ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
        

 
 ښ یǁ ј

ړ ځ یې ې ې ټ یې . ېښ ۱۹۶۰ ې ېیһ .
ې ې یږې ې څ یی ی ښ ښځ ې ښې ګ ګ ې ې ې یې Ӂ ې ړې. ې ړ ځ ې ۍ ځ ښې ې ښې ې ی ۍ ې یې یې ۍ ΁ګ ړې ۍ ې .
ې ډǘ ې ځ јړې ې یې یې ј ځی ځ ې ښ یې ې ې ! ی ښ ېی ډǘ ټیګ ړ یې ʘ ې ې ј ځی .
ې ې ړ ډې . یې ǘی ځګړې یږۍ ړ. ې ېی ې ΁ ې ښ ړ.
ی ԁ ې ې څښ یی ې ډǘ ې ېې.
ی ګ ې ی ی ی ې ښ ی. ډǘ څ ی څ ې ې. ې ې ې ډǘ ې: Ԙ ې ې ۍ ې .
ې ې ټ ی ړ ی ې ښ ې ی ړ. ې ې ې ې ګ ی ې ۍ ΁ ښی.
ې ې ې ږې ې ې ګ ې ې څ ی یۍ ی څ.
ې ې ΁ ې ېښ یږې ړ. ΁ ې ی ې څې یې ј.
ې ېږ ې ې ڼې јړ یې ړ сې یې ډ ڼ ΁ ښ ې ی ې ی ی ې یې ې ړ. ڼ یښ ې. ې ځ ې . ڼې څې ې ښې .
ړی ی ی ېې.
ی ړ ې ړ ې ی ګ ړ ېښې ی ې ځ ې.
ې ې یې ڼې څې ښ ې ړ ...څ ی ې ې ې ې یې یې یې ی یې یښ ϡ ې ې ړ ې ј ې ی.
ې څ ې ېښ . ې ې ی ځی ې . څ ې ې یې څ ی.
ښی ې ډې ډ . ټ ی ې ې ی. ی ې . ې ې ΁ ې . ښ ې ګځ.
сې ې ې څ ږ :
ږ ې ې. ږ ی ې څј ړ ې . ې ی ی ږ ې ړ ې ځ ځ.
څǁ ی یې ړ څې. څ ې ې ې ې ډې یې ی ی ی ې ی. ې ږ ې ې ې یې څ.
΁ې ې ې ې ې ړ ې .
ې ѡ ې ې یښ ړ ې ΁ ی. ې ΁ ی ډې ې ګ . ې ΁ ګ ښې ǘټ Әی یې ǘ. сې ې ݘ ی ی ړی ی .
ې ې ې ݘ ی یې ړ ې ډې ټۍ .
ی ΁ې ی څګ . ی ې ΁ې ی څټ ګ ی ډ ې ې ښې ګړ ی. ی ګ ړ јړې ǘیټ Әی ی .
څǁ ی ې - ې یې ځ ې .
ی ې ځ ې څ ی یې ږی ځ ښی ی . ی ې ې ښځی . څ ی یې ښ ې ی ې ې.
ږی ی ړ ې ې ی ی .
ې څ یې . ې ې ی ې ګڼې ړ ی څ ځی ځ! ڼ Ǎ ې ړیې ې ی. ی ΁ .
ې ې ې ې ۍ ې ځ ډǘ څ ې ې ۍ ې ېی. ې ې ډې ې ې ې ډې ړې ړې . ښی ې ړ ې ښ ΁ ځ .
ی ړ ې ې ځ ې Ӂیڅ څ ې ې ی یې .
ی ې ې یړ ΁ې ې یې ی ې ښی یې ګډ ی ې ې ټ ړ ې ړ. ی ې ځ ې څ ښې ییʡ ۍ ټ ټ ی .
څ ې یې ې ګ ی ې ځ ǘی ځګړې یږۍ ې ی. ې څګ ړ ښې یې یې. ډǘټ ې ې ېښې یې ی ې ې: ګځې. ې ښ . ګڼ ې јړ. ې ی ...
ې څ ېښ ې ې ی ې ډǘ ې ې ګڼ ې .
ډǘ ې:
څ ېښ ј .
ې څ ځ ډǘ څ ې ې یې ی ړ.
ې ډǘ ی ړ ې ې ی. ԁږ ې ې ی ی ېښ ې ی ې ی ی ΁ јړ ې ړ.

һ ې یې ی ی یږ ښ ځ ې څ یې ې ړ ی:
۱۹۴۲ ې ې ښځ ې ۍ ې . ې ې ې ځې ښۍ ښ ې ې ј ې ړ یځ ی ې ې ې ېږ ې ړ.
ډǘ ې ې ښی ېڅ ΁ ښ ј ی.
ډګ ې ی ځ یۍ ې ې ړ ې ی ې ېڅ یې ړ ی. ی ې ښ ګښ ې Ӂ ړ ځ یې یې یې ېې.
ې یې ې . ې ې ې ښۍ ې ښ ې ې څګ . ې ې ې ېې ی.
ی ې یې ې یې ړ .
ښ ی ې ԁږ ډ ښ ې یې ԁږ ې ې ې ټ ې ړ .
ې ې ې ړ ې ې ې ې ېی. ې ې یۍ ی ی ډ ې ګ ی یږ ی ځی ټ ې ږ... ږ ړ .
څ ې یۍ ږ ړې ی ړې ټې. ې یۍ ټ ړ ېϡ ې ډ ښ ΁ یې ځ ې ی. ې څ ټ ړ یې ې ǁې ړې .
ې ې ې ښ ې څ یې ړ ځډ ګی . ې ې ې ې ی ی ې ې ǎ. ی ړ ی ښ ډې ځې . ې ې ې ی ډې یې ړ: ې ΁ ښ ګځې. ΁ څېې یې!.
ښ ې ې ې . ې څګ یې ړې ې ۍ ې ې ې ړیې ې ځ ǁڅ ی یې ګ
څ ښ یی ې ړ ړې ې. ې ې یې ې ښې јړ ی یې ړ ږ ې ښ ې ی ΁ څ . ګې ې ې ړې یې ې ښ ګېې ی ې ی ېی .
څ ې یڼې ې یی یی ی ځېې... ԁ ې ԁ ΁ ښ ی . ې ړی ې ېږ ې ښ ړ. ډې ې ی ې ډې ی ی. ی ې ښځ ی ې . ېږ ې ښې یې .
ډǘ ې یې ۍ ړ ې ې ې ی ټ ې .
ۍ یې ې ې ېې ې یې ځی یې څ ې ښی څ ښ ی ړ. ې ړیې یږې ې ې یې ړ ی ړ.
ړیې یږې ې ۍ . ېڅ ې ی ی ځǘ یې ې ΁ ی ړ. ې ی یې ی ΁ ی ړ.
ۍ ړۍ ې ې ځ ې یې ږ . ю یی ځ Ԙ . ی ې Ԙ ی ې Ԙ ۍ ړ ږ ی یګړې یګړې . ې یې ېی ې ی . ې ی ی И ې ږ ځې ړ ړیې ی ې ګ .
 

 

 

 

۱۷۹                      ۱۳۹۱ ی یی                 ۰۱       ۲۰۱۲ یی