نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در اشراق نيلوفر يا

در اغراق نيلوفر؟

نويسنده: فريبا آتش
صادق
 

 

با وجود آنکه، مانند هر سايت و رسانه ديگر در هر گوشه جهان، مسئوليت پخش و بازتاب نوشته ها در "کابل ناتهـ" مربوط نويسندگان آن ميباشد، به منظور کاهش سوء تفاهم ميان خانم فريبا آتش صادق و خانم سيما سما، "کابل ناتهـ" بر آن شد که مقالهء فوق را از صفحه بردارد.

 

با حرمت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان

 

در این تردیدی نیست که مردم افغانستان، بیشتر از نان و آب و هوا به امنیت ضرورت دارند به حداقل عدل و داد و رفاه اجتماعی.

در این سی سال اخیر آنچه به شدت از زندگی ملت ما غایب بود و حکم توتیا و عنقا را داشت امنیت بود......

 

 

 

 

 

 

نصیر مهرین

 

اما ایجاد ذهنیت چراها ودریافت عوامل وابعاد گوناگونی از سلسله موضوعات مرتبط با آن هر روز مشغله فکری ام بوده است . زیرا مدارک واسناد بیشتربا تصویر های بازی با جمجمه ها منتشر گردید وتوجه جدی رسانه ها جمعی بدان خبرمعطوف است . زیرا به نسلی تعلق داریم که......

 

 

 

 

 

 

عبدالشکور حکم

 

شخصیت های شهیر علمی، تصوفی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در ساختار و ثبات تاریخ علمی و اجتماعی کشور و جامعه نقش واضح و  اساسی دارند، پس در این بحث کوتاه از نقش شخصیت جنجال برانگیز ابرمرد کاشی معروف به «سرمد» است .....

 

 

 

 

 

 

واسع بهادری

 

خبری را شنیدم که حضرت صبغت الله مجددی رئیس مجلس اعیان آقای ذبیح الله عصمتی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری را متهم کرده است که سابقه پرچمی دارد .

 البته جناب مجددی اقای عبدالجبارثابت لوی سارنوال را که آب را نا دیده موزه از پای کشیده است، ....

 

 

 

 

 

 

برگردان نیلاب سلام

 

مورات کورانس بریمنی  ترک نژاد پس از سپری نمودن  پنج سال در اردوگاه نظامی گوانتانامو آزاد شد. 

در اتاق مورات کتابها, سامان و لوازم وی همه چیز در جاهایی  قرار دارند که در شب سوم اکتوبر2001, زمانی که مورات بریمن را برای آموختن قرآن شریف به قصد پاکستان ترک گفت, قرار داشتند......

 

 

 

 

 

 

 

 

یعقوب ابراهیمی

 

در حال حاضر به مشکل می توان سراغ کسی را یافت که جهت انجام کارش بعد از مراجعه به یکی از ادارات دولتی افغانستان، بدون پرداخت رشوه از آن خارج گردد. اگر چه وجود فساد در دستگاه های اداری افغانستان چیزیست که دیگر برای مردم به یک پدیدهء عادی مبدل شده است؛ ولی از جانب دیگر....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سال دوم

 شمارهً
٣۸
 عقرب
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
نومبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
20/11/2006 بروز خواهد شد.
 
طور معرفت

اخبارِ تازهً وطنبشنوید و ببینید

بی بی شیرینی...
 


گزارشی از

«قند پارسي» در تهران كام پارسي زبانان را شيرين مي كند

(())
بزرگداشت استاد رهنورد زریاب،
 در قندپارسی
BBC


بشنوید و ببینید

سیاه موی جان...
 


قصه­گوي كابلي، کام پارسی­زبانان ...

محمدصادق دهقان

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                 05. 11. 2006                             Nächste Update am                     20. 11. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا