کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زینت نور

قامت نما

 

 

 

انديشه ها ی رويش من را فضا تويی

 

ا ز گيرو دار گنگ تفكر رها تويي

 

اين سو منم ميان زمين زيرخا ك و نم

 

آن سو، برون مزرعه قامت نما تويي

 

ازبوته هاي سبزدلم تا درخت عشق

 

سر شاخه هاي تازه به فصل وفاتويی

 

گلگشت های تو هيجان مي دهد مرا

 

جانا!به من بگو زكجا تا كجا تويی

 

روياي من، تخيل من ، آرزوي من

 

درسرزمين دوردلم، ماجرا تويی

 

از روشناي پنجره برتنگی دلم

 

تصوير ناب نور تو هستي ، هوا تويی

 

لبريز شوروهلهله،جاري وبي سكوت

 

حس مي كنم رها شده درهر صدا تويی

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۸                  سال دوم                              نومبر ٢٠٠٦