هندو هزاره شیعه سنی احمدزایی و پوپلزایی نداریم بلكه همه یك ملت هستیم و آنهم افغان. « شاه امان الله خان غازی »

 

نامه سرگشاده به ريئس اتحادیه اروپا.
فرياد اعتراض فرهنگيان افغان بخاطر تخريب مجسمه
هــای بـود
جلالتماب يورن پرشون صدراعظم سويدن و رئيس دوره ای اتحاديه اروپا!
از آنجا که جناب شما در شش ماه جاری، رياست دوره ای اتحاديه اروپا را داريد و اين اتحاديه خود را ملزم به اجرای دقيق ارزش های مندرج در اعلاميه حقوق بشر و منشور سازما
ن ملل ميداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوکتور اکرم عثمان

از مرگ تا زند گی


 ديگر برای حسينه دنيا به آخر رسيده بود. فقط او مانده بود و يک تنهايی تلخ و جانفرسا. آن سوی ارسی، جهان برايش از جنب و جوش خالی شده بود باغچه ای که دو تا ساختمان بلند منزل را از هم جدا ميکرد برايش هو ميزد. می پنداشت که آن سوی شيشه ها تمام مگسها، زنبورها، ملخ ها و مورچه مرده اند و صرف دلتنگی و مرگ زنده اندحسينه که در کابل بود هرگز تنهايی را حس نکرده بود. هميشه چيزهای مهم و غير مهمی هوش و حواسش را بخود مشغول ميکرد، و از تداوم و تسلسل زندگی خبر می اورد، در طول روز چندين بار صدای قيل و قال و بگو مگوی زنهای همسايه به گوشش می نشستند که در آن سوی ديوار های کم عرض سنجی همديگر را تلک و ترازو ميکردند و گور مرده های شانرا بر باد ميداند....

 

 

رهنورد  زریاب
کابل ناتهـ عزیز، السلام علیکم،

آ
ورده اند که چون اسکندر مقدونی از رود «جیلم» بگذشت، یکی از درویشان آن ناحیت را بدید و این طایفهء در
ویشان را به لغت هندی "جوگی" می گویند.

ا
ین جوگی تنی برهنه و سخت لاغر و موهای ژولیده داشت و از مال دنیا جز کرباس پاره یی که به کمر بسته بود، دیگر چیزی او نبود و در آن دم که اسکندر او را بدید، زیر درختی نشسته بود با فراغت کامل، و با شکوهی تمام در مراقبه مستغرق گشته.

 

پرتو نادری

نگرش عمودی بيدل در اجزای طبيعت
شعر فارسی دری را در فاصله سه قرن آغازين آن يعنی تا پايان قرن پنجم هجری شعر طبيعت گفته اند. هرچند طبيعت همواره منبع بی پايان الهام شاعران بوده و شايد هم شعر با توصيف  طبيعت آغاز شده باشد با اين حال شعر فارسی دری در اين دوره چه از نظر پرداخت به طبيعت و توصيف آن بسيار گسترده و غن  به نظر می آيد .نگرش شاعرانه در اين دوره نگرش objective يابيرونگرايانه است که شاعر بيشتر به مشاهده متکی است تا تأمل. جريان ديد او در سطح اشيا متوقف مي شود و درآن سوی پردة مشبک طبيعت و عناصر مادی کمتر به مسايل عاطفی و انفسی  مي پردازد.

 

 

ده جوى که آب رفته باز آب ميره

 

عبدالرحيم غفوری

 
هواگرم است، مثل هميشه.صدا هاى گنگ ومبهمى از دوربگوش مى رسد. گاهى صداى جيک جيک پرنده ها وگاهى صداى فيرگلوله ها درهم مىآميزد.بااين هم،همه جاآرام است.
آرامش عجيبى است،تواٴم  با دلهره.آرامش بعد ازطوفان را ميماند. درجوار ده عاشقان وعارفان،کمى دورتر از جاده‌‌‌‌‌‌ قندهار- هرات،اميد وآزاده دست بدست هم داده،بغل جاده باريک خاکى...

 

 

جستجوی هستـــی
شعر زیبای
میر اسمئعیل مسرور نجیمی

 

یادی از همکاران هــــــندویم
 میر اسمئعيل مسرور نجیمی


قبل از آن که یادی از همکاران هندویم بنمایم، لازم میدانم، مختصر در مورد مؤسسه که سالهای زیاد در آنجا خدمت صادقانه انجام داده ام، معلومات ارائه کنم تا خواننده فرهیخته
را اگاهی نکو حاصل آید.
محل کار ما یک شرکت سهامی بود که به اشتراک عده ای سرمایه داران ولایت هرات در شهر کابل ایجاد و به منظوری دولت (حکومت وقت) شروع به کار کرد، در مرحلهء اول در سرای زرداد واقع در چته بازار پل خشتی
....

