کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

مصاحبه ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافــغان

     بـــــا

رییس شورای جـــهانی ژورنــالیستان افــغانستان

   محترم مشتاق احمدکـــــریـــــم نــــوری

 
 
 

ژورنالیست تواناوشخصیت چندبعدی(مشتاق احمدکریمنوری)یکتن ارژورنالیستان فعال،مبتکرومردمی کشورعزیزبوده،که بانشرده هامقاله وگزارشهای سیاسیدررسانه ها،دایماازمواضع مردمش دربرابرزورمندانباشمشیربرهان قلم ایستاده گی نموده است.وی درمسایل بین المللی فعالیتهای همه جانبه داشته اکثرادرکنفرانسهای بزرگ اشتراک،و ازتربیونهای جهانی صدای ملت مظلوم ووطن جنگ زده را بهسمع جهانیان رسانیده است.همچنان عضوچندین موسسهحقوق بشر،همکارکمیته بین المللی حمایت ازخبرنگاران وانجمن روزنامه نگاران بدون مرزبوده سالیان متمادی سخنگویی بنیادجهانی ژورنالیستانراعهده دار،ودرین اواخرمسوولیت شورای جهانی ژورنالیستان رابه عهده گرفته.تحصیلاتش رادر پوهنتون کابل اتمام،ودررشته حقوق وعلوم سیاسی و بین الدول درایالات متحده امریکاسندماستری بدستدارد.تعدادی زیادی ازعلاقمندان مکتب ژورنالیزمپرسشهای راازایشان مطالبه داشته که اینک پاسخهاراباهم به مطالعه میگیریم:

:پرسشدرشرایط فعلی که قوای خارجی داردآهسته آهسته کشورراترک میگوید،مصونیت سیاسی واجتماعیراخطرتحدیدمیکند.متاسفانه  ژورنالیستان باآنکهتکنالوژی وامکانات پیشرفته رادراختیاردارند،باآنهمنتوانسته اندمردم رادرسرنوشت ملی شان سهیم بدارند.دیدگاه شماچیست؟

 

 

پاسخ:ژورنالستان نه تنهاامروزبلکه درطول سالیان متمادی که افغانستان عزیزمراحل مختلف دشواری ازحیات سیاسی خودراسپری  میکند درمقابل همچوسوالاتی روبروبوده وچنین پرسشهایی همیشه مطرح میباشد.به نظرمن درطول این سالها موجودیت صداهای مختلفی بنام اتحادیه ها و سایرحرکتهای که درارتباط مسایل فرهنگیان وهنرمندان کارمینمایندبه شکل  متفرقانه وحتی گاه گاهی بصورت منفردانه عمل نموده به همین خاطردرین اواخرژورنالیستان وفرهنگیان وقلم بدستان درسراسرجهان دست بدست هم داده،تقاضا به عمل آوردندتامجموعی فعالیت های راکه تاکنون درین عرصه بکاربرده اندهمه راباهم مدغم ونهاد منسجمی راایجادنمایند.این احساس مردمی درین اواخرکه شرایط داغ وطن راباپوست واستخوان خودلمس میکنیم قویترگردیده،به همین خاطر(شورای جهانی ژورنالیستان افغانستان)ایجادوتازه به فعالیتآغاز، وتلاش داردتاشورادرین راستایاری دهنده تمام فعالیت های ژورنالیستیکی شوند.بدبختانه تعدادی ازتلویزیونهای جهانی برای افغانهاکه ازنقاط مختلف جهان فعالیت نشراتی دارند،برنامه هایی پرطنش راانعکاس داده،وکسانیرا که درین راستااگردانش مسلکی داشته یانداشته وادارگردانیده تابرنامه یی رابدست نشربسپارند.این دست اندرکاران درتدارک این گردیده اندتامصارف مالی شانراچگونه بدست آورند،ولی هیچگاهدرین فکرنشده اندکه برنامه های بامحتوایی را که بیننده بدان نیازداردعرضه دارند.به همین خاطر برنامه های تهیه شده یی شان فاقدارزش بوده،گفته میتوانیم که بعضی برنامه هاگویادرخت پربارعلم ودانش رابرسرنیزه قرارداده اند.متاسفانه بعضی برنامه سازان محترم درطول این سالها ازافرادمسلکی طالب کمک نگردیده اند.شورای جهانی ژورنالیستان افغانستان دایمادرخدمت برنامه سازان رسانه های محترم قرارداشته ودرهرنوع شرایط آماده است تایارویاورشان باشند.باتشکیل این شوراخودرانهایت خوشنوداحساس نموده،آرزومندم باهمکاری صادقانه ودلسوزانه ژورنالیستان وفرهنگیان عزیزپلان کاری رابرای آینده سیاسی کشور عزیزمطرح سازیم.تجربه نشان داده،  ژورنالیستانی راکه درطول سالهادرمسایل سیاسی حکومت سهم داشته اند،کارشان نظربه دیگران موفق تربوده،سیاست مدارمطرح گردیده وموردقبول مردم که مثالهای آنرانیزداریم.قراراست شورای جهانی ژورنالیستان افغاستان درانتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدی رابرای آن پست داشته باشد.

