ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

یې
 

 

۲۲/۲۳

 

 

څې
 

 

ځ ې
 

 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
               

 
 


ԁږې

ې

۱۹۹۰ ې ې یې ΁ې یګ څ ښ ې ډ ی څېړ ی څېړې ېې ړ. ډ ی ی ېښ څېړې . ړې ې ی ې ټی ͡ ی ې ی.( ی ړ ې ј ی )
ې یې ې ۍ څ ټیګ ې ښ ې ې ې ې یې . ΁ې ې یې ې ې ې ې ټۍ یې . ΁ې ټۍ ی ښ ې ښ ی ټ ې . ې ې ې یې ړې ځ یې یې ښۍ ښ ېې. ې ی ی ګ ړ ړ.
څ ې ې ښې ښې ډګ ړې ې یې ګځ یږې ښ ې ې.
څ ΁ ۍ ې ښې ښې ښې ې ټ恘 Ϙی یې ی ی ی .
ی ې ې ې یې ښځ ې ګډ ټ ې ړ ې ې ې ېړ . ړ ې ې ټی ړیې څ ې . ( ې ې ې ېږ ی ږ څ ېښېږ.)
ې ړې ډې ټ ې یې ړ ې یې ښی ی ی ی ی ی.
ې یګ ېښ څېړ ԁږ . ې ΁ ې څ ۍ ی ی ی ی. ͘ې ցڼ ړې ړ یې ګ یې ې ړ ې ړی یې ی ی.
͘ې څګ ј ړې ړ ې ې ېښې ړ. ͘ې یی ټ ی یې ړ. ځ ې یی ی ې ېڅ ېښ ې ړی ې څ ې ړ ې.
ی ښ ې ی ې ۍ ې ړې ې ې ې یې ۍ ې ړ ې ې ی ی ې ΁ ې ګ Ӂ
ی ې ې ۍ ۍ ی ګړ ی
ډ ښ Ӂړ ی ی ې ې ې ړ ݘ ی ې ړ ځ ځ .

