ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

٤۵

 

٤۶

 

 

 
 
   
ې ( )

٤۷
Ϙ        
 
 

 

ښ:

ǁ :

ۍ    ј ǁ ړ ی  ې ρ ٣٥ ټۍ ې ی ٠   ټ ښ ې ې ړ ٠

ǁ ښ Ӂڅ ې ې  ګǘې ې ٠ څې ځ ې ی ږې٣٣٠٠   ړې ټ ی ې ځ ی ږ ١٦٠٠ ې ٠

ې ې ǁ ښ  ρ ټ ی ښ ې ې ې Ϙ ټ ټ څ ټ ګ ې څ ګې ی ږ ې ښ ې ٥٠٠٠٠ ǘې ٠   ښ ډ ښې  ١٨٩٠ ږ ې ې ې ګ ې ې ې ͘ ې - ګډ ټۍ ځې ې ټ ې ښې ټۍ ې٠ ې ډې ښې ې ې ې ې ١٩٢٠ ېږ ی ګې ې ی ی ۍ ǁ ښ ښې ې ې ی ګډ ρټۍ ځ ې ې ګټ ې ٠

  څ ١٩٢٠ ې ١٨٥٦ ېږ ې  ګ ډ ګ ǁ ځ ې ې ړې ې   ې ٦٤ ټ ړې ېڅ ې ١٩٢٠ ږ ګې ǁ ΁ ټ ې ١٩٢١ ږ ې Ϙ ې ې ې ١٩٣٤ ږ ې ې ٠

ې ې ې ې ټ ښ ې ښ ټ ښ ې Әټ ټ ښ ې ړ ښ ٠ ې ښ ې ې    ١٤٥٠ ټ ږ ې ٨٠٠  ټ ږ Ϙ ې ٠ ǁې ښ ګ ی ې څ ې ې ګ ې ې ې ړې ې ې٠

Ϙ ې ښ ډ ړ ځ ډ ړې ې ې ې ی ې ρړګ ژ ډ ې ږ ږ ې ی ږې٢٤٠٠ ړې ړ ی ی٠

ې Ϙ ې ټ ې ې ې ډǘټ ډǘټ ډ ډ ړ ې  ې ١٩٨٦ ١٩٩٢ ې ې ډې ٠ ډǘټ ړ ې ې ې ډǘټ ډ ډ ٢٠٠١ Ӂټ ې ې ې ې ې Ϙ ې ټ ړې

 ٠

څړ ې  ۍ ې ې ۍ ΁ ښ ې ѡ ԡ ګ ې ΁ې ې ې ښې٠

  ې ۍ ې ګې ǘړې јړې ړ ٠

ډ Ǎې ǁې ړ ښ ی ی ښ ې ځې ګ ې ښ ې ښې ې څ ډ ٣٣٠٠ ړې ې ې ړ ی ښ ٠

 

 ژ ی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ې:

١http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa

٢http://www.harappa.com/

٣http://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%DA%91%D9%BE%DB%81

 

 

 

   ۱۵۸                            /ی     ۱۳٩٠     ی یی         ۱۶ ٢٠۱۱ یی