پرسش:باوجودموازین واصول نامه هاومقررات ژورنالیستیکی که درجهان وجوددارد،ژورنالیستان درکشوروجهان مصوون نبوده،ده هاتن ازژورنالیستان عزیزدراثر حوادث مختلف متضررودرهیچ یکازادارات دولتی وحتی  پارلمان کشورمصوونیت نداشته،وبعضا جانهای شرین شانرادراتباط مسلک ازدست داده اند.منحیث مسوول شورای جهانی ژورنالیستان افغانستان که ازپشتیبانی نهادهای خارجی وداخلی برخوردارمیباشید،درزمینه مصوونیت وتمثیل افکارورسانیدن مطالب ونظریات ژورنالیستان چه کارهای مثبت را تاکنون انجام داده،چگونه ازحقوق شان دفاع نموده اید؟

 

 

پاسخ:درطول ده سال که ماحکومت های ،موقت ،انتقالی وانتخابی راپشت سرهم گذشتانده ایم،ژورنالیستان علاوه ازاینکه امنیت ومصوونیت نداشته،اهمیت نیزنداشته اند.چنانچه نتیجه آنراچندروزقبل مشاهده نمودیم که ژورنالیست جوان ومردمی احمدامیدخپلواک خبرنگار رادیوبی بی سی وخبرگزاری پژواک دراثریک عمل ناجوانمردانه به شهادت رسید.آخرین مکالمه تیلفونی اش که ازطریق وسایل اطلاعات جمعی به نشررسیددرآن  ازلحظات اخیرزندگی اش به برادرش گفته که چگونه به سوب حوادث گرفتار،ودرموقیعت غیرمطمین قراردارد و هرلحظه مرگ اوراتحدیدمینماید.اگرمردم درحقم دعاکنید.نظیرآن درطول سالهابه وقوع پیوسته که میتوان ازشهادت ژورنالیست عزیزسلطان منادی باآنکه همکاراوکه یک تن ازخبرنگاران خارجی بودتوسط هلیکوپترهای قوای ناتونجات، متاسفانه خودش نامردانه به شهادت رسید.همچنان ژورنالیست گرامی محترم نقشبندی درمعامله یی نامردانه یی دولت گرفتارشده،درین معامله ازطریق دولت خبرنگاران خارجی که نزدمخالفین  به گروگان گرفته شده بودندتبادله، ولی نقشبندی که جزگروگانان بوددراثربی توجهی دولت ازطرف مخالفینجام شهادت نوشیده خانواده ژورنالیزم راماتم زاساخت.هکذا ذکیه ذکی وخانم شکیباڅانگه ازجمله خبرنگاران بودندکه به خاطرجرم خبرنگاری به شهادت رسیدند.بدبختانه ژورنالیستان عزیزوبعضاطبیبان درکشورزندگینامطین داشته،چنانچه خانم عاقله داکتربااحساسی که میخواست هموطنان عزیزش رامداواکنددرراه غزنی باسه تن ازاعضای فامیل عزیزش به شهادت رسیدند.  ماژورنالیستان وقلم بدستان آگاهی درکشورداریم که جهان به نام شان افتخارمیکند.ولی تنگ نظران ودشمنان خانواده فرهنگ وهنروژورنالیزم که قدرت رابدست دارندبه این مایه های دانش وفرهنگ به چشم حقارت میبینند.

