دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 


 مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


(()) (()) (())

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش یکم

 

 

 

 


"مهمـان عزيز گلهـاي انديشـه"


(گفت و شنودي با استاد آصف آهنگ)

بازنويس: صبورالله سياه سنگ

(بخش پایانی)

 

 

 

 


چــطور چنین واقـــع شــد

برگردان عزیز علیزادهبخش دوم

 

 

 


 

 

 


 

  

 

 

 

 

سرمقالهء این شماره:

 


 

 


سال دوم

 شمارهً
٤٢
جدی
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
جنوری
۲۰۰۷ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
22
/ 01/ 2007
بروز خواهد شد.طور معرفت


از گنجستان تصنیف

آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

اخبارِ تازهً وطنفیلم

کابل اکسپرس

 


با کابل قدیم آشنا شوید

نویسنده:
صوفی پاینده محمد کوشان

معرفی:

پروفیسر دوکتور عبدالواسع لطیفی

 


اقدام نیکدولت افغانستان، نمايش فيلم هندی
 کابل اکسپرس

 را ممنوع اعلام کرده است
.
 
 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                07. 01. 2007                             Nächste Update am                 22. 01. 200700000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا