ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
     

  

 
 
 
 


ی

ی ړیې یږې ې

ټ یږې ی ی ډǘ ی ړیې یږې ې ډېې ې ړ ګڼ. ی ی څ یې ړ څ ې ړ. ې ګ ی ې ړیې یږې ΁ې ې څګ ډې ښی ېڅ ې ځګړ .
څ ې ړیې څې څ ې ی ی ې ی ې یې ږ ې ښ ې ې یې ې ې ی ی ی ځې . ډ ې ј ې ې ی ې ی ځې ې .
ډǘ ΁ ې ې یې ېی ی ې یږ ښی یې ی ې ې ې ځ .
ی څ ی یې ې:
ی ګ ې ځی .
ړۍ ѻ یی ΁ې ی ړ ټ廘 ی ی ی ځ ړیې یږې ې ې ڼ Ǎ: ی ΁ې یۍ . ځ ې ې یې ې ېۍ ې ړیې یږې ې څ ی ی ی. ی ې ړ ې ی ی ی ې ј ې. ې یې ΁ ډ ې څ . ې ې یې ی ځ ې ی ی ځ څښې. ې ې یځی څ ډǘ ΁ ی ی ی ډ ی ی ی څ .
ې څ ې څښیږ ی ی ړې ځ ې ځ یې یی. څښې ې یې ΁ ړې .
ی ړ ې ې ی ی یې یی ې Ӂیې ې یې ځ ې یې ی ی یې . ی ړ ې ې ی ј ې ې یږ ې ی ړ ې ی ې ځې ګځ څ ې ښ یې ې ږ ی ې ې ј ې ښی ې ی ځ ې ی یې Θې ی. ې ی ی ی ې ېې ې ښۍ ې ې .
ی ې ې ی ځ څǁ ۍ ړ ې یې ی ې ی ی ј ې ی څǁ ې:
ېږﺉ ې ړ ی 㿻
ښیǿ!
ј ې ېې ټ ی ې ی ړ ې ې . ډǘ ډ ټ ی ی ی ړ ی یې ړ ی ې ې ښی ی یې ېۍ ې ړیې یږې ې ړې .
ی ی ی ډǘ یی ی ی یې ی څ ې ې ې ی ې ې ېښ ې ی ې ی ې ې ړ.
ډǘ ی ې ړ ۍ ۍ ې یې ې ې ې ی ې. څ ې ې ۍ ԁې ۍ ېې ۍ یې ړ. ې ی ړ ې .
ی ړیې ځې ړ ې ې ښ یې ې ې ی یې ې ی. ې ې ی ǁېی ډ ې ی ې یې ې ې ې ېڅ ېې ځی ې ې ې ې ښ.
ډǘ ی ې:
ې ې ې ی ړیې ې . ړ څ څ ی ی یې . څ ېې ېې ې ی ځ ېڅ ړی .
ډǘ ی یǡ ړیې یږې ې څ ی ډډ ۍ ې . ډǘ ړ ې ې ې ې یې ې. ې ې ی ډې ښ ڼ ډ ځی ې ډډ ې څ ډې ښ ې ځ ې ی ې ګ.
ې ښۍ ړ یې ړ .
ډǘ ی ې:
ې ړیې ېڅ ې . ی ړیې ځ . ی ې ۍ ښ ې ې ې ړ ې.
ییј ی ګ څیښ ی ΁ ړیې یږې ې ی:
ې ی ې ېږ ډې ی ېږې ډ ې ې ی ښ ی. ځې ې ې ې ټ ې ی ښی ګ ې ې ړۍ ې. ې ی ې ې ښې ټ ټی یې ې ړې ځ ې یې ې ړی یې . ې ښ ږ ې ځǘ ی јړې ی.
ی ړ ې ی ی ې ې:
ګ څ ې ی ی ی ې ټې Ǎ. ی ې ې ې ټ ې ې ړ څǁ ې ی ګ ړ.
ړ ې ی ړ ǁڅېϺ ې ې ږی ټې ګѻ ی ې ې.
ډ :
ې ښۍ ې ی ځ ې یڼې ی ښځ ې ږ ې ی. ې څې ښ ګ ې. ې ې ښځ ې. ړ ې ښ ځ ې ښځې . ې ې ږ ې ې ې یږ ې ې ې یږ ی .
΁ یی ǘ ی ېڅ ې ې ې څ ی .
۱۹۸۶ یې ی ې ې ځ یې ی.
ϫȡ ټې ږ ې ښځې ځ ѻ ځګړ ې . ې ی ټ یږې .
ی ځ ی . ې ځ . ې ې . ې ې څ ې ې ځ ځی . ې ځ ې ϡ ځ ې ځ ی.
ԁې ې ې ې ړ ی ې ی ې ېې ړ . ی ې ې ݘ ې ښی ی ې ټ ی . ښی ړیې یږې ! ټې ې ړ ې ې ǘ ې . ګ ړ ې ې ډǘ ښ . ې ې ې ړ ړ.
څ ې ی ې ی ΁ې ړیې یږې یې څګ ړ.
ډګ ړ ې ېې ی ې ی څی یې څ ی . ډǘ ې ړ ې ې څی ی ی ښځې ږې ې ې ې ې یې څ ې ې.
ډǘ ې ډ څј ړیې یږې څګ ړ:
Ԙ ې څј ΁ ی ړ ې ښ:
ګ ې ېږې ې Ͽ
΁ ی ړ ځ ې ې:
ې ΁ ی! ې څ ې یې ې!!
ښځ ی ې . ی . ې ېښ ې ېې. ѡ ېړ یې ې ېښې .
 

 

 

 

۱۷۴                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ǐ      ۲۰۱۲ یی