 

 

 آدرس زیادی ازین ژورنالیستان عزیزرافعلادرکشور داریم که هرسوسرگردان بوده حتی کوچکترین کمک دولت رادراختیارندارند.درحالیکه ژورنالیستان وطبیبان به مثابه محرم اسراررازونیازوجان وصحت مردم شان بوده،بایددولت سخت مواظبت ازآنهاداشته باشد.نهادهای که درکشورفعالیت دارندبویژه وزارت اطلاعات وفرهنگ برای نهادینه شدن خدمات ژورنالیستهابایدپروگرامهای خاصی رادرنظرداشته باشند به خصوص وسایل اطلاعات جمعی که تحت سلطه وسیطره آن وزارت قرارداردوهم اشخاصیکه دانش مسلکی دارندبایدپروگرامهای ویژه یی داشته باشند.متاسفانه ژورنالیستان مسلکی امکانات اندکی رادراختیارداشته وپیمانه این مسلک شریف باپول مقایسه میشود.دست اندرکاران وسایلاطلاعات جمعی برنامه های رسانه یی شانراساعت واربه افرادی که دورازمسلک بوده به فروش سانیده و خریداران برنامه هابدون هراس هرآنچیزی راکه دلشان میخواهد نشرمینمایند.سردمداران رسانه هاکمتربانهادهایمسلکی علاقمندی نشان داده ،حتی درمقابل اعلامیه هاپول مطالبه دارند که خلاف موازین ژورنالیستیکی میباشد.شورای جهانیژورنالیستان به مناسبت شهادت المناک ژورنالیست عزیزاحمدخپلواک اعلامیه راخواست ازطریق این رسانه هابه نشررساند.متاسفانه اعلامیه نشرنشدوگفته شد پیام تسلیت بوده بایدپول پرداخته شود.شورای جهانی ژورنالیستان افغاستان تصمیم داردتاعنقریب برنامه پرمحتوایی راکه پاسخگوی دردهاورنجهای قلم بدستان،فرهنگیان ودرمجموع تمام خانواده ژورنالیزم که درطول این سه دهه اخیر که افغانستان عزیزمشکلات ودشواریهای زیادی راسپری نموده،بتواندازطریق این برنامه گوشه یی ازدردهای آنراالتیام بخشند.

 

 

پرسش:شورای جهانی ژورنالیستان راچه سازمانهاییاری میرساند.آیابامراجع بین المللی درزمینه ارتباط داشته ایدوهم برای تازه واردان این مکتب منحیث مسوول چه پیام دارید؟

پاسخ:تاکنون منبع مالی شوراراحق العضویت اعضا تشکیل داده وآنهم بصورت پراگنده ونامنظم.این مساله رابارباردرکمیته حمایت ازخبرنگاران جهانوسایرمراجع ژورنالیستیکی که درسطح جهانی مطرح  وفعال هستنددرجریان قراراده ام.متاسفانه سازمانهای که درین راستافعالیت دارندهمه سازمان های غیرانتفاعی بوده، درزمینه خودمشکلات فراوان داشته،تامارایاری رسانند.با آنهم مامساله راپیگیری نموده ودرنظرداریم تادر تدارک برنامه یی اقلایک ساعته بدیدگاه هواخواهانش قراردهیم.پیام من به تمام ژورنالیستان عزیزاین است:حال که تشکل این شورارا مطرح ساخته اند،پس اگرنشسته اندایستاده،واگرایستاده اندبه راه بافتندوبه قدروتوان شان درتمام بخشهای آن سهم گرفته،تابتوانیم شورارابه پایش بایستیم.به تازه واردان این مکتب که به نقش پای گذشتگان دارندقدم مینهند بایدهمکارخوب شورای جهانی ژورنالیستان بوده، دست بدست هم داده درسطح داخل وخارج پل مستحکمی راایجادنمود.شعارژورنالیست نوین چنین است (قلم ورنگ دراختیارشماست،حرمت قلم راداشته باشید ازحق وحقیقت عدول ننماییدتابهشت رانقاشی نمودهوآخرالامرداخل آن شوید.)ژورنالیست واقعی همان طوریکه فریادگراست،حق وحقایق رابیان میدارد به قول شاعر:

