کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت حسینی

 

 

                        نه اعتقاد

                                نه محنت

 

 

 

نه در هوای نرمِش حالی
   نه حسرتی برای صدایی
       نه محنتی ز راهِ درازی
           نه انعکاسِ خشونت
               نه التهابِ ترسِ هجومی
                   نه حمله یی ز لشکرِ تلخی
                       نه اعتقاد به نامی
                           نه انتظار ز، کامی
                              نه بیم از شکستنِ عهدی
                                 نه طرح گفتنِ رمزی
                                     نه خسته گی محتملِ جان
                                        نه هالهء  سیهی دور زنده گی نام
                                                                                                               چه انتظار محالی !
                                        چه انتظاری محالی !!

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۶                         سال دوم                               اکتوبر ٢٠٠٦