کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشير سخاورز

 غريو حادثه

 

 

 

 

اينجا غريو حادثه پيداست

در نبض شب دويده هزاران شتاب و تب

شهر است همچو قايق بي بادبان

فتنه چو شط  وحشي و بيمار

بلعيده شهر را

خون است رنگ شهر

” بر برگ گل ز خون شقايق نوشته اند “ *

اين گونه داستان غم انگيز شهر را.

 

 

 

* مصراعي از حافظ

 

كمبوديا   1993

 ***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۶                         سال دوم                               اکتوبر ٢٠٠٦