   اگرازپرده برون شد،دل من عیب مکن

شکرایزیدکه درپره پنهان نماند.

واقعاژورنالیستان پرده ها را دریده،ودایمادردهاورنجهای مردم شانراانعکاس داده اند.اگرنظرگذرایی به نشریه های بیرون مرزیداشته باشیم دیده میشودکه این نشریه هادایمااز طریق مردم معاونت میشوند.یکتن ازدوستان قصه نمودندکه دریکی ازشفاخانه هابستربودم درآنجاهرصبح نشریه های گوناگون  برای فروش آورده میشد.مردمسنیتمامی نشریه هاراخریداری میکرد.برایش پیشنهادنمودمکه اگرخواسته باشدمشترکانشریه هاراخریداری نموده مشترکامیتوان مطالعه نموداین کار شایسته یی خواهدبودزیرامن وتو مریض بوده برای اقتصادماکمک مینماید.آن مرددرجوابم گفت:من توانایی آنرادارم تاهمه نشریه هاراخریداری داشته،زیرااین نشریه هارااگریاری نرسانیدپس چطورآنهاازحقوق مادفاع کنند.ونشریه یی راکه من مطالعه میکنم وبعدادیگری اورامطالعه میکندبه مثابه آن است که غذای پس مانده شیرراروبایی نوش جان کند.

 

 

پرسش:یک ژورنالیست مانندیک داکترویک قاضی نبایدجانب داربوده،بایدقضایاراحق بینانه وبیطرفانه انعکاس دهد.شماجانب داری سیاسی دارید؟

پاسخ:درمصاحبه اختصاصی که سالهای قبل درمورد انتخابات ریاست جمهوری داشتم تیززهای خودرابه شکلحرفوی ومسلکی بیان نموده بودم وامروزبازهم میگویم که درمقابل ملت و آینده سیاسی افغانستانموقف مثبت داشته وقضایارابدون جانب داری به این وآن به صورت شفاف بیان داشته ام.درطول سالهایی که نوشته ها وافکارم درمطبوعات انعکاس یافته گوابراین است که درمقابل وطن ووطندارخود موقف ثابت واستوارداشته  ودرآینده انشاالله ازین موقف عدول نخواهم کرد.به همین خاطردرطول همین سالهاموضوعات ومطالبی راکه مطرح نموده ام فارغ ازضدوبندی های سیاسی،سمتی،زبانی،قبیلوی وقومی بوده،به مثابه یک ژورنالیست مردمی وثابت قدم در مقابل زورمندان وغاصبین حقوق بشرایستادگی نموده دایمادرکنارشان  قرارخواهم داشت.آرزویم آرامشمردم مظلوم وبیدفاع، وپایه داری یک افغانستانثابت ونیرومندمیباشد.

پرسش:افغانستان سه ونیم دهه است که باناملایماتدست وپنجه نرم داشته است.وظیفه ژورنالیستان در دوجبهه یعنی جبهه مردم ودولت راچگونه ارزیابیمیکنید؟