 

 

راجیش موهن
و ســـــــــــــــــــــــــروده 

آســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمایی
 

 

 

 

 

 

 

 

اخیرأ سرود های نازنینی از هنرمند خوشصدا و خوشقدم «راجش موهن» به زیور CD به نام «آسمایی» به دسترس علاقمندان رسیده، که کوششی است قابل ارج و ستایش.

این البوم هنری شامل ده پارچه آهنگ است که تصانیف آن ها از اشعار جناب نند لال گویا، راجش موهن و فلکوریک چهره گرفته اند.

راجش در کار به قیام رسیدن این البوم، از همدلی و همنفسی خواهرزاده گانش برخوردار گردیده که فرآورد مشترک شان، نوید بخش استعداد خوبی هنری آنها میباشد.

شگفت انگيز است، که راجش موهن زبان پنجابی ويژه ای هندوان و سکهـ های افغان را با ظرافت و زیبایی خاص درین البوم به کار برده و در غربت، گامی ارزنده ای در جهت زنده ماندن زبان مان،  برداشته است.

مؤفقیت مزید برایش آرزو میکنیم.

 

 

نیاز هند به گاز و ابراز تمایل جدی ایران و ترکمنستان برای احداث یک خط لوله که بسته به مسیرش باید از پاکستان و افغانستان بگذرد، یک بازار داغ و رقابت  تنگاتنگ را ایجاد کرده است.
ب
رای حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان، در سفر سه روزه اش به هند، بار ديگر موضوع انتقال خط لوله گاز ترکمنستان به هند را که از مسير افغانستان و پاکستان می گذرد، با مقامات هندی درميان گذاشت.
پيش از وی، کمال خرازی، وزير خارجه ايران، برای صدور گاز کشورش از مسير پاکستان به هند، عازم دهلی نو شده بود.
پيشتر نيزآقای کرزی در ديدار نتوار سينگ، وزير خارجه هند از افغانستان از علاقه مندی کشورش برای احداث خط لوله گاز ترکمنستان به هند خبر داده بود. او در اجلاس اقتصادی جده در عربستان سعودی نيز تاکيد کرد که احداث اين خط لوله می تواند منافع زيادی برای منطقه به دنبال داشته باش
د.

 

 

کنفرانس «نگاهی به دههء امانی»

در فرانکفورت


گزارش از
علی

 

 

 

 

دورهً امانی و حقوق شهروندی هندوان افغان
نبشتهء ایشور داس

حضار گرامی، قبل از آنکه به چگونگی تجلی حقوق اقلیت مذهبی هندوان افغانستان در دورهً امانی مکث نماییم، یک نظر گذارا به پیشینه زیست این اقلیت عاری از سودمندی نخواهد بود.
مسجل به اوراق تاریخ، کاوش ها و پژوهش های
ی که از سوی زایرین خارجی چون (هیوان تسنگ) چینایی در قرن ششم میلادی و پسانتر از جانب دانشمند بی بدیل کشور (ابوریحان البیرونی) صورت گرفته اند، ظاهر میگردد، افغانها پیش از آنکه مسلمان ساخته شوند یا به آیین مقدس اسلام رو آورند، پیرو ادیان هندو، بودیزم و زرتشت بوده اند.....

 

سخن کابل ناتهـ

 

السلام علیکم
رام رام
 ست سری اکال

 

مهمانان و بازديد کننده گان عزيز خوش آمديد!
از مدتها پیش بر آن بودم که به نیابت از هندو های افغان صفحه ای در انترنیت بازکنم و عشق و علاقه مفرطم را به سرنوشت امروز و فردای وطنم ـ افغانستان ـ با قلم و قدم و عهد و پیمان نا گسستنی بیان کنم ولی مجالش را نمیافتم. از سویی رنج هجرت و از سویی بار ملامت معدودی متعصب تنگ نظر که وفاق، همنظری، هموطنی و همدلی را قبول نداشتند، نمیگذاشتند که دریچه های قفس را بشکنم و به بالهای خسته ام اجازه دهم که بی ترس از خدنگ صیاد جفا پیشه! راه افقهای آزادی و همبستگی ملی را پیش گیرد و پله های برج و باروی آسمان کبود را درنوردد....

