کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

محمد زرگرپور 

 

 

 

 

زبان تر

 

 

مرغيست سکوت ، پر ندارد

غوغای غنوده ، سر ندارد

تنديس غرور و بی نيازی

در ديدهء گل ، هنر ندارد

در بند و شکسته است شورم

اين عقده ، زبان تر ندارد

صد شوق تبارز است ، اما

اين نقش تهی اثر ندارد

گردونهء دست کيست دوران

اين زاده مگر پدر ندارد

حلاج ! شرار و سوز عشقش

جز سينهء ما  مقر  ندارد .

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۸                  سال دوم                              نومبر ٢٠٠٦