پاسخ:درطول سالهایکه گویا دیموکراسی نصبی بداخل افغانستان سرازیرشده است .علاوه ازسیاست مدارن،گروه هایی دگری   که گویاچند سباحی  درمطبوعات قلم زنی نموده اندنیزبرای کسب قدرت وجاه وجلال ازهرگوشه وکنارداخل کشورگردیده اند.این قلم زنان به چند کتگوری یعنی (قلم مزدوریوقلم مزدی، روزنامه نگاری وروزی نامه نگاری)بوده،آنهاییکه درین کتگوری شامل بودندبه مجردی آنکه موقف خوبی رابدست آوردندباتمام اعتقادات چشم پوشی،درکناردولت زندگی مرفه بدست آورده،ازجبهه مردم خودرادورو مداح،وزانیکه موقف شانراازدست دادند کشورراترک وگفته میتوانم که گویاتورستی بوده که چندروزی به کشوری سیاحت داشته اند.این عمل کردقلم بدستان خانواده شریف ژورنالیزم رامتضررساخته است.سالهای قبل ازمن تقاضابه عمل آمدتادرمقام سخنگوی دولت وظیفه اجرانمایم.پیرامون آن چندموضوع رامطرح نمودم:

ـ حدودکاری سخنگوی دولت بایدمعلوم گردد.

ـ موجودیت معاونین سخنگومشخص گردد.

ـ برنامه کاری رییس دفترمطبوعاتی وسخنگوی ریاست جمهوری تنظیم شود.بعدازآن درارتباط پستهای که در چوکات این ادارات چون ریاست اداره امور،ریاستانسجام وغیره که تثبیت پذیرنمیباشد.

خواست من این بودکه اگرانسان سخنگوی مردم خودباشدآن به شکل دایمی وپاینده وجاویدباقی خواهدماند،اگر سخنگوی دولتی باشد،دولتهاآمدنی ورفتنی بوده اعتبارندارند.بنا پذیرفتم که بایدسخنگوی مردمخودباشم وازتربیون مردم خوددایماسخن بگویم.به امید اینکه شورای جهانی ژورنالیستان همیشه سخنگوی مردم خودباشد.این آرمان رابه لطف خداوند(ج)تاکنون درعمل پیاده نموده،باآنکه امکانات اندک رادراختارداشته ولی توانسته ایم ازمردم خوددفاع و درمقابل زورمندان ایستادگی داشته باشیم.دیدیم افرادی راکه برای مدت کوتایی صداهای شان ازطریق تربیون هابلندبودولی به یکبارگی خاموش گردیده به زباله دارمطبوعات سپرده شدند

 

 

 ز عزم خودنمیگردم منم مفتون آزادی

وطن لیلای من باشدمنم مجنون آزادی

محترم سیدقاسم رشتیا یکتن ازوزرای نهایتنامدارمطبوعات درکتاب خاطرات سیاسی شان که بعدازمرگ شان به چاپ رسیدچه مقبول سروده یی ازعلامه محمود طرزی راانتخاب نموده اند: 

حیات راچه میکنم وطن،حیات من تویی

برای هرسعادتم وطن برات من تویی

اگرتورفتی ازکفم وطن ممات من تویی

وطن توکعبه یی منی وطن صلات من تویی

محبتت بجان من چه پودها چه تارها

مردی بزرگی که محبت وطن راباتمام وجودش لمس وبامحبت وطن جان رابه جان آفرین سپرد.

دلی دارم خریدارمحبت

کنون گرم است بازار محبت

لباسی بافتم برقامت دل

زپودمحنت تارمحبت

مامشترکاباتارمحبت ّباپودمحنت اساس این شوراراصادقانه گذاشته ایم وامیدوارم که این اساسبتواندکه نه تنهادرفعالیتهای رسانه یی بلکه درتمام فعالیتهای اجتماعی وسیاسی مثبت واقع گردد.

