نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هــــنــدوگذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 


 


 


سال دوم

 شمارهً ٢۵
حمل
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
مارچ/اپریل
٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

  

 
طور معرفت
اخبارِ تازهً وطن
 
سخن کابل ناتهـ

 

 

 گرامیداشت از  هفته ای
 مبارزهء جهانی
 علیهء انواعِ تبعیض
٢۹-٢١ مارچ

 

 

ما و تبعیض نژادی

داکتر اکرم عثمان

 هفتهء گذشته مصادف بود به روزهای پرهیز از تبعیض نژادی.
در تداول برگزاری روزهای جهانی از سوی ملل متحد روز تلعین نژادگرایی از جایگاه پرارجی برخورداراست.

در کشور ما افغانستان با اینکه چنین روزی در رسمیات تجلیل می شود و مقامات دولتی در مذمت از آن سخنهای آبدار می گویند ولی واقعیت غیر از این است.

 

 

 

 

شرم بت های بامیان،
بی شرمی طالبان و
سکوت روشنفکران

 

احمدحسین مبلغ

دراین روزها یاد آوری از شخصیت های ملی، سالروز حوادث مهم تاریخی و برگذاری از روزهای مهمی چون "روز زن" در میان ما افغان ها رواج بسیار یافته است که  بایست چنین تجلیل ها را غنیمت شمرد ومقدم شان را گرامی داشت.  اما ترس آن می رود که این  یاد آوری ها....

 

 

 

گسستن
 از
حیوانیت تبارگرایی

 

فاروق فارانی

درین روز ها از جانب سازمان ملل متحد روز مبارزه علیه تبعیض ها ی گوناگون اعلام گشته است که نمیدانم منظورشان در واقع امر از  تجلیل تبعیض میباشد یا تقبیح آن ؟

من چندان به افکار ملل متحدی دلبستگی ندارم. ونه تنها این، که دلبستگی درین زمینه نیست، بلکه معتقدم که اگر این سازمان خود بزرگترین ارگان برای اجرای تبعیض نژادی..

 

 

 ابراز نگرانی سازمان ملل متحد
 از طرح حکومت ایران
 علیه بهاييان

 

 

 معرفی جالب 
 اعضای
کابینه
ء  
کرزی

آیا درین تعارف
 رنگی از تبعیض هویدا نیست؟


 

 

تأملی بر یکی از اشتباهات
 امان الله خان

 

نصیر مهرین

بازسنجی جوانب مختلف افکار و اعمال امان الله خان برای جامعۀ ما اهمیت به سزایی دارد. از هوشداری های که عاقبت اندیشان به موقع، هنگام حاکمیت او ابراز میداشتند، تا تصمیم مرحوم مظلوم محی الدین انیس مبنی بر در ترازوی سنجش منصفانه نهادن آن دوره و انتشار کتابها و مقالات چند دهۀ پسین،..... 

 

 

بالاحصار کابل و
پیشآمد های تاریخی

از تماس اول عربها به کابل
تا ظهور فتنهء مغل

قسمت سوم

 

احمدعلی کهزاد

بعد از دورهء صفاری در زمانی که سامانی ها از ماورالنهر بر خراسان سلطنت داشتند، کابل و غزنه بدست خاندان (لاویک) بود که شاخه ئی از احقاد یفتلی ها بشمار میروند. بعضی از نویسندگان، کابل را هم جزوء قلمرو سلطنت سامانی حساب کرده اند ولی صحت این امر مشکوک به نظر می خورد و حقیقتش این است که در حدود کابل.....

 

 

 

خاطرات زندان
 

آصف آهنگ

خانهء انگلیس ها آباد! زمانیکه هند را تسخیر کردند و براوضاع مسلط شدند، قانونی آوردند که مردم براساس آن از آزادیهای برخوردار بودند. جمعیت ها، احزاب و جراید میتوانستند، مطابق قانون آزاد فعالیت نمایند. هرگاه از قانون تجاوز میگردند، مطابق مقررات محاکمه می شدند و جزای شان تعیین میگردید...

 

موجودیت افغانستان
در گرو وحدت ملی آن است

میرعبدالواحد سادات

ز آنجای که درین نبشته صحبت از جوانب مختلف وحدت ملی است، لذا جملهء وخشورانه فوق که به گمانم به شاه امان الله این شاخصترین چهرهً نو گرایی و یکی ازبهترین سمبول های وحدت ملی افغانستان تعلق دارد منحیث عنوان برگزیده شده است. این قلم که خودرا متعلق به" نسل قرضدار...

 

«آموخته خور به از ميراث خور»
چند نکته در مورد
 مناسبات افغانستان و پاکستان

 

قسيم اخگر

در سیاست خارجی  افغانستان  عقده  چرکین وکوری وجود دارد که عوارض و  اثرات شوم ناشی از آن  طی بیشتر از نیم قرن اخیر نه فقط دامن مردم ما را رها نکرده است که بد تر ازآن با گذشت هر روزی مصیبت تازه ای آفریده است ومی آفریند.

