ܡ Kabulnath


Deutsch
 
 
 
 
 
ګ ګ
 
 
 

Ϙ -

 
 

 ګ ګ ې Ӂڅی ی ې ې ې ې ږ٠

ګ ګ ٧٠٠ ې څјې ښ ې ې ې ٢٣څј ې ٤٠ څј ې ې ړ ې ρډ Ϙۍ ړ ګ ځ ڼ ٠

ګ ګ ړ ې ګ ( ګ ی) ګ ې( ې ) ې ې ٠ ګ ګ ٥٠٠٠ ړې ( ) ی ی٠

ې ګګ ډ Ϙۍ ړ ګ () ځ ڼ ٠ ې ګړې ګ ې ی ې ډ ځ ېښ ٠ ګړ ې ګ ګۍ ګ ګډ څ ې ځ ې ې ې ې ρښ ځ ڼ .

ې ښې ی ۍ ړ ٠ ګړې ډګ ې ګړې ډګ ې ډ ی٠

Ә ې ښۍ ځ Ӂ ږ٠ ډ ځ ڼ ې ی ρډ ېې Ϙټ ی ې ډ ړۍ ې ٠ ې ې ې ǘ ٠ ږ ې   ډې ښ ښی ړی ٠  

ګ ښې :

ګ ګ ښ ې ښی ی ې ی٠ ګ ښ ټ ې ډ ډ ې ې ټ ې ې ګ ړړ Ӂ ګ ګ ی ځ ې ټښې ې ې   ګ ې ګ ږ ټ ې Ӂ ی ی ې ې ی ې ږ ډډ ګ ګ ې ړ٠ ګ ګ ی ځ ې ې ډ ې ٠

ګ ې ј ړښ ی ې ې ځ ٠

ګ ګ ې ړۍ ډې ݘ ΁ې ېې ې ې ړې ټ Ǎ ی

ښ ګ ګ ې ې ې ٠  

ګ ګ ګ څј ې ډ :

1- ګړې ې :

ګ ګ ړی څјی ګ ګ ځ Ϙ ګړې ډګ ګړې څګې ې јټ ې ٠ ګړ ې ΁ څ ې ی ډ ېې ی ې ګړ ٠

2- :

ګ ګ څј ې ښې ԁړ ګ ږ٠ ړ ې ښ ړ ې څ ډ ΁ ړ ښې ې ړ٠ ې څ ې Ϙړ ړ ړ ې ړ څ ګ ې ٠

3- ړ ړ ې :

ګ ګ څ ې ړ ړ ګړ ږ ې ٠ ې څ ې څ ګ ې ټ ې ې ږ ې څ ې

4-ښ :

ې څ ې ې څګ ی ې ړ څ ډ ړ٠ ې څ ې ښ ې ې ې ګ ٠

5- ګښ :

ې څ ې ǡ ګښ ړ ې ې ړې ې څګ ی ٠

6- ځ ېې :

ې ې څګې ړ ې څ ډ ΁ ګ ګ ړ ǘ ړ٠ ګ ۍ ځګړ ې ٠

7- :

ې څј ې ړ ځ ګړ ړې ړ ٠ ښ ې ې څ ډې ې ې څ ډې ې ې ٠ ǘ ې ړی ی ٠

8- ې ی :

ګ ګ څ ې ګ ړې ټګ ٠ ړی ړۍ ځ ړۍ ې ې ړ څګې ې ې ښګڼې ې ۍ ٠

9- ډډ :

ې څ ې ډډ ګڼ٠ ښ ې ې ړۍ ځ څګ ΁ څګ څګ ځ ځ   ې ې ډډ ږ٠

10- :

ې څ ې ړې ې ٠ ړ ۍ څګ ې ٠ ړ ې ړ ې څګ ې ړ ې ډې   ٠

11- ۍ ړښ :

ې څ ې ۍ ې ټې ۍ  ړښ ړ ړ ې ې ٠

12- ی ځ :

ې څј ې ی ځ ٠ ړی Ӂ ې ې ړ ښ ښ ځګ ې ې ړ ړ ې Ӂ ٠

13- ې ې ې :

ګ ګ ې څ ې ړښ ړ څګې ٠ ړی ې ړښ ځ ی ی ې ې ې ې ی٠

14- ۍ ې ځګړ ې :

ې ې څې ښګڼې ړ ې ې ټ ړۍ ې ېې ې ې ٠ څې ۍ ځ ې ځǘ ԁړ ګ ښ٠

15- ې :

ې څ ې ېې ې ې ښ ې څ ډ ې٠

16- :

ې ې ې ښ ٠ ې ې ې ږې ې ې ې ړ٠

17- ۍ ې ې :

  ې څ ې ۍ ې ې ې ې ېې ې ې څېړې ې ٠

18- :

ې ې ې ګ ګ ی څ ی ی ې ١٧ څ ډ ګ ړ ښ ګ ې ې څ ګې ٠ ی ې ې ٠

:

ې ې ې ې ړې :
١- ی ګ ګ ې ې ې ګګ ی٠   ې ١٣٢٣ ې   ١٥٠ ڼې ٠ ې ځې ې ې ې ې ځې ړې ٠
٢-ګ ګ ې   C١١ ې ١٢٦ ڼې ٠
٣- ګ ګ ې ې ړې ٨٥٤ ې ρ ρټې ښ ې ١٦٧٨ ېې ٠

 

(())(())(())(())(())(())


 

110                      / ی   ۱۳۸۸  ی یی        2009