پرسش:یدطولاشماسخنگوی بنیادجهانی ژورنالیستانویکی ازمهره های اساسی آن بنیادبودید.علت استعفایتان ازآن نهادچه بود؟

پاسخ:روی بعضی مسایل من وهمکاران عزیزم باعمل کرد های عده یی ازهیات رهبری بنیاد که به شکل رادیکال فکرمینمودنداختلاف داشته ونمیتوانستم به همکاری ام ادامه دهم.باآنکه درمورد تلاش زیادنمودم تاراه یی حل آماده گردد، متاسفانه ازاینکه به حرمت قلم وژورنالیست ازدیدگاهشخصی دیده میشدناگزیرتصمیم اتخاذ نمودم تا ازآن نهادخودراکنارساخته،باهمکاری همه جانبهژورنالیستان عزیزشورای جهانی ژورنالیستان راطرح ریزی وکوشش نمودم تاتمام نهادهای ژورنالیستیکی رادور این شورا جمع  وکسانیراکه واقعاکارژورنالیستان رابصورت واقعی  درک ننموده اندآنهاباید بدانندکه این شورافارغ ازضدوبندهاودرگیری هافعال بوده،بدون وابستگی،بایک وارستگی کامل درخدمت خانواده ژورنالیزم قرارداشته،موجودیت ومفکوره شورابسیاری ازنهادهای فرهنگی رابدورخودمدغم ساخته،آرزویخدمتگذاری رابرای مردم عزیزخوددارند.

پرسش:فعلاشورابه چه تعداداعضاداشته،چه فعالیتهای راروی دست دارید.آیاازانتخاب تان درراس این شوراخوشنودمیباشید؟

پاسخ:شورای جهانی ژورنالیستان افغانستان باشعاراینکه احترام کن تامحترم باشی کارخودراآغازنموده است.بادوستان گرانقدرم درهر حلقه ونهادفرهنگی انتفاعی که قبلایارویاوربودیم تصمیم گرفتیم  تا با نظریات همه ژورنالیستان وفرهنگیان گرانمایه ارج گذاشته کانون باارزش وسراسری ژورنالیزم رادایما گرم داشته باشیم.تربیون شورا به مثابه یک تربیون آزاد،طرح وبررسی های راکه از طریق آن صورت میگیردخارج ازتمام ضدوبندهامیباشد.اشخاصیراکه بخواهندطوردیکتوتارانه ازطریق شوراعملنمایندهیچگاه برای شان  فرصت داده نمیشودتااهداف شانراپیاده نمایند.اهداف عمده کاری ماهم همین است،کسیکه بااین شورامیپیوندبایدفعال ومثبت بوده،به گفته یکتن ازاستادان ژورنالیزم ، ژورنالیستان کسانی نباشندکه  مانندسلمانها دراثنای بیکاری سرهای یکدیگرشانرامیتراشند.

به همین سبب شورامحتاطانه عمل نموده تا  ژورنالیستان وقلم بدستانیراکه اقلا چند سباحی دررسانه هاکارنموده،حرمت قلم وسابقه مطبوعاتی داشته باشند،جذب نمایند.امروزبه اصطلاح ژورنالیستانی دیده شده که بایک سلام علیکی خودرا رسانه داررسانه هامعرفی داشته،مانندباغبانی گویافکرمینمایندکه اگرسیب باغ رابالای باغبان آن بفروش رسانندآنوقت رسانه داروبرنامهسازخواهی بود.درحالیکه مادرک مینماییم که ژورنالیستهاکسانی هستندکه حرمت قلم،مردم وعزتمردم خود راخواهان میباشند.خوشبختانه ژورنالیستان عزیزی داریم که خیلی فعال بوده وحتی درسیاستکشورسهیم و خودرادرخانه ملت کاندیدنموده که میتوان به نمایندگی از شورای جهانی ژورنالستان ازالحاج احمدغوث زلمی وآقای نصیرفیاض نامبرد.چون دولت دیکتاتوربه ارزش قلم ودانش اهمیت قایل نبوده بدبختانه حتی رای این ژورنالیستان مردمی راهیچ مرجع دولتی اعلان نکرد.دولت های  فاسدودیکتاتور، ژورنالیسهاو کسانی راکه ازتربیون مردم سخن میگویندهیچگاهی نمیخواهندکه درکنارقوای ثلاثه داشته باشند.تلاش وپیام مابه تمام ژورنالیستان وفرهنگیان عزیزاین میباشدکه عزیزان بیاییدبدون کینه وبغض بدورهم جمع،دست بدست هم داده،در ساختاریک افغانستان پایه دارمقتدروواحدوباصفاباهم متحدانه ومشترکانه عمل نماییم.ازاعتمادژورنالیستان گرانمایه که اینجانبرامنحیث مسوول شورای جهانی ژورنالیستان افغانستان  گزیده اندجهان سپاس نموده،به صراحت میگویم که ریاست شورا موروثی نبوده بعدازختم دوره اول هرعضو آن که خودراآماده این پست میداندآزادانه کاندیدنموده،پیروزی بدست آورند.موجودیت شوراتازه بوده،لست اعضابصورت دقیق معلوم نیست.مگرعلاقمندان  آرزودارندتا عضویت شورارابدست آورند.درنظرداریم به زودیازطریق یکی ازتلویزیوهای جهانی برنامه یی را انعکاس داده که ناشرافکارژورنالیستان باشد. متاسفانه فعلاازنظراقتصادی دریک تنگناقرارداشته درصددآن هستیم تابارفع این مشکل صدای واقعیژورنالیزم راازطریق تلویزیون انعکاس داد.

