کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه یی ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان
   بــــا
بلبل مــوسیقی کشور (خــانـم هنـــــگــامـــه)


 
 
 

 

رساله های هنرمندان وفرهنگیان پردرد، درهردورزمان بیانگردردهاوآرمان مردم شان بوده وجاودان باقی میماند.  اینهاترجمان دردهای مردم شان بوده، هیچوقت نمیتوانندازدردآنها خودرادورنگهدارند. اکثریت هنرمندان وفرهنگیان دراثرجنگهای سه ونیم دهه اخیربگونه مورهادرسراسرجهان پراگنده شده وسالهاست درفاجعه سخت وعمیق ودردناک میان هستی ونیستی دردمیکشند، دست وپامیزنند ودربیرحم ترین زمانه هاتنهاوبیکس، ویرانی وجهل وشقاوت رالمس می کنندودرمظلومانه ترین حالتیکه سنگ رابه حالشان به گریه میآورد، درسکوتی که جهل ونادانی وتفنگ سالاری براوتحمیل کرده است ودرافقی که آنسویش ناپیداست به سوی فرداهابه امیدگنگ چشم دوخته، ذجه یی دردمندی خودرادرسوگ آنچه برملت ومیهنش میگذرد، خودرادرمصیبت عظیم آن سرزمین اشک وآتش و خون داغدارمیآبد.  هنرمندان بارسالت درهرمقطع زمان دراین اندیشه میباشندکه چگونه بتوانندفرهنگ وکلتوروتمام ویژگی های مردم وملت شانراازطریق هنرخودانعکاس دهند.  آنهادایما درصددآنندتاچطوروازکدام راه هایی هنرو فرهنگ شانرابرای مردم زنده نگهدارند. مادرطول تاریخ پرافتخارخویش چهره های تابناک اینگونه هنرمندان راداشتیم که درهرگونه شرایط هنرشانرادر خدمت مردم  خویش قرارداده وشب وروزبه این اندیشه بوده اندتاچگونه آنرادراختیارمردم خودبگذارند. این مایه های پر افتخارهمیشه درصددآن میباشندتامردم شاد و خوشنود باشند.   دنیای هنریک دنیای عجیب وغریبی است. هنرمندزمانیکه پابه دنیای هنرمیگذاردازاختیارخویش برآمده، به همه مردم ارتباط پیدامیکند.  او دگرفرددیروزنبوده، که متعلق به خود باشد. اوراه یی دشواری راپیموده تااین موفقیت بزرگ رابدست آورده است.  خانم هنگامه گلدسته زیبایی دنیایی هنرموسیقی بوده که توانسته باصدای جادویی اش درجهان هنر هنگامه برپاکند. اومحبوب القلوب نسلهابوده وباصدای نوازشگروگیرایش افتخاربزرگ موسیقی افغان گردیده است. علاقمندان بیشماراین مایه یی موسیقی کشورپرسشهای راازهنرمنددلخواه خودازچهارگوشه یی جهان مطرح ساخته اند.  خوشبختانه خانم هنگامه راازطریق تیلفون درکشورکانادادریافته وپرسشهای علاقمندانشانرادر میان گذاشتم. هنگامه عزیزبامحبت فراوان ولبخند بردهان حاضربه پاسخ گردیده، درآغازتمنیات نیک وسلام های گرم خودرابه تک تک ازهموطنان عزیزدرهرگوشه وکنارجهان که زندگی دارندتقدیم داشته، اینک توجه کنیدبه پاسخ، پرسشها:

پرسش: شمابه خانواده یی هنری تعلق داشته، آیاروی این اصل پای خودت به  هنرشریف موسیقی کشانیده شد؟

 

 

پاسخ: خوشبختانه به فامیل هنری تعلق داشته، پدرعزیزم علاوه ازاینکه یک آوازخوان خوب رادیوافغانستان بود،  دررشته هنرسینمانیزتخصص داشتندوتحصیلات شانرادرین رشته درکشورهندوستان به پایان رسانیدند. مادرعزیزم استعدادخوبی دررشته موسیقی و آوازخوانی داشتندچنانچه چندآهنگ زیباراکه ازساخته های استادهاشم گرامی است حفظ آرشیف موسیقی رادیونموده واززمره هنرمندان پیشکسوت زنان کشورمحسوب میگردند. موسیقی ازبدوی تولدم در چهارچوب خانه وخانواده ام درخشندگی تابناک داشت این درخشندگی بالای تمام خانواده کوچک ماتاثیرپذیزبودوهمه علاقمندبدان بودند. چیزی راکه بایدیادآورشوم باآنکه من به خانواده یی هنری تعلق دارم، ولی شرط اساسی وحتمی درهررشته استعدادوتوانایی به آن میباشد. خداوندراسپاسگذارم که این لیاقت رابه من اعطاداشته، وقدم به قدم درین راه پاگذاشته ام. درآغازبه کمک فامیل گرامی ام خاصتاپدر گرانقدرم، توانستم تا هنرم راازطریق رادیوبه مردم عزیزم معرفی بدارم،  وبعدابکمک ورهنایی های وطنداران عزیزهنگامه شان گردیدم.

