ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

یې
 

 

۲۲/۲۳

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
             

 
 


څې

ړیې یږې ې ې

ګ ی Ӭ ګ ې ی ѻ ې ې ټې ۍ ړ . ی ΁ې ې ی ۱۹۶۷ ΁ ړ.
۱۹۲۳ ǁی ېې ړی ې ډǘ ی ې ی ی ې یې ی Ϻ ټ ښ څ ۍ ی ګ ې . ی ښ ې ی ښۍ ږ ی ې ی څ یې ړ ې ډ ی یې یی ړ.
ې ې ړ ی . ې ړ ې یې ۍ ې . ې ی ډǘ ې ې ې یې:ګټ ې ! ښې ېې.
ۍ ځ ی ې ی ې ی ښ ځی ځېی . ې ړې ړ. ې یې یې ښې ړ . ې ې:
ې ې ګځ. ې ړی !
ې ΁ ږ ګ یې ې ې ړ ښ ځی ې ې . ی یې ښې ړ یې ې ړ ی ی.
ښې یې ې ې Θې ډې . ی ΁ ԁړ ې ځې ې ې ی ΁ ې ړ .
ې ې ېښې ځ ې ړیې یږې ې ړ ې ې:
ې ې ی ې ΁ ې ی. ې ې ډǘ څګ ړ . ې یې ښۍ ښې یې یې ې: ی Ԙѡ ی Ԙ!
ې ې ی ی ې یږې ځ یې ړ .
څ ې یګ یګ ټ ی ګڼ ې ګړ ټی ېښې ې ۍ ړیې یږې ې ړ. ړی ې ږ ېښ یې ڼ ې ې ې Ӂ. ی ې ې ی ې ی ی یی ړ ی ړ ټ ې ځ ګ ΁ ی ې ګ ی ې.
ړ ی ی ی ی һ ګ ې ګړ ی ې یګ ې ړ یې ې ړ.
یی ی ګی یې ېی ې ډې ې ې ې ѻ ډې ی ډǘ ی یѻ ې ې څ ی ې یې ΁ ړ ې ې یې ې ې ې یې ې . ډǘ ی ې ې ΁ څ یې ی ې .
څ ړ ړیې څې ړ څېړ ړ ې ΁ ی ېږ.
څ ې ې ېږ. ې ې ې ʘ ګ ځ ی ϡ ګ ې ی ې эیې ې ې ې ې ی ی.
څ ې څ ی ې ړۍ ې ګړ ځ ټیҡ ی ۍ ړ ی ګځ. ی ې ΁ ړ ې ې ې څ ډ ښښ ې ېږ ې ې ړی ې ی ګړی ړی .
څ ې ΁ ږ ې ی ې ړی ږ ې ی ی ې ې ړې ښځ یی
ې ګړ ځ ې ړیې یږې ړ یې یګ ښې ځ ړ:


ې ې ې ځ یې یې ې یښی
ځ ې یې ی ړ. ی ې ځ ې ǁېښ ۍ ې ې. ې ǁې ګړ ې ې. څ ې ی ښځی ې ځ یې ې. ې ې ې ې ګ ј ې ړې ې ې ې یې ګې ې . ԁې ښې ی ځ ې ی ԁ ې ډ ړ ړی ړ ې ښ ΁ ې ی ې ړ . ې ښ ی ې ې ګې ې ΁ ѡ ې ډې ی . ې ې ې ی ۍ ړ ې ې ې ی.

΁ ځ ۍ ځ ې ی ټګ ګڼ
ېږ ې ې ی ګ ې ی ې ۍ ې (ګڼ) ۍ ړی ړې ې ځی ې ی. ی ې ۍ ړ ځ ې ی ټګ ګړی ی. ډېی ΁ې ې ې ی: ې ړیې څې ې ی ی ی.

ې څ эی یې
΁ څ . ډǘ ې ی ې یې ی . ΁ څګ ړ ې څېې یې ې . ی ی ј ې ې ې ی څ ی. ې څ ی ΁ ګځ ې یې ګې ګړ ځ ې ړ.
۱۹۴۴ څ . څې - ی . څ ې ډې ېڅ ې ړ.

ی ې ې ی јړ
ی ۍ ې ې. ې ښ ې ې ړیې ې ی. ې څګ ړ . ې ړ. ی ښ...ی ی یږې یې . сې یې ΁ ړ. ې ې ړ . ې ځې ګځ ی ټ ښځ . څ ی ی ې ȍی ی ړ. ې ې څ ښ ې
ځ ې یې ې: ځ ې ی څ ی.

ړیې ې څ ې یې یی ی ښ
ԁږ ۍ ې ړیې . ټ ې ې یې ې ړیۍ ټ څ ې ځ . ې ې ګڼې ړ. ېځ ځ ې . ځډ ی ډې ځ څګ ی ی ې ې یې ڼ ړ یښی ښ. Ӂی ی ښ. ې ې ی ډې څ ی ی ی ԁړ ږۍ ې . ې ې ښیی ی. сې یې ې ې ΁ ې . ې ی ΁ ړ. ځ ې ې یې یې .

ی ې ې
ټی ېښې څ ۍ ې ړیې ې. ې ړ ې . ځ ې ړې ی. ی ی ې ځی ی . ې ΁ ې ې ې ی ې یې ښ . ې ې ډګ ړ ې .

ې ی ې
ی ۍ ې یې ښځ څ ې. ړی . ې ی ې .
ی ځ ې یӘ Ӂ ټ ې ټ ړ. ې ځې ېښۍ ې . ې ې ځی ړ ې ې ړ ی Ӂېڅی ځی ی. сې ې ی ړ ې ګڼ ې ی . ګ ږی ږ ښ . ړ Ӂی یې ځ څ یې ې ی ی ې. ې څ ې څ ی ... ګ څ ی ې ǘړ ې ی . ې ΁ ې ې ګړ ځ ې ې یې ی ی ې.
یګ یګ ټ ی ې ړی ې ښ څګ ېی ې ې ی ی ړ
ې ې ښې ځ . ې ۍ ې ړ ې ی ې ځ. ې ټ ې ړ ړ ی . ړ ړ ټ ی ی. ګړ ې ی ې یې ښ ی ی ې ې ې ې یی ی ΁ ې ې ګڼ یې ی ړې ېې ې ې ړ ې ې یږ ې ΁ یی ی ی ې ې ړ ݘ ځ څ ېی. ې ԁړ ګ ی ی ې ۍ ۍ ګ ېږ.

 

 

 

 

     ۱۸۴                     ی /      ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶ ی      ۲۰۱۳ ییی