نقش تلویزیون درجامعه درشرایط کنون نهایت برازندهبوده،وحتی تااطاق خواپ هم راه یافته دراذهان عامه اهمیت فراوان دارد.خوشبختانهماتلویزیونهای جهانی رافعلابدسترس داشته،اگرطوردقیق این رسانه هارابه بررسی گیریم، متاسفانه بعضی ازآنهابه یک سنگرخصمانه مطبوعات  مبدل شده اند.بعضی  این رسانه هادررقابتهای اقتصادی بامشکلاتی مواجه بوده، غیرمسوولانه بالای یک دگرحملات غیرژورنالیستیکی راانجام ،که مغایرخانواده ژورنالیزم میباشد.هکذا برنامه های هستندکه بایدامروزدردمردم راتسکین بخشند،درعوض دردافزابوده وبدون مسوولیت برنامه های بی محتواوغیرمسوولانه شانرانشر، ودرک آنرانداشته اندکه برنامههایشان ازطریق همه هم زبانهادیده وشنیده میشود که مایه شرمساری جامعه افغان میباشد.شورای جهانیژورنالیستان به زبانهای مادری اهمیت فراوان قایل بوده به همین منظورهمه ساله به تاریخ(۲۱)فبروری که این روزازطریق سازمان ملل متحدازطرف موسسه تعلیم وتربیه یونسکوبرگزارمیگردداشتراک فعال دارد.دلیل برگزاری این روزاین بود، زمانیکه نیم قاره هندبه دو حصه تقسیم میشودوبنگله دیش درآنزمان  جزخاک پاکستان بودوسلطه وسیطره دولت وقت باعث آن گردیده  بودتامناطقی که مربوط پاکستان شده بودفشارآوردندتا  زبان خودرابه آنهاتامیل اند.ولی مقاومت وقربانی مردم که منجربه شهادت چندتن گردیدباعث آن شدکه آنهااززبان خوددفاع نمایند.بعدازاین روزبنام روزجهانی زبان تجلیل به عمل میاید.درجهانی که امروزماوشمازندگی داریم شش هزارزبان و لهجه های افهام وتفهیم ملتهاقراردارد.ولی درنتیجه سلطه وسیطره زبانی امروزسه هزارزبان درحالت انقراض قرارداردودلیل آن بی توجهی رهبران کشورها،اشخاص اول مملکت،وزرای خارجه وژورنالیستانبوده که به زبان های جهانی صحبت نموده، زبان  مادری شان راتحت شعاع قرارداده اند.نهادهیملل متحدیونسکواین مساله راخیلی جدی گرفته تاییدنمودندتارهبران وژورنالستان ممالک بایددرمجامع بین المللی به زبانهای خودشان صحبت نمایندکه اینامرسبب گسترش زبان مادری شان گردیده وهم باعث آن میشودکه زبانهاازحالت انقراض نجات حاصل نمایند.شورای جهانی درنشستهای عدم خشونت،روزجهانی صلح،روزهمبستگی بامریضان ایدز،روزجهانیحقوق بشراشتراک نموده و صداودردملت افغانستانرابه جهانیان انعکاس داده است.