پرسش:  چه زمانی توانستیدتاآهنگی رامنحیث هنرمندازطریق رادیوبه نشررسانید؟

پاسخ: ازهمان آوان طفولیت نهایت آرزوداشتم تاروزی بتوانم آهنگی رابصدای خودازطریق رادیوبشنوم. دربرج ثورسال(۱۳۵۴) خورشیدی درچهاده سالگی باپدرعزیزم که درآن زمان  به رادیوافغانستان وظیفه داشتندغرض بازدیداستدیوهاومعرفی باهنرمندان عزیز که یکی ازآرزوهایم بودمراجعه کردم. محترم محمدنسیم درآنزمان مدیرموسیقی رادیوبودند. زمانیکه به استدیوی(۴۸) که استدیوی ثبت موسیقی بود. ازطرف پدرم به نوازندگان محترم معرفی گردیده، آهنگی راخدمت شان زمزمه  نمودم خوشبختانه صدایم موردعلاقه همه قرارگرفته تقاضانمودندتاآهنگی را ثبت نمایم. همان بودکه آهنگی رابه این مطلع(به توای فرشته یی شعرمن) ثبت  وفردای آن  زیرنام (نوشین) ازطریق برنامه آهنگهای جدیدبه نشررسید.

پرسسش:  چراهنگامه شدیدوچه هنگامه یی رادرین راه برپاداشتید؟

پاسخ: اسم من درخانواده زهره شورانگیزاست. اولین آهنگم رابه اسم مستعار(نوشین) نشرنمودم. بعدا کمسیون هنرمندان خاصتامحترم نسیم ومحترم استاد خیال ازمن تقاضانمودندتااسم مستعارهنری راانتخاب نماییم. بعدازمباعثی ازطرف مادرعزیزم اسم هنری هنگامه برایم انتخاب گردیدوهمان بودکه بااین اسم هنگامه برپانموده، هنگامه وطندارانم گردیدم.

 

 

پرسش:  قبلااین عقیده موجودبودکه هنرشمادرپهلوی هنرمندمحبوب وتوانااحمدولی تبارزیافته، ولی امروزبه اثبات رسیدکه برعکس بوده، بگوییداین رازموفقیت درچه نهفته است؟

پاسخ: آوازخوان بایدهنرمندباشدوهنرش راعاشقانه تقدیم وعرضه بدارد. زمانیکه بااحمدولی، کمپوزیتور تواناومحبوب محترم نینوازوتعدادی ازنوازنده های موفق ومحبوب درانسامبل څارندوی یاپولیس  بایک تیم عالی وموفق همکاری هنری راآغازیدیم.  درآن ارکسترآهنگهای دوگانه یی راکه محترم نینواز در اختیار ما قرار میداد اجرانمودیم که موردعلاقه ودلچسپی مردم عزیزواقع میشد. ازجانب دگر خواسته بودیم تاموسیقی راواقعابه معنای حقیقی اش برای علاقمندان دنیای هنرعرضه داریم. این واقعیت داردکه هنراصیل تاثیراتش رادرماحول خوددارد. درآغازکارهای هنری ام بااحمدولی،  داشته های خوبی راازاووسایرهنرمندان عزیزانسامبل فراگرفته، بهره برده ام. آهنگهای دوگانه مابرای شنونده لازم وملزوم یکدیگر بود. هکذاآهنگهای راکه به تنهایی اجرامیکردیم موردتقدیرواقع میشد. پس گفته میتوانم که شهرت ما مدیون مردم عزیزم بوده وهیچگاه این حرف درست نیست که من شهرت هنری ام رادرپهلوی احمدولی بدست آورده ام. به صراحت میگویم که احمدولی هنرمندتواناوآوازخوان محبوب بوده وجایگاهی خوبی درخانواده هنری ومردمش دارد. باآنکه مدت طولانی است که باهم فعالیت هنری نداریم ولی هنرماتاکنون موردقبول واحترام مردم عزیزمیباشد.

