نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنـــدو گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

کابل

شعر از
 
R.S.S.

برگردان:

صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

 

صوفی احمدعلی کندهاری

 

 

غزل ۶-٩

 

 

 

واصف باختری

 

 

بیان نامهء وارثان زمین

 

 

 

حمیرا نگهت دستگیرزاده

 

 

هرگز باور نکردم

 

 

 

رفعت حسینی

 

 

نه اعتقاد

نه منحت

 

 

 

بشیر سخاورز

 

 

غریو حادثه

 

 

 

 

خالده فروغ

 

 

آیینه و زمان

 

 

 

 

داکتر رازق رویین

 

 

حیرانی

 

 

 

شب بخیر مهتاب

 

 

برگردان: پروین پژواک

 

 

 

نادیه انجن

 

 

دربان

بشـــــــــــــــنوید

 

 

 

 

سید محمد امین عالمی

 

 

اسپندی

 

 

 

عثمان امانی

 

 

شکایت

 

 

 

شکرالله شیون

 

 

انتظار

 

 

 

سخی مسحور

 

 

می سوزد

 

 

 















 


آلاشر، هندوی حماسه ساز

خالد نویسا




شمس در آیینهء شمس

بخش دوم

پرتو نادری




زمزمه هاي بيلتون
 
و کوه قاف غزني

صبورالله سياه سنگ




من هرگز ندانسته بودم...

برگردان از

نیلاب سلام


دشمشاد تلويزيون له مشر

 ښاغلي واحدنظري

سره مرکه





بزرگداشت قهار عاصی شاعر افغان،

 در ایران

محمد کاظم کاظمی




((())) ((())) ((()))



رمان کاغذ پران پاز

بخش ششم




تیک هی
و
سمال کرو

طنز موزون از
کاکا تیغون




نقطه ها نظرها

طنز از ح. برنا




((())) ((())) ((()))

از گنجستان تصنیف


آهنگهای هندی و اردو
 بر فارسی


مرتب شکرالله شیون

 

 

چرا ما باهم دیالوگ نداریم !؟

 

داکتر اکرم عثمان

  

ما نه در حوزهً عمومی و نه در حوزهً خصوصی چنانکه باید باهم دیالوگ داشته ایم.

در حوزهً عمومی، دولت همیشه گوینده، و ملت شنونده بوده است. و این رابطهء یکطرفه همانند رابطهء برده و صاحب برده بوده است.......

 

 

 

 

... و آسمایی با فرزندانش بود !


 

html

و

PDF

 

 

 

کوتاه سخنی پیرامون
 هندوهای افغانستان
بخصوص هندوهای کابل

 

عبدالشکور حکم

 

افغانستان مهد تمدن آریایی و زیستگاه اقوام و قبایل متعدد در طول ادوار تاریخ بوده و بیش از ٣٠ ملیت با لهجه های متفاوت درین کشور موجود است. از جملهء این همهء اقوام ساکن کشور یکی آنهم همین هندوها بشمول سکهـ ها اند که در اکثر ولایت کشور .......

 

 

 

 

"مهمـان عزيز گلهـاي انديشـه"

(گفت و شنودي با استاد آصف آهنگ)

بازنويس: صبورالله سياه سنگ

(بخش سوم)

 

 

 

 

به کسان درد فرستند
و
دوا نیز کنند!

بخش اول

نصیر مهرین

 

 

این بخش را چند سال پیش برای انجمن فرهنگی افغانهای شهر هامیورگ نوشته بودم. اکنون از آن به عنوان مقدمه یی در دیدار با رویداد های مصیب آمیز پسین منطقه می بینیم.....

 

 

 

نگاهی به اوضاع افغانستان

در پنج سال پس از طالبان


ملک ستیز

 

 

 

 

حقایق و یافته ها و قیافه ها

در آینه پرسشها و جوابها!

کریم عزیز

 

 

 

 

 

 


سال دوم

 شمارهً
٣۶
 میزان
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
اکتوبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
15/10/2006 بروز خواهد شد.






به زودی

پیغام شهید

در

کابل ناتهـ







































طور معرفت




اخبارِ تازهً وطن







قند پارسی

چهارمین جشن
­واره شعر و قصه جوان افغانستان


عقرب (آبان)
1385
خورشیدی ـ تهران


 




به کوشش فضل الرحمن فاضل

مکثی بر چاپ دوم
گیتانجلی یا سرود نیایش


اثر رابندر ناتهـ تاگور

سالار عزیز پور


 




 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                 30. 09 2006                             Nächste Update am                     15. 10. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا