ې ې یې ی ې ړی یې ی ی ې ډیږ.
څ ې ϡ څښ ې ډې ј ړ یې ډې ړی ې ګړی ΁ ΁ ړ. ېې ښ ې Ԙ ې ې ی یی ی ی ښی ټ ј ېښ ړ ی ې . ې ې ړ ΁ ځ یې ږ ی ړی ېی .
ی ې ړ ګښ څ ې ټ ی ې ی ې ې ې ړ ۍ ی ی ې ӻ یځی ې ې ی څګ .
ې ی یې ې ی ی ې ی یږې ې ی. ی ټǘې ځ ې.
ی ېړ ړې ې ټ ټ ی ړې ړ . ې ې ی сې یې. یې ې ړ ړ ږ ی یې ی ې ې ј ښ . ی ځی ځی ی. یږې یی .
ې ې ړی یې ښی . ی ټ ړ. ېړۍ ړ ې یې ې ډې ې . ΁ ی ی:
ې ې. ی ې ی ې ړ ΁ ې ی. сې ې څ ړ ې ځ ړ .
ګښ ځ ی. ی ېې ښې ځې. ې ې ې ی ې ډ .
ی ږ ښی ځ ړ ې ړ.
ې ی ښی Ә یږ . ی ې ې یېی ی ې ی یې څ ې څ ΁ ګ ټ ې . ې ې ې ی ې ې ی ی.
ږ ې ی ې ې ȡ . ی ې ړی ې ګ ړیې ېښی یې ی.
ړی . ړۍ ګې ۍ ګې . ږ . ږ ې یښ یې ΁ ی ی.
 

 

 

 

۱۷۸                     ی/  ۱۳۹۱ ی یی                  ۱۶ ǘ      ۲۰۱۲ یی