پرسش:  غیرازشاخه موسیقی آیابه سایرشاخه های آن علاقه ودسترسی دارید؟

پاسخ: دردوران مکتب به هنرتیاترسخت علاقمندبودم چنانچه اکثرادردرامه های که ازطریق مکتب راه اندازی میشداشتراک نموده  وکارم موردتقدیر اشتراک کننده هاواقع میگردید.  بعداهنرموسیقی توجه ام رامجذوب خودساخته آهسته آهسته از هنر تیاتر کنار رفته،  عاشقانه راهی دیارهنرموسیقی گردیدم.

پرسش: کسب شهرت سهل است، یاحفظ  آن؟

 

 

پاسخ: شهرت بدست آوردن دونوع  بوده یکی شهرت کاذب ودیگری شهرت غیرکاذب.  انسان اگرتصمیم گیردتاشهرت کاذب بدست آورد، میتواند به زودترین فرصت آنرابدست آورد.  واگرخواسته باشدتاشهرت حقیقی را بدست گیرد، درآنصورت کسب  ونگه داشتن وحفظ آن نهایت کاردشوارومشکل میباشد.

پرسش علاوه براینکه یک آوازخوان قلبهامیباشید، خانم منزل نیزبوده ومسوولیت شوهروخانواده رابدوش دارید، آیاخودرادرهردو موفق احساس میکنید،  کدام نوع غذای دست پخت تان موردعلاقه همسرتان میباشید؟

پاسخ: علاوه براینکه هنرمندمردم خودمیباشم، یک مادر خوب به اولادها  ویک همسرنیک به شوهرعزیزم میباشم. آنچنان که موسیقی راعاشقانه دوست دارم،  محیط خانواده راسرسختانه و عاشقانه تردوست دارم تادایمادرکنارهمسرواولادهایم قرارداشته، غذاهای لذیزبرای شان پخت ،  واززندگی بدورهم لذت بریم.  درپخت همه غذاهای خوب وطنم مهارت کامل داشته وفامیل دایماازپخت غذاهایم استقبال مینمایند. خاصتاشوهرعزیزم دست پختم رازیادمیپسندد.

پرسش:  درخوانش آهنگهای دوگانه باکدام یک ازهنرمندان عزیزخودراراحت احساس میکنید؟

پاسخ: درآغازچندآهنگ دوگانه بامحترم وکیل روف اجرانمودم که تاحدودی موردپسند واقع شد. بعدادرانسامبل پولیس  آهنگهای دوگانه یی راباهنرمندمحبوب آقای احمدولی اجرانمودم که سخت موردعلاقه ودلچسپی مردم قرارگرفت. و خودرادرخوانش آهنگهابااونهایت راحت احساس میکردم  زیرا آهنگهای راکه محترم نینواز در اخیارما قرارمیداد باگلوی ماتطابق داشت  بدین لحاظ علاوه براینکه موردقبول مردم واقع میشد، دراجرای آن خودراراحت احساس میکردیم.  علاوه برآن آهنگهای مجلسی رابا، بابای موسیقی استادسرآهنگ، استادهاشم، استادځلاند، مرحوم احمد ظاهر اجرا نموده همچنان در دیار هجرت کنسرتهای دوگانه باهنرمندخوب نجیم نوابی اجرا داشته،  و کنسرتی را درین اواخر باهنر مندمحبوب حیدرسلیم اجرانمودم که سخت موردقبول مردم واقع شد وشخصانیزازآن کنسرت لذت برده ام فضای این کنسرت برایم فضای وطنم راتجسم نموده بود، زمانیکه بالای استیژقرارگرفتم، فکرنمودم که دریکی ازتالارهای وطن عزیزم کنسرتی رااجرامیکنم.

