ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
     

 
 
ښ یې ی ې ی

(ی) یږې ې ۍ ې ۍ ې ګ ی. ی ΁ ی:
ې ړ ې ې ځ . ې ښ ېږ ې ԁ ی ې ې . ځ ې ښ ΁ څګ ې ی ښ ی ې یې .
ی ځ ځ ی. ګې ې ی یی ǘ ی. ی یӘ یږې ی ې ΁ ی ښ ړ . ې ی ې ԁې ې ی ګ ښ یې څګ :
ږ یځې ې ی ړ ې . ی ې ځ ې ښځ څ ګګۍ ۍ ې . ګ ډǘ څ ځې ېښ . ی ډǘ ې ځی ې ی.
۱۹۴۰ یی ی ې ی ډې ې. ې ې یۍ یې ګې ېڅ ې ې ې څ .
ی یې څی ې ې ې ې ی.
ی ې ۍ یې ټ ې یښې ځ ډǘ ی ې ړ.
ی ԁ ښیۍ ǁڅې. ی ۍ ې ې ې . ی ې . ی ԁ .
ې ې ې ј ݘ ې ې ی ښ یې ېې ړیې ݘ ځ یې ړ. ې ې ېږ .
ی ې ݘ ړ ې ΁ ځ ې ی ې ټ ړې ی ی јړ ېې ݘ ېې ۍ ݘ ې ېښ ې ښی ګګ ې ی ړ ړ. ې ې ړ ې ی ځی ړې څ ړ ې .
ی یې ې ې څې یږې یې څ ګڼ ې ځې ړ ګښې ټ ی ی ۍ ې Ǎ څ ې ې څ ی ې ې .
ځې ې یې ې ې Ǎې ې ј ځ. ې ی ځ ې ې ډې یې ڼې ې ځی ې ی ې ۍ ځ ې یښې. ې ې ی ی ԁ ې ې ј ی څ ې ړې ې ۍ ښ.
ځ ǘ ړ ځ ې ټ ی ړ ې ې ړ ی څ Ӂړ ی ی ΁ ېښ ځ ټ ړ
ې ټ څ ېږ ښی ی ی ی څی .
ی ی ړ ډ ې ږ ې :
ښ ې ږ ړ ېې ې ΁ې ې ې ې ېې ǡ ې ې ړ! ې ډګ ې ی ې ې ځ ې . ځیې ԁې ډډ ې ې ګ ږ ې ی ېږ . ګڼ ې ږ ږ یږ څ ټ ې ښ . ی ې ځ ځې ې ځ.
ې ې ј ځېی ې ې ړ . ښ ې ې ې ې ې . ԁ ږ ې څګ ې ې ې ېڅ ږ ې.
ی څǁ ګ ې ښۍ ړ. ګ یې ې یې ړ ې ړۍ یې یګ ګ ډ ې.
ی ډ ې ې ړ ې ې ډ څ ې ې ...څ ېې ې ې ј ړ ې ټ ې یې ۍ ی ی ې.
ې ې ی ΁ ې ګ ړ.
ǘ ی ې ې ې ǘ ی ښ . ی ې ڼ څې څګیږ ې ې ګړ ی . ی څګې ې ې ې ی ј ی. ی ی:
ې ې ی ې ې ی ڼ ېږ. یې ې ښې ڼ ې ګ یې ګی یې ... ې . ǡ ی څی څې څې ی ړ. ې ې ی څېې ټې ې ړ. ݘ ې یې ډ ړی ړ ځ ځ.
ی ې ې ړ . ښ ښې ې ی ډ . ښ ې ړ. ې یې ښې .
ی ږ ې ډ ږ ې. ې ی ړ ې ټ یې څې ې ی.
ټ ځی ی ی ګ ې ړ ی ی. ې ځ ټ ېې ېږ. ې ړ ې јښ یږ. ګڼ ې ی څې ړې ځ ړ ی ې ړ . څ ې ګڼ ې ښی ښې ږ :
ی ی ی ېږ ې ځې ړ. ی! ګۍ څ ډ ړ څ ی ړ. ی ښی. ΁ ې ی . ی ځې ی! څ یې ړ ې ی ې ړ.
ښ ې ې ې ډ څټ ی ګ ې ΁ ی. сې ې ې ی ی . ښ ې .
ې. ځ ې ړ ې ́ . ې ی Ԙ ښ ې ې یې ې. ګځېې .
ځ یې ی ی ښې ډی ۍ ې ښځی ې ړ. ړ ې ټ ی Ԙ ړ.


 

 

 

 

۱۷۰                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ۲۰۱۲ یی