ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
   

 
 
ښ ې ې ې

ییј ی ټ ډǘ ј ډ څ ې ی Ǎ یې ښۍ ې ځیې. ی ډې ښی ځ ې یې ې ʡ ټ ې ې ې ړیې ې ی. ځ ې ټ ډګ ې ۍ ی.
ډǘ ې یې ډǘ ګیګ ی ړ . ځ ی ړ ې یې ی ڼ ی. ی ې ی ی ې یې یې .
ې ې ی ې ی ځ ې ډǘ ې ی یی ډǘ ی یϺ یې ښ ې ی ( ) یی یې
ډǘ ی ځ јړ:
یې ېڅ Ԙ ې ځی !
сې یې یې ۍ یې ې јړې یې ې:
ډ ې ۍ ی.
ګیګ ی ې ی ې ې څ ی . یی ΁ې ږې Ǎې یې ې:
ډې ږ ی ! ېې ۍ ګ ډ ѡ ی ی ی ډې ی ې . ډ ې ګړ څ ډې ې یې ځ ۍ ې یږ.
ې ې یې یې ې ډǘ јړې یې ې ګټ !
ډǘ ګیګ ی ړ:
ځې ې ې ې. ې ې ۍ ښی.
ې ګیګ ښ ې ې ΁ ی ګ ې ځ
(ی) ګ ی:
ډǘ ګیګ! ΁ ی ی ی. ی ې ځ ې ړ. ې ې Ӂ ې ړ ΁ ی јړ!
ی ΁ Ǎ یې ړ ځ ډǘ یې ډګ ړ ې یې ی ړ ډډ یښې ځې. ځ ېړ ښځ ړ ی ΁ ی ړ.
ډǘ ګیګ ی ړ:
ې ړ یې . ې ې یګۍ ې ۍ ړ. څګ ې ړ ړ ې ی ی ړ ې څګ ی ی ښ څ ې ې ې ی ځ ې یړې یې ی څ ی. ېڅ یړی ی.
ې ې ې یې ې ʡ ې ډǘ ګیګ ی:
ې ې ې ې ې. ې ېڅ ی ېی. ې ې ې څ ې ځ Ӂیڅې . ې څ ښ ې ځ ډǘ ΁ې ې ړ.
ړ:
ښ ې ې ې
ښ:
ګ ښ ې یی. ښې ی
ټیګ ې:
! ښې ی ې ې . ی ې ړ Ӂ (ی) ی.
ی یږې ې ځ یې ښ :
ړ Ӂی یې ی ی څګ یې ښ 濻
یې ې:
ښ . ی ې ې ی ی ځ ې ی ی Θښ ی Ӂﺉ
ې ې ې ی ې ځ ې ی ړیې یې څ . ی ړیې ی ړې ې ی ی ټګ یې ې یی ې ړ ی Ӂ. ې .
ی ړ:
ېږ ی ښ ې ې .
ځ ډǘ ګډ ټ ې یې ې ړ ې ځ یې ګ ی ښې ښ یې یې ې یې یی یې ی ږې. ټیګ ې:
ښې ې ې ې ې یږ ې ی څ ېې ې یږ ې ړ. ې ې ې ې ې ی. ې ې ې ډǘ څ ړ ې.
یی ړ ې ې ې ښی ې. ې ې ېې یې ړې ځ ې ی.
ډǘ ی ډ ې ړ ی ی. ی ډǘ ې یې ې ی:
ېی ې ېګ ږ ړ ې ΁ ښ ې ی Θې ی.
΁ ښ ې څ ی
ډǘ ګیګ ی ې ږ ډǘ ې ېښ ړ .

ی

 

 

 

   ۱۶۸                   /   ۱۳٩۱   ی یی        ۱۶ ی     ٢٠۱٢ یی