 

 

پرسش: هنرامروزودیروزرابررسی داشته، به تازه واراندنیای موسیقی چه پیام دارید. چه زمانی ترک دیارنموده، چه فعالیتهای هنری داشته، وچرامردم شمارازیاددوست دارند؟

پاسخ: داشته های خوب دایماموردعلاقه ام بوده، هرزمان  آنرادوست دارم. موسیقی علم است وباید علم راآموخت. متاسفانه دیروزبرای آموختن آن  امکانات وسیعی وجودنداشت، هنرمندان آنچه که شایدوبایدازآن استفاده میکردند وجودنداشت.  خوشبختانه برای جوانان،  امروزامکانات وسیعی درین عرصه  وجودداردتاهنرموسیقی راعلمافراگیرند.  کوشش نمایند تا از کمپوز جدید استفاده نموده و آهنگهای را از خود بجا گذارند تا بگونه یک اثردایمابنام شان ثبت باشد. اگرآهنگهای رامیخواهندکاپی اجرا کنند باید زیاد تلاش نمایندکه آنرابهترازاصل  ویامعادل آن اجراکنند. شخصادخترعزیزم سحرجانرا ازسن چهارسالگی برای آموختن  پیانوبصورت علمی شامل یکی ازکانونهای علمی موسیقی ساخته  تا درآینده اگرخواست راه موسیقی رادرپیش گیردباید علمابدان رجوع کند. خوشبختانه امروزماتازه واردان عزیزی رادردنیای موسیقی داریم که مایه افتخار وامیدآینده موسیقی کشورمیباشند.

 

 

درسال(۱۹۸۱)م ازکشورمهاجرشده مدت چهارده سال را درکشورجرمنی زندگی وفعلادرشهرتورنتوی کشور کانادابافامیل زندگی دارم. دردیارهجرت فعالیتهای متعدد هنری داشتم. کنسرتهای رادایمادرشهرهای مختلف جهان برای افغانهای عزیزانجام داده، هکذاکنسرت های رابه نفع مردم بیبضاعت نیز انجام داده وپول آنرادراختیارمراجع مربوط قرارداده ام.  اینکه پرسیده اندکه مردم مرازیاددوست دارند،  من نیزمردم عزیزم رانهایت دوست داشته ودرین تلاش هستم تاداشته های خوب هنری ام رادایمادراختیارشان قراردهم.

پرسش: زندگی شریف هنری تان خاطراتی رادربرداشته امیدواریم ماراازجریان چندخاطره شریک سازید؟

پاسخ: زندگی هرانسان پرازخاطرات بوده وآن تازمان حیات باوی همراه میباشد. این خاطرات بعضا خوشی آوروبعضا طاقت فرسامیباشد.  بدترین خاطره ام ترک دیاروکاشانه، ودربدری مردم مظلوم وبیدفاع ام بودکه تازنده ام ازذهنم نخواهدرفت. خوشترین خاطره درزندگی ام استقبال گرم مردم ازهنرم بوده ومن سخت مدیون ایشان میباشم. همین محبتهاولطف بی پایان شان مراتوانایی ونیروی بیشتربخشید تادایمابافعالیتهای پیهم نوازشگرگوشهای شان باشم.  درسال(۲۰۰۶)خورشیدی بنابه دعوت تلویزیون آریانای آقای بیات برای یک سلسله کنسرتهابعداززمان مدید عازم کشورعزیزم شدم. درآنجاچنان استقبالی ازمن به عمل آمدکه اصلاتصورش رانموده نمیتوانستم. واقعا فرهنگ وکلتورمادرهیچ گوشه یی جهان وجودندارد .  در آنجا از رادیو تلویزیون ملی که آغاز فعالیتهای  هنری ام ازهمانجاشروع شده  بود دیدن به عمل آوردم. محترم نجیب روشن رییس عمومی آن مرکزفرهنگی شخصاازمن استقبال نموده، به همرایی شان از تمام  دفاترنشراتی وتخنیکی دیدن به عمل آورده و زمانیکه  وارد استدیوی(۴۸) که استدیوی ثبت موسیقی است،  گردیدم، در دیوار بزرگ استدیو با خط درشت نوشته شده بود (هنرمندمحبوب خانم هنگامه به وطن عزیزت خوش آمدی) در آنجا با نوازنده های عزیزی که قبلا باهم همکاربودیم مواجه شده، همه را در آغوش کشیدم، چشمان شانرا بوسیدم، همه خوش آمدید می گفتند وازخوشی زیاد میگریستند ومن همچنان از شادی وسرور زیاد میگریستم.  این ازبزرگترین خاطره خوش درزندگی ام میباشد.

