ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

 

 

ی

 

 

ی

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 


ښ ړ ې:

٤

 
 


څ

ې یې

ډǘ ..ی (Dr.K.M.Dale) ې یګ ی ې ی ی ې ۹ ی ې ې ԁږې ې ی څ څ یې یې .
(Edward) ې ګې ې ړې ې ښې ی یې ړ ې ړی یې ځ یی . ې:
΁ ۍ (Rosa) ی
ی (Joseph) ټیټ یې ی ښ یې ړ یې ې:
ی... ړی ې
ټیګ ې . ی ې ې یې یی ې ی ې ی .
ې ی ډی ې یږې ړې ی ړ ې ړ یې ې:
ړ ΁ ډې ΁ ې ی.
ی ډǘ ی یې ښ:
ې ږیږ. ی ې 忻
ډǘ ی ی ې څ یې ړ ی ړ. څګ ې ی ډǘ ی Θې یې ې ی یې ΁ ی ی ېی ځ ی ډې сېښ . ی ې:
ړی څ ېی . ی ړیې ې ړې ړ. ږ ی ی . ی ړیې ې څ ېی ې څ ی ی
΁ јړ:
ښې یې. Ԙ ې ی ې ټ څ ې ی. ښی ې ې ۍ ی. ...
ی ې ې ې ۍ یې ΁ ی ښ ې:
ښی ښی ی یې.
ǡ (Lorenzo) (Tereza) ې ی. ې یې ې ې ی ی ګځ
ی یی ځ څۍ ې ړ یې ې:
ǿ... ې ې یې ... ی ې ې ړې!
ډǘ ی ې ې ی (Vermont) ښ ې ړې . ی ټیګ ΁ ی ʘ ړ:
ې ې ی !
΁ ګ ی. ډې ښې ې .
΁ ځی ړ ېڅ یې ې. څۍ ړ ی یې ې ړ ې ګ یې Ӂی څې Ӂی ې ګ . ې:
ډǘ ې . څګ ی ړ. ی .
ډǘ ی ې:
ړی ې. ԁ ځ ی ېږ ې ګ ې ې. ړ ږ ځېږ. Ә ј ې ړ.
ړ ې ړ:
ی ۍ ې ې یږ یې ی ې ځ ښیږ ې . ړ ې ړ ږ .
ی ΁ ی څګ څۍ ښې ې ې ې ګې یې ړی ښې ې:
ږ ی ی څ ی... ښ ی. ې ΁ ې ښ ېږې. ј ړ . ԁې ې ې ړ. یی . ې ړ ړ . ی ځې ی ې ې ږږې.
ښ یې ې:
ۍ ې . ښ ې ې ې ې ې ی ې .
ډǘ ی ی ړ ې ی ږ یې ېښ څ یې ښ ې ې ځ.
ی ј ړ ې ی څ ې ې ی . ی ډې ېښ ی . ې ې ی ۹ ښ ځ.
یې ې ږې ښی . ԁ ې ی ی ې ʡ ډډ ې یې ړ ښځ یې ې ی ی ېښ ې ې. ǘ څ ړې ې ی ی ې څ .
ې ԁې ې . یې ې ې Θې ې یې ی ΁ې ΁ ی ړ څ ی.
ډǘ ی ې:
ېڅ ې ی ې ړیې ی ې ΁ې ګ ېښې . ېښ ړیې ړ ی ښ ی ګ . ې ې ړیې ړ ΁ ݘ ړ.

 

 

 

   ۱۶۵                       ۱۳٩۱   ی یی         ٠۱ ǁی      ٢٠۱٢ یی