ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
    

 
 


јې ې ې ی

ې ې ېږ ګیʡ ډ Ϻ ېې ΁ ګډ ی ټی ېښ. ې ۍ .
یږې ې ې ږ یې ېښ. ې ی ې . ی ی ړ ی. ی ې . ی ې ې یې ې ښۍ . یې ΁ ګړ ې ی ی ې ې ې ېې ې ې یې ې ې ی ړ.
ې ې ې ی ې ی ېڅ ی ی ی.
ډې ځ ΁ ی ګۍ ې ی ې ښځ څ ی ې ښځ ځ ی ړ ښی ښ ǘ ې ی ګ. ې ې ګ јې ړ . ی ډې . ګ ې یې ړ یې ی ډ . ېڅ ې ې ښ ې... ې ې ی ېڅ ی ګ. ځ ې ې ݘ ی ګ ی ې یې . ډېی ړ یʡ ې ی ښځ ی یې. ی ې یې ی.
ې ی یې ې јړ ړ . ΁ ی ی ټی ې ې ګڼې څ ی ېږېې یې ǎ.
ی ۍ ې ګ ې ې.
ی ګۍ ې ی ی ې ې ې ډې . ې ی ځ ږې یږې . ځ ې ی ځی ی . ږ ړ ې څ ړ ړ .
ې ې ۍ ږې сېښې یۍ ې ړیې یږې ړ:
ی ԁ ې ړ ې یږې ی. ې ΁ ی. ې ې ډې ډ . ې ې ې јړې ې ې ړ ی ی.
ی ړ ې ی ΁ ې ې .
ی ې ړ ی ی ې ښ ی څ ې ځ. ږ ځډ ݘ ی ې ی ړ ی ښیی ی ې څ ی. сې ېښ ی ې ی ېڅ ګځېی... ې ݘ ې ځ یږې ې ی. څ ې ې ې ی ی ږ ې ʡ ې ې ړ ې ځ ې ړ ړ...څǁ ې ی یړ ړ ی ی ې Ӂی ګ څې ځې ی . ښ ې یې ې څ ی . ې ې ړ ې یې ې ډې ې ې ړې ی. ېږ ې څ یې ې ټی ې ی ځ ګڼ ې ګ ې یې ی ځ یې ړ. ی ې ځ یې ړې ړې ی ځ یې ړ. сې ې ې ΁ې ې یې ې ی ړی . ې ې یې ې ټې ې ې ړې . ې ې ړ. ې یې ې ېڅ ړ ې ې یښ ډ ی ټ јړ ې ی ځǘ څ ډ .
یې څ ې ې ې ی ځ ې ΁ ګځې. ې ږې .
ی ړ ې ې ی ځ ړ ځ یې ږ ېځې ې ړې.
ې ې ړ ΁ یې ی ېږ. ې ې ی ړ ې . ېځې ې ږ ې ړې ی ځ ې ې ړ ې ې ډې ښ ی.
ګی ی ې ې ړښ یې ډ ی. ی ې ېڅ ی ډ јې یې ې ی ړ... ټ . ی ې ښ ې Ӂی ړګې ې یږ یږ.
ې ې ډې ډګ ړ ې ټ څی ݘ ی ېښ Θې Θې ړیې ځǘ یې ړې. ΁ ی:
څیښ ی. ې ی ې ډډ ی یې ېږ . ی ی ې ΁ ښ ی څ ړ. ی ې ړ ګړ څ ډ ړ. ې ј ی ې ې јړ څ ډ ی ځ ړ ړ!

 

 

 

 

   ۱۶٩                      ۱۳٩۱   ی یی              ٢٠۱٢ یی