کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشير سخاورز

 

 

سفر آيينه

 

 

ماه تنهايي خود را از دور

مي نوازيد

سفر آيينه ها آغازيد

كس به شب

چهره خويش در آيينه نديد

شهر بي آيينه گرديد

رود مستي كه غزل ها مي خواند

همچو ماري كه زده نيش به خويش

آرامست

وان زلالين آبش

كدرست

شهر ديريست نديده خود را

به تن آيينه وار دريا

دختر كوچي نياراست

خودش را امروز

بچه ها بر سر ره  ننشستند

عشق بي آيينه مرده ست.

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۸                  سال دوم                              نومبر ٢٠٠٦