پرسش:درموردکارکردهای ژورنالیستکی تلویزیونهایبیرون مرزی منحیث مسوول شورای جهانی ژورنالیستان افغانسان چه نظردارید؟

پاسخ:ازطریق این گفت وشنودبیان میدارم که شورایجهانی ژورنالیستان آماده است باهربرنامه سازگرامیتلویزیون های جهانی همکاربوده،مشروط برآنکه تقاضایی ازجانب آنها صورت گیرد.متاسفانه عده یی بخاطرشهرت چندروزه برنامهیی راپیش کش داشته،که فاقد محتواوخط اساسینشراتی بوده،بزودی ازبین میروند.مردم درطول این سالهادانسته اندکه برنامه چه محتواودرکدام موقعیتی قراردارد.بناخواهش مااین است تابرنامه سازمطابق دانش خود برنامه یی راپیشکش دارد. واگربرنامه سازدرمسایلی که واردنمیباشدکارش را ادامه میدهدبه بیراهه رفته،برنامه شان بی بیننده میباشد.ماحاضرهستیم باهربرنامه سازوهروسایل ارتباط جمعی بدون حق الزحمه آنهارایاری رسانیم

.پرسش:منحیث یک ژورنالیست آگاه وکارکشته چه پیامی برای ژورنالیستان وسیاست مداران دارید؟

پاسخ:درعرصه یی مطبوعات وسیاست بایدهمواره باجسارت عمل گرددوبانرمی سخن گفته شود.کارمثبت روزنامه نگاروسیاستمداردراعتدال ونگهداشتن حد وسط درمیان افراط وتفریط هاست.برای سیاستمدارانوکارگزاران دولت که ادعای خدمت به مردم رادارند، این فرموده ابوسعیدابوالخیررایادآورمیشوم

گرقرب خدامی طلبی دلجوباش

اندرپس وپیش خلق نیکوگوباش

خواهی که چوصبح،صادق القول شوی

خورشیدصفت باهمه کس یک روباش

 برای کشورعزیزم وحدت ملی،استقرارعدالت،تفاهم و پذیرش یکدیگرویک سیاست مثبت وفعال مبتنی برشرایط عینی کشوروجهان میخواهم ودریک جمله میتوان گفت که حکومت قلم،نه تفنگ!

پرسش:اگرهمه نهادهای فرهنگی دست بدست هم بدهندوشمارامنحیث یگانه کاندیدواحددرانتخابات آینده ریاست جمهوری اعلان نمایند نظرتان چیست؟

پاسخ:من درمقابل صدای اهل سخن(نی)نمیگویم.وحاضرخواهم بودتاباهرنامزدمطرح ریاست جمهوری درهرمکان وهرزمان مناظره نمایم.ولی این مناظره سخن باشدنه جهت.مولاناجامی چه سخن مقبول دارد:

یادگاری درین رباط کهن  نیست بهترزنظم ونثرسخن به سخن زنگهازدوده شود  به سخن بندهاگشوده شود دراخیرسخن میگویم:

ایوطن درخدمتت آماده ایم                          ازهرقوم وتباری که زاده ایم

تابودزنده نام نامی ات                               بنگریم آبادی وآزادی ات


 

ژورنالیست گرانقدرجناب مشتاق احمدکریم نوریازاینکه به پرسشهای علاقمندان تان باحوصله فراخ پاسخ اراهه داشتیدجهان 

سپاس.

 
 

دوستان گرانمایه

 

گوینده تواناوشرین کلام ومحبوب همه (زهــــره رهگذر) مهمان شماره آینده میباشد.لطفاپرسشهای تانرابه این آدرس باما مطرح سازید:

            zafghan2000@hotmail.com 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱۵٠   سال        هفتم               اسد/سنبله       ۱۳۸٩  خورشیدی                ۱۶ام اگست ٢٠۱۱