ی ј ې ې ېښې ړ څ ېی ې ӡ ی ی ېې څǁ ی сېښ
څ ی ښ ی ړ . ۍ ځ ی ې ې ǁ ښځ ۍ . ې ځ ې ګی ېϺ ې .
ې ې ۱۹۳۶ ې ې څ ی څ ې ټګیې یې ېې ې ې ټ . ی ځ ی ی ځ ړ څګ Ӂی ی څ یې ې ړ ړ څګ ډ ی ځ ړ ښې ی ی.
یې ړې ډۍ ی ځ ΁ ی ځ ځ ی یې ګښ ړ ې ځ ړ څ .
ی . ښ ړی . ړ ی ې . ې ګځ ځ
ԁ ی ې ځ ړ ګیӁی ی. یې ې ی ې ی یې څ . ې څګ یې ې ې. یڼ یې ی . ځڼ ΁ ړ. ډǘ ې ی ړ ې ۍ ډی یې ی ی ی یی ǘ ې ړې ې ړ ځ یی ې ې ړ ېې ې ځ ړی.
ی ې ېښې ې ۱۹۳۹ ګیӁ ې ې ۍ ې ی . ګیӁ- ی ړې ې ی یې ې ΁ јړ:
ټ ډې ړ . ې ګڼ ې ېړ ځ ې ړې ې ځ ګی ې ی ې ی . ی ԁ ΁ څ 满 ی满 ỡ ی څ . ښ یې ښ ځ ی یې یځ ډ ځ.
ی ښ څ ۍ ګ ې ځ یې ې ی ښ. ی- ګیӁ ی ی ښ ې یې ی څۍ ړ ې یې ΁ ی ډګ ړ. یې ې:
ې ! ې یږ ې ې ې یې یې!
ی ډې یې . ې ځ ΁ ړ ی ګیӁ ېړ ی . یې ی- ګیӁ ΁ې ې ې یې ړ ژ ښ ی ی ې یې ۍ یې ې ې ې یې ټ ټ ې ېښ یې ی ړ. یې ی ې ډډ јړ ې ېڅ ګ ړ ې ګڼې ی ی ځ ی. څ ی څ ړ . ې څ ی ځ ې ړ ی ډ Ӂی ی ډ ې ی. ړ. ې یې څ ږې یې ۍ ډ ځ ړ.
ګیӁ ی ې څ ی ی јړ ې څ ی یې ۱۹۳۸ Ӂ ې ړ ۍ ړ . یځ ی ې ی ښ ګړې څ ې ټ . ې ړ ǁ ښیی یی .
ګیӁ څ یۍ ځ ې ې ی یې یی ی ی.
ی ې ۍ ې ځ ګیӁ ی ې ی ی.
ې څ ېې ې څ ګړ څ ی یې ی ی . ې ځډ یې ی یۍ ګړ یې ړ.
ی ې ۍ ې ګӁ ږې څ ی ې ډ ځ یې ډǘ ی ځ ښ ډ .
ټ ې ې ی ګیӁ ǘ ې ΁ ټ یې ې.
ګ ې ی- ګیӁ ی ی ΁ .
ګیӁ یې ڼې ی ې ΁ ړ ې څ ړې یې ې ړ ړ ې ی ی ګیӁ ی .
ۍ یې ځې ی ښ ښې. ی ډǘ ې ی ۍ یې یټې ۍ Ǎ ې ې ې ځ ډ ړ یϡ ټ یې ړ.
ی ېښ ړ ې ې ی ې ې ګیӁ ځ ې ې ې څ یې ی ړ. ې ې ی ډǘ څ ΁ ې ی ړ ګړ ړ ې ډې ې. ی ی څ ۍ یې ړ ېڅ ځ.
ډǘ ی ی ی ΁ ړ ې یې ې ی ېښ ړ څ ی . ی ټ ۍ ی ې ټ ې یې ګیӁ څ ې ې ځې ې ې یې ګیӁ ې یی ړ ېڅ ݘ ی ې یې ځ ګیӁ یی.
ښۍ ې ې ېښې ی ی ېڅ ی ښی ې یې ې ې ј ې ی ړ څ ې ښ.
څ ړې ګ ډ ې ې ې ی څېړ ښ یې ړ ې ډ ېښ ې ښی ی ډې ی ې څ ځ јړ ې یې ځ ی ی ډ ی ǘ ې ی.
ѻ ΁ сڼ ې څګ ې ی ېېې ې ډې ڼ یې ې ΁ ځ ې ΁ ی ړ. ې ګ ې ǘ ې ΁ ېږ ې ځ. ې ډ ځی ځی ې ډې ېړ یږ. ډ ډې ځ ې ی ګړی ۍ ی ی ېښې ی ډ ԁړې ېښۍ ړ ډ ې ړ ی .
ی.. ې ې ځڼې ی ې:
ی ی ې ې ǘ ې ځ. ې یې ې ی ې ږ ی. ډ ی ځ ښیۍ څ ې ې یږ.
ډǘ ګ ی:
ځې ی یېۍ . ځ ې ې ǘ ې ې ځیې یې ڼ ځېې یې ړګ ډ . ې ې ېړ ΁ې ې څې څ یښې ړ ڼ څګې ی ΁ې ڼې یې ې ې ې ړ ړ ړ ې ړ ړی ې ځ یې . ې ړی . ډ ې ی ګ ډ ΁ ړ.

څېړ ی ی څ یږ:
ی څј ګ یې ډېې ې ې ی . ې ی یې ې ی ګ ی ې ی یې ېېی یې ی ی.
ې څ ځ ی ځ ʡ ۍ ړ ځ ې ړ ځ څښ ې ړ ې ی یې ΁ ی ی.