 

 

نگاهی فشردهء به گزینش
 سرمنشی عمومی سازمان ملل
و  اسامی نامزد های جدید
 برای احراز این پست

 

نگارش و برگردان: ضیا افضلی

من بصورت مستقلانه سوگند یاد میکنم تا با وظیفه شناسی، حزم و وجدان ماموریتی را که به عنوان دبیر کُل سازمان ملل متحد به عهده ام سپرده میشود، به انجام رسانم و ایفای وظایف و تنظیم اداره را فقط به نفع سازمان ملل متحد اجرا نمایم ...

 

 

 

 رويای
یک رؤیای ناممکن
نویسنده: وجاهت مسعود

 

برگردان: ایشور داس

درین آواخر در دانشگاهً لندن؛ نام آموزگار ادبیات زبان روسی آقای فرینک ایلس، که نظریات نژادگرایی خویش را وسیعأ ابراز داشته، برسر زبان هاست. وی در خبرنامهء دانشگاه مقاله ای هم نبشته و در آن به دفاع نظریهء...

 

 


گنجينهء طلاتپه و
 نمايشگاه شهر به شهر؟


صبورالله سياه سنگآنگاه که
 شاعران بهاريه های
 حزن می سرودند

از


محمدکاظم کاظمی

 

 

در بارهء
تکرار و توارد
 در داستان

خالد نویسا

کشف شباهت های موضوع در داستان های دو نویسنده برای منتقد افغانی به عادت جاویدانی مبدل شده است. زمانی که یک منتقد شباهتی را در دو اثر متفاوت پیدا می کند، می پندارد که معجزه کرده است. در این حال مسایل اساسی را یکسره فراموش می کند.

 
قحط سالی

داستان کوتاه از


اکرم عثمان

طلب پوزش!
در نشر بخش های این داستان
اشتباهی به عمل آمده بود، که اکنون رفع
گردیده، خدمت  شما تقدیم است

نقطهء خلا سفیدی

قسمت اول

انور وفا سمندر
اسپی با یال های سبز

داستان کوتاه از


داکتر پروین پژواک
آفتاب از کدام سو
دمیده بود

داستان کوتاه از


قادر مرادی
 

 شعری از فاروق فارانی
دکلمه از


فریده انوری

  

نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی

د
ا
کتر صمدعلی مرادی

 

بی شک آموزش و تربیت (در تمام اشکال آن) اساسی ترین رکن برای پیاده کردن "یک مفهوم با کارکرد اجتماعی" در جامعه می باشد.   رفتار دمکراتیک مانند هر رفتار اجتماعی دیگر آموختنی است. مسلما در جامعه ای که مراکز مهم آموزشی آن رفتارهای غیر دموکراتیک را آموزش می دهند، نباید انتظار نهادینه شدن دموکراسی را داشت
 

 

 

پیوستن
به حیوانیت تبار گریزی

نگرشی برپارادوکس (ابهام نامه) "گسستن از حیوانیت تبار گرایی"  فاروق فارانی
یا اکلکتیسم  پند و نقد اجتماعی،  از ذهن  خام و ناکام  رشنفکر سرگردان  افغانستان


بیژن پور
 


اروپا
و
ماه خوانی
دو غزل تازه از


شریف سعیدیخورشید سربریدهء
خراسان

 از


پرتونادریصبرشکست خورده
از


لیلاصراحت روشنیترانهء بهار
 از


عزیز علیزادهغزل التجاء

 از


آرش آذیشو صبح که شد...
از


رفعت حسینیشهر آفتاب
 از


صادق دهقان
جویبار
 از


داکتر رازق رویینبهشت باران
غزل تازه از


نادیه فضلدر تلاش انسان
 از


شکرالله شیؤناز دلتنگی
 از


شبگیرپولادیانوطن یا آب زندگانی
 از


امام عبادیحضور دوبارهءجنگل
 از


سالار عزیزپورآرزوها
از


منیرسپاسافـــــق
از


محمد زرگرپور

 
مصاحبهء
فضل رحیم رحیم
با


سمیر سخی
آواز خوان، نوازنده و آهنگساز 

از هشتم ماه اپریل سال روان نمایشگاهء عکاسی آثاری چهار عکاس افغانی:
بانو فرزانه واحدی، آقای مسعود حسینی، آقای مسعود حسنزاده و محمد اسحق گلبن،
در اکادمی هنر و ثقافت شهر برلین گشایش می یابد.
نمایشگاه نیتجهء
همکاری هنری و فرهنگی نهاد گویته انسیتیتوت کابل و عکاس المانی آقای Wolfgang Bellwinkel که از سال 2004 عیسوی  راه اندازی شده ـ میباشد و برای مدت دوهفته باز خواهد.
بازدید وسیعي هموطنان ما از این نمایشگاه، موجب تشویق و سرفرازی مزید هنرمندان کشور خواهد شد.

 
فرجامین بخش پیام هایی
محفل پورغنی


 

آگاهی
 دیوان پورغنی

 


دوستداران سخن
روز جهانی زن را تجلیل کردند
واسع بهادری، هامبورگ

 

«»«»«»«»«»


تب و تاب سیاسی
در آستان رأی به
کابینهء جدید

ظاهر طنین

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                      30. 03. 2006                             Nächste Update am                       15. 04. 200600000           

 

                                                                     www.kabulnath.de                                                                         

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا