ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
     

  

 
 
ی ې ې یې ځ ړې

څېړی (..) ې ی یې ې څ ګی ې ی ړ ړې څګ ې ېڅ ګ ګۍ ی . ېڅ ی ېی یʺ ړیې یږې ې ې ې ګۍ ј .
(ی) ې ې څ ی (ګیی) څ ی ې یې یې ګې (ې یی یې ی یې ځ ځ ی ې ښ ی) ې ی ړ ګځ ی ګې یې یی. ې ېڅ ې ی څ ې . ځ ې ی ی ېی ی یې یې ی ی ی ځګۍ ی یۍ ې .
یԬی ی ی ( ) یې ۍ ې ۍ ې یې ړ ښې ځګۍ ټې ϫ ړیې ې یې ۍ ځګۍ ې یې ǁ ړې.
ځ Θې ې ې ښ ځ ې ړۍ ډ ښې ې. ړې ۍ ی ځ ې ېې ې ې ېږ ځی څ Ԙ .
ډې ښی ګ ډ .
ې ې ې ییی ې ې ΁ګ یې ځ ی ΁ ې ېې ی ځ ې ې.
ی ی څ څ ځ ې ښۍ ړ ځ ډǘ څ ی ی ګ ګ ځ ې ې ړیې ځ ې یې ې یې. ی ځ ې Ǎې ې ړی ګ ځ . ې ی ړ ې ی ی څ ځ ې ی ی یږې . ی ړ ې ی یې ښ ښ ګځ. ې ړ ښ ړ ېږ ې ی ړ ړی ی یی ړ.
Ә ی ښ ې ډǘ ی ی ې ړ ې څ یې څېړ ځی ی:
ښ ی ېښ ې (ی Ϙ) ټ یې ې (ې) ې .
ی ډ څ ېې ټ ې ټ恘 ΁ ټ恘 Ǎ ی ځ یړ. ې Ǎې څټ ېې ی ړ ښې. ې یې ј ړ.
ی څ ګی ګګ . یې ې ې. ښ ې ΁ څ ړی . ی ې ړ ځ ې ې ې ی یې ښ . ې ړیې ی ښ ځ. ی ΁ ړیې ې ګډ ړ. ې ړ ښې сټ ې ۍ یې .
یې ۍ ې ی ې ډې ږ ښ ی ی. څ ې ټ یې ې ې ې ی ړ ی ې .
ی ځ څ ې ې ی څ ې ېږ یې ی څټ ږ. ی ی ې ې ی ې ی ې ځګۍ ښېې. یې ې ې ښ ړ ې ی ی ې ی ی Ӂی ȍ څ ګ یږ ې ښی ې ې .
ې ځې Ӂښی ډǘ ځ ې ی ښ ډې ی ډ . ځ ځ ی ړ ښ ې ی ی ډ ې ې ټ ې ې. ی ΁ ځګ ی ې .
Ǎې ی ړ ړ یې ی ې ړې . ԁ ی ډې ی ې ښۍ ړ.
ډǘ ی ټ ټ ېڅ ې .
یی څی ې ښۍ ې . څǁ ګې څې ړې ړ یې ې ړ. یې ی ړ ځ یې ېښې ځې ې ړ:
! ې! ی! ΁ ی! ښ . ښ یځی ې ې. ډې ې . ی. ΁ ی!
ښی Ϙ ی یې ړ ΁ ی یې ېږ ې ی. ی ډǘ ې ې ې یځی ې:
ې ی ی ј . ی! Ԙ ې ی ې ې ږ .
یې ې ې ΁ ړ یې ې یی ۍ ښۍ یی . ی ې یی ډې ی ی . ې ېښې ځې ې ېې ې ې ډǘ ی ښ ی ځ ښ. ی ې یې ی ړ ی ځ ی ې ی یې ј. ښ یې ԁږ یې ې ډې ې ږې Ӂیې ې یې ځ ې ځ ې یې ټې ې ی ǁېې ړې ې. ځ ښ ј ګ ښ ی . ی ې:
ښی ی ښی ی!
ې ځ ې ړ یې ϡ ې څ ې Ә ډ :
ی ې ې ړې. ې ې یې ښ ی ې ړ . ښ ې ې ی ې .
ډǘ ښ ی ې ې ی ړ ېښ . ی ې ښې ښې ځ ښ ې ې:
ځ...ځ ې...
ځ ښ јړ. ی ې ډǘ ښځ یې ې ۍ ی ې ښ.
ی ې ې ې ړۍ ېښې څ ۍ ی ښی Ϙ یې ې ې ښ ړ ΁ ی یې ځ . ړ ې یې . ې ΁ ی ړ. ی ې ګ ې ی ی ی څی ی یی ې ښې. څǁ ی څږ ې ې ځ ΁ ړ ې ګ ې ړ ټ ې ΁ ی:
ی ی یې ې ې څ ! ې ړ ې ! ښیږ ې ړ ې
یې ې ې ې ی ی ې ړ ی ړ ښی ی ې ې ې ی ړی ј یږ.
ی ی ښ. ې ې ښ ښ ښځ ی ټګ ی ې ګ ې ې یې ښ ی.
ېړ ی ړ ی:
ګ! ی ی ی 濻
ی یی ΁ ی ټیګ ی ې ی:
ې ې ی ښی ګ ړې ې ی ې 忻
ی ی ې ی ΁ ې . ې یځی .
ی ې ی ی ې ډ ې یې ښ ټګ ې :
! ی ! ې یځی ځې ې ې ځې ړ ېڅ څ یې!
ی ټ ԁ یې ې ǘ ې ګ ځ.
ې ی ړی ګځ. ټ ټ . ی ې ړ ټې ې . ی ې ې ېښې ځ ΁ ې ښ ړ ی ښ ې ی ځ ی ټ ی ټ ې ځ јړ:
ې ړ. ډې ې ګډ . ښ ې ی ړ ǁې ې ړې. ړ ې ړ یې. ړ یی.
ډǘ ې یې ې یې ی ږ ی یې ښ:
ځ یې ی ې ی ړې یې ړیې ی ې ې ډ ی ΁ څګ ې یې ځ ګځی .
ی ېښ ی ښ ې ې ځی ځی ې ړ ږ ډې ݘ ړ
ډǘ ې ځګۍ ې ې یې یې ښې ی یې ېږ ې ی ې ې:
ی Ԙ ی. ډډ ی ې یې ې یی ی. څ ی ی ې ی یی ېڅ ړ ږیږ.
 

 

 

 

۱۷۳                         ۱۳۹۱ ی یی                    ۰۱ ǐ      ۲۰۱۲ یی