 

 

هندو و مسلمان

 گشايش این صفحه انترنتی مبارک است. زيرا به روابط تأریخی و پيوند های معاصر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مسلمان و هندوی افغانستان تاريخی و امروزين می پردازد و استمرار این پيوند های گسست ناپذیر را در طی ادوار دراز تاريخ بيان می دارد.
یک نظر عاری از تعصب به تاريخ هندوان بومی افغانستان و بخصوص به پيشينه فرهنگی و فکری هندوها و بودايی های حوزه کابلستان، نشان دهندهً آن است که اين جوامع چه نقش ارزنده و مهمی را در دفاع از هويت تاريخی و فرهنگی سرزمين تاريخی کابلستان در طی ادوار تاريخ بازی هندو و مسلمان ما در طی سده ها و قرنهای بسياری در کنار هم زيسته اند
......

 

 

«همه ساله بخت تو پيروز باد!»

پخش برنامه يی فرهنگی که بيشتر با ياران و همدياران ديرينه، يعنی هندوان و مسلمانان افغانستان سخن بدارد، ستودنيست. اين مردمان سرافرازيهای مشترک داشته اند و مصيبت های مشترک ديده اند و اکنون هم کشتی نشينان يک غربت اند.
در دلم اين آرزو می بالد که نبشته های شما چراغ سبزی به سوی آموزش و کار های ذهنی برافروزد، زيرا از بد حادثه مردم ما چه هندوان و چه مسلمانان روز تا روز، به کار های بدنی می افتند و از کار های ذهنی و دانش آموزی دور و دورتر می گردند. شايد تا جايی اين هم از ستمهای غربت است که کتاب و قلم را از پنجهً بسا هم ميهنان ما ربوده است، مگر نبايد آن را پذيرفت و به اين ستم تن داد.

 

 

به مناسب روز جهانی زن
نصیر مهرین

نمونه هایی از زن ستیزی
در شاهکار های شعر و ادب فارسی

رخسار و چهره یی را که ادبیات کالاسیک فارسی از بازجست های نقش و کارکرد جنس مذکر و مؤنث و روابط ایندو تصویر میکند چهره مردانه است. جنس مذکر، مهر فرهنگ حاکم  خویش را که تا حدودی به نام مرد سالاری جا افتاده و مروج شده است برین ادبیات نقش کرده است. برخی از رگهای برجسته آن با تبارز احساس و کلیت هویت فرد مذکر مشخص می شود.

 

 

کنفرانس «نگاهی به دههء امانی»
در فرانکفورت
گزارش از علی


د
ر ماه جنوری کنفرانس شکوهمندی به منظور مطالعهء درورهً سلطنت امان الله خان در یکی از سالون های حومهء شهر فرانکفورت آلمان بر گذار گردید که در آن جمعیت عظیمی از علاقمندان تاریخ کشور و هوا داران تجدد، گرد آمده بود
ند

 

 

هر کس کار خوده ميفامه 
نوشته:
Vikram Singh Malhutra

برگردان: صبورالله سياه سنگ


ماهنامهء "ستاره" که ويژۀ مطالب سپورتي بود، در روپوشش با اين عنوان بزرگ از پشت شيشه هاي کتابفروشي به رهگذران چشمک ميزد: "با موهن داس، برندۀ جايزۀ اول در مسابقهء شهنايي آشنا شويد!"
با شگفتي به دوستم گفتم: "ويکي! نواختن شهنايي خو به سپورت مربوط نميشه. اي اعلان جالبه به مجلهء ستاره چي؟"
ويکي گفت: "ساده نشو! هر کس کار خوه ميفامه. ده مسايل ديگرا دلچسپي گرفتن و چوبک زدن صرفنظر ازي که خوب نيس، بسيار نواقص ديگه هم داره..."

 

 

چه ها که نوشتیم!
نقد ادبی از محمد کاظم کاظمی
اعظم رهنورد زرياب را بيشتر با عنوان داستان ‌نويس می ‌شناسيم و البته از داستان ‌نويسان بزرگ افغانستان است‌. اما كتاب «چه‌ها كه نوشتيم‌» مجموعه‌اي از مقاله ‌هاي اين داستان ‌نويس است كه در زمينه ‌هاي مختلف ادبي و تاريخي نگاشته شده‌است‌.