ې ǻ ېږ ې ډǘ څګ ېې ΁ ۍ ی. ۍ ې ډې ګ јړ ې ېړۍ ې Ӂ ېړۍ ې ډ ۍ .
ې ۍ ی. ې ی ې ټیګ ې ې ړې یګǻ ۍ .
ی ې ۍ ی ې یګ ۍ ګڼې ې یګ ۍ ژ ې ې ې ې ې.

ې څ ی ( ) ۍ ې ړیې ې ΁ې یې ې ې ې ېږې ډې ې .
ړیې ԁږ ېې ی ړ ځ ې ۍ ی ی ړیې ې . ې ی ې ј ې ګ ې ې ې ۍ . ې ΁ ی ېڅ ښ. یې ې ی јې ړ څی ې ړ .

ی ځ ې ښۍ ښ ی. ی څ ې ی . ې ښ یې ΁ ې ې یی ی ј . ΁ ښ ښ یې ΁ ѡ ΁ې یې .
ښ ځ ې ې ی یی ګ ې ې ګ ی ی. ی ړ ی ړی ې ې ی ړې ې یې ړیې сې ی ی ی ې یې یې Ӂیې یې ی .

یګ ې یې ېی ی:
ګړ ې ړیې یږې ړ یږ ی ځ ګړی ګڼ.
یځ ϫې ې ی ګړ ړ یګ ې ې ې. ې ړ ی:
ی ځ ی ΁ې ړې یې څ ې ړ ډې څ ې ټ څ ǘ . ې:
ی ی ړ څیښ څېړ څ ی ې ېڅ ی څی ې . ېږ ې ګړ ی څی ېږ ې ی یې ј. ی ې ې:ېڅ ԁړ ی . څ یې ی .
ی ی ږ یې ی ګ . ې یې ې:
ی ی ی ې ی څ ې ې ګډ ې څ ې یې. ې ې ې ېګې ړ ې ې ی ړ...
ېې Ρ ې ښ ﺉ... ی ې ﺉ ې ی ځ ږ ی ښځ یځ ͻ ځ یښی ې ې ړ ړ ځېې ی ېې ړ ړی ی ځۍ ې ی ې ګۍ ې ټ ګډ ګ ګ ې ǘې ګ ګ ې ې ړ.
ګړ ې ړیې یږې ې ې ېې ې ړ ځ ږ ډګ . ښی ډ ې ځی ې ی څ ځ څ ګڼ ې ې ΁ 建 ې ی .
ی ګړ څ ې ډ یې ې ی:
ې ΁ ړ ې ې ډ ی ی ی ړ. ΁ ی . ی ی ګړی ی. ی. ې ې ې ځ ې ړ ړې эیې څ ېږ. ېږې څ ې ی ږ ځ. ی ی ی.

ییһ ې ی څ ږې یې ې ښ ړ:
یې ړ ی. ې څ ږۍ ی ی ډ ډ ی. یې ړی ې ږ ی ј څ ی ی ګی ښ ډ ړې . ی یښ ơ ډې یۍ څېѺ ې ΁ څ یʺ ځ ځǘ ږ ړﺉ...
ړﺉ ی ﺉ ې ګی یʡ ګ ﺉ ې ګۍ ې ΁ ګځ. ی ې ی ې ی ې ی ې ې ړﺉ. ځ ې ې ګړ ډ ې ړ ی . ی ې ښ ګ. ې ی ګ ی ی ی ړې ډې ی ی ې یې јړ.
ی ړﺉ. ΁ څ . ی . ې ی !
ړګې ی څ ړیږ. ې ې یʺ ی. ی. ې ییږﺉ... ﺉ... ﺉ... ړې ړ ﺉ...
ټ ډې ې ګړ ړ ړﺉ. ې ی ی ړﺉ.

 

 

 

 

     ۱۸۶                     /     ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶ ی      ۲۰۱۳ ییی