 

 

پرسش: اکثراکنسرتهای تان آرامبخش روح وروان بوده، خاصتاکنسرتی راکه با هنرمند محبوب حیدرسلیم درین اواخراشتید، تماشایان بااشتیاق تام  ازآن لذت برده وهیچگونه مشاجره یی درصالون کنسرت رخ نداد. درحالیکه دایمادرچنین کنسرتهاحوادثیبه وقوع میپیوندد.  رازموفقیت خودرادرچه میدانید؟

پاسخ: تاکنون کنسرتهای متعددی رابرای علاقمندان  هنرم اجرانموده ام. خوشبختانه به لطف خداوندیکتا هیچگونه حادثه یی غیرمترقبه  درآن رخ نداده، اکثر تماشاچیان کنسرتهایم رافامیلهای شریف تشکیل داده که  ازآغازالی ختم کنسرت به آهنگها گوش داده، لذت برده اند. کنسرتی راکه درین اواخر باهنرمندعزیزحیدرسلیم اجرانمودم ازبهترین کنسرت هایم بودوصادقانه میگویم علاوه ازآنکه تماشاچی ازآن لذت بردند، مانیزازاجرای آن راضی،   وخودراراحت احساس نمودیم.

پرسش:  درموردانتخاب اشعاروکمپوزبرای آهنگهای تان وارکسترموسیقی موردنظرتان صحبت نموده، بگوییدآوازخوان موردعلاقه تان کیست، هنراحمدظاهرراچگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: درکشورعزیزم آهنگهای راازکمپویتوران مختلف اجرانموه،  که میتوانم ازمحترم نینواز، استاد خیال، آقای مسروروغیره نام برد. درزمان هجرت اکثرا ازآهنگهای محترم شادکام ووحیدجان قاسمی، ویس جان سرور استفاده نموده، تصانیف آهنگهارا اکثرا کمپوزیتوران محترم انتخاب نموده اند. همچنان عده یی ازتصانیفتوسط ویس جان سرورشوهرعزیزم برایم آماده شده است. چنانچه، تصنیف آهنگ(جان تره میگم) ازایشان بوده که توسط محترم الیاس ساحل کمپوزگردیده است.  به تمام هنرمندان خوش صداعلاقمندبوده دایماآهنگهای خوب َشانرامیشنوم. احمدظاهررامیتوانم آفتاب موسیقی نامید. آنچنانکه آفتاب همه جارابانورش روشنایی میبخشد، اومکتب خاصی رادردنیای موسیقی پایه گزاری نمودکه هزاران شاگردازآن فیض برده است. هنروصدای احمدظاهر تسخیرکننده همه دلهابوده، هنرماندگاروجاودان،  وبه تمام نسلهاتعلق دارد.

 

پرسش: راجع به زندگی خصوصی تان صحبت نماییدوچه پیامی به مردم عزیزخوددارید؟

 

پاسخ: فعلابه کشورکانادادرشهرتورنتوباشوهرعزیزم ویس جان سرور، پسرعزیزم مسیح جان که(۲۵)سال عمردارد  ودررشته بزنس تحصیلاتش رابه پایان رسانیده، دریک کمپنی شامل وظیفه میباشد، دخترم سحرجان(۱۵)سال عمرداشته متعلم مکتب است. زندگی سعادت مندداریم. به عنوان هنرمندمردم خدمت وطندارانم درهرگوشه کشوروجهان که زندگی دارنداین پیام رادارم:  وطندارگل!تاحال هرجفایی که درحق یک دگررواداشتید ازین به بعدآن عقده هاراکنارگذارید، همه ازجنگ خسته شده به صلح وآرامش ضرورت دارند. پس بیایید یکدیگررادرآغوش کشیدویکدیگررادوست داشته باشید.  دوستی توومن وطنم راآبادوآرام میسازد. بیگانه وطن من وتوراآبادواعمارنمیکند، آسایش رااین من وتو هستیم که بادوستی وهمدلی خودبه ارمغان میآوریم. پس بیایید، یکدیگررادوست داشته وبالای هم اعتمادداشته باشیم.

 

هنرمندخوش صدا، گرانمایه ومردمیازپاسخهای همه جانبه تان سپاسگزارم.

 

 

 

دوستان گرانقدر، ژورنالیستان وفرهنگیان گرانمایه مهمان شماره آینده محترم مشتاق احمدکریم نوری رییس شورای جهانی ژورنالیستان به پرسشهای شماپاسخ اراهه میدارد. لطفاپرسشهای تانرابه این آدرس ارسال دارید:

zafghan2000@hotmail.com

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱٤٩   سال        هفتم               اسد       ۱۳۸٩  خورشیدی                اول اگست ٢٠۱۱