شطرنج‌
محمد کاظم کاظمی

اين پياده مي‌شود، آن وزير مي‌شود

صفحه چيده مي‌شود، دار و گير مي‌شود
اين يكي فداي شاه‌، آن يكي فداي رُخ‌
در پيادگان چه زود مرگ و مير مي‌شود
فيل كج‌روي كند، اين سرشت فيلهاست‌
كج‌روي در اين مقام دلپذير مي‌شود....

 

 

دختـــــر هندو که مسلمان شده بودی
میر حسین مهدوی


اای دختر هندو که مسلمان شده بودی
از قامت زرتشت پشیمان شده بودی
برگ از سرو دامان درختان تو می ریخت
در سال زمین، فصل زمستان شده بودی
زرتشت مرا در خم گیسوت شکستی
آن شب- شب معراج - که شیطان شده بودی

 

بازگشت کلاه سفیدها
نبشته از میر حسین مهدوی

بازگشت کلاه سفید ها(طالبان) یکی از خبرهای مهم این روزهاست. هم حامدکرزی وهم خلیل زاد دراین تلاشند که راه بازگشت آنان را فراهم نمایند. این بازگشت البته که درسطوح بالاصورت خواهد گرفت. یعنی سران طالبان به دولت خواهد پیوست ویا شاید دولت به سران طالبان . به هرروی این حادثه مهمی است. این حادثه را ازچند منظرمی توان دید
...

 

پروفيسر مير حسين شاه جوادی

 

قندهار ـ از آبادانی تا ويرانی

در گوشه های جنوبی شهر موجود قندهار به فاصله های دو ميل و يا اندکی بيشتر ويرانه هايی است معروف به شهر کهنه که هنگام آبادی آنرا قندهار می گفتند. ظاهراً به نام قندهار در تاريخ و ادبيات کشور ما، اراضی مجاور، جاهای زياد ديگری نيز ياد می شده است. با اين تفصيل : (١) قندهار موجود مرکز ايالتی به همين نام در جنوبغرب افغانستان (۲) قندهار، که در قديم آنرا گندهارا می گفتند و شهری بود در وادی رود کابل به احتمال در نزديکی های هده امروز يا در محل (۳) شهری در سند پاکستان امروزی (۴) شهری در حيدر آباد دکن (۵) شهری در حوالی تبت و سنکيانگ.

 

 

«تفنگ سالاري» بدون عذاب وجدان
افغانستان، رهاشده در
دامان جنگ سالاران

نوشته فرهاد خسرو خاور

ا
ز لوموند دیپلوماتیک اکتوبر 2004
پانزده هزار سرباز آمريکائي، با کمک دوهزار سرباز نيروهاي متفق آمريکا تلاش مي کنند نظمي ظاهري در افغانستان مستقر نمايند، اما موفق نمي شوند. انتخابات رياست جمهوري در ۹ اکتبر که آمريکا تصميم به برگزاري اش گرفته، قادر نخواهد بود صلح را به کشوري بازگرداند که در دست جنگ سالاران قدرتمند اسير است. طالبان با تکيه بر نارضايتي حاصل از حضور بيگانگان و نا امني دائمي، با تکرار عمليات نظامي در انتظار فرصت
مغتنم اند
.

 

 

احمد علی کهزاد

 خرابـــــــــات

پيش از نيم قرن به عقب بر ميگرديم و وارد يکی از کوچه های قديم کابل ميشويم اگر از فراز کوه های شيردروازه و آسمائی به شهر نظر می انداختيد، کابل قديم بسان اژدهای در سينه اين دوکوه خوابيده بود و خاطرات ديرينه او با دريائی که يکی از شرائين خشک و تشنه لب اين اژدها بود، راز و نياز های داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکه دار با رهای مختلف و کهنه ، آنقدر در هم فشرده و چسپيده بودند که گوئی هيچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نميتواند
...
..

 

Deutsch

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنایت و چشم محبت

این ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور

محمد اکرم عثمان
محمد آصـــــف
آهنگ

استاد رهنورد زریاب
استاد نصیر مهرین
دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ
پرتو نادری
محمد کاظم کاظمی

زلمی بابا کوهی
مریم محبوب

افسر رهبین

احسان الله  پاکزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دریچهء تماس

 

 

 


 

[همدلان کابل ناتهـ]  [Deutsch]

 

 

Zugriffszähler

 

 

 

 

 

Updated:           08.03.2005                                                                Next Update:                23.03.2005