ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deutsch
 

 

معرفی کتابهای رسیده
 

ردیف بندی کتاب ها به اساس تاریخ مواصلت ترتیب یافته است.
 

*-عوامل سیاسی
چند
همسری

از:
نصیر مهرین


 

*ـ بوطیقای خاک
مجموعه شعر

از آرش آذیش

 

*- ما باشندگان دیرینهء این سرزمین
از ی


 

*- غالب
بررسی از زنده گی و آثار فارسی غالب
از:
بشیر سخا


 

*- مرگ خورشید
مجموعه شعر از

پروین پژواک


 

*- بانوی بلخ
مجموعهء شعری

عبدالرحمان پژواک


 

*- دستور زبان دری
با پیشگفتاری در بارهً زبان، تیره شناسی..
.

تالیف:
داکتر اسدالله
حبیب


 

*ـ جمال حضرت دلدار
غزلیات

نور محمد دوائی

 

*- ادبیات دری در نیمهً نخستین سدهً بیستم
از: داکتر اسدالله حبیب


 

*ـ کی کیست در
فرهنگ برون مرزی افغانستان

از: پوهاند رسول رهین

 

ـ فصل آخر
مروری شتاب آلود بر حوادث
مؤلف محمد اسماعیل اکبر

 

*- آتش در نارنجــزار
دفتـــر شعر
از:
داکتر اسدالله حبیب


 

ی ی

ѐ ی ǘ

ی ی


 

 
ی ی

ǘ یی


 

*- سیما ها و آوا ها
تذکره شاعر و نویسنده

از نعمت حسینی

 

  ←٢