همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

 

 

 

هندو و مسلمان

 

 گشايش این صفحه انترنتی مبارک است. زيرا به روابط تأریخی و پيوند های معاصر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مسلمان و هندوی افغانستان تاريخی و امروزين می پردازد و استمرار این پيوند های گسست ناپذیر را در طی ادوار دراز تاريخ بيان می دارد.

یک نظر عاری از تعصب به تاريخ هندوان بومی افغانستان و بخصوص به پيشينه فرهنگی و فکری هندوها و بودايی های حوزه کابلستان، نشان دهندهً آن است که اين جوامع چه نقش ارزنده و مهمی را در دفاع از هويت تاريخی و فرهنگی سرزمين تاريخی کابلستان در طی ادوار تاريخ بازی کرده اند.

صفحات تاريخ هندوان اين سرزمين بيانگر همزيستی مسالمت آميز و با صفای اين مردم با سایر باشنده گان و اقوام و مسلمانان اين دیار بوده و در رشد و پويایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما نقش جامعه هندو بسيار متبارز است.

هندو و مسلمان ما در طی سده ها و قرنهای بسياری در کنار هم زيسته اند و با دوستی و برادری باهم بسر برده و با احترام کامل به اعتقادات و فرهنگ يکديگر راه و روش زنده گی متمدنانه یی را در عمل نشان داده اند.

 

اين صفحه ـ از تاريخ و اسلوب حيات اجتماعی و ارمان های مردم کابل باستان، که فرهنگ بودایی و هندویی در آن جايگاه خاص دارد، سخن خواهد گفت و در معرفی آثار و آبادات باستانی که بيشترينه آن نشانه های فرهنگ بوديزم و بودایی است، خواهد کوشيد از معابد، جايگاه های تاريخی، از پاره های کهن کابل، از آسمایی سربلند و نامدار و شهرک تازه یی که اخيرأ در کنار شهدای صالحين کشف شده است و بیانگر راز های بزرگ تاریخی است، معلومات خواهد داد. از آیین های باستانی مردمان این دیار، در قبل از آمدن سپاهيان عرب و اسلام و از مقاومت آنها از پشت پاره باستانی کابل که چنان اژدهای پيچانی کابل را در چنبر حمايت خود حفاظت می کرده و از کابلشاهان، رتبيلشاهان و هندوشاهان کابل که این بنای عظيم و شگرف را بنياد کرده اند، حکايت خواهد کرد. از کاخ های سنگی بلند عهد اسطوره و افسانه، از زال و رودابه شهنامه یی با آن گيسوان بلند که چنان نردبانی آن را در مقدم زال زر گسسترد و زال از ان بالا رفت، روايت خواهد کرد و چه زيباست آن گیسوان بلند رودابه که ياد آور گيسوان دراز و درخشان دختران هندوی امروز کابل ماست.

ديوار ها و پاره ها و کوهپايه های کابل باستان، تاريخ بسيار کهنی را بيان می کنند. در سنگ سنگ و در خشت خشت آن، اثر و رد پای از کارکرده ها و هنر آفرينی هندوان و بودايیان این سرزمين به مشاهده می رسد.

 

هر چند این شهر و این هنرستان فرهنگ بودايی و هندو، بار ها و بارها به تاراج رفت. اما تاریخ و فرهنگ باستانی خویشتن را حفظ کرد و تا امروز که هر بیخ و بنیاد کابل زیبا را که می کاوند، نشانه های عظیم و پرشکوهی از فرهنگ و آیین هندو و بودایی سربلند می کند، که برای همه انسانهای آزاد اندیش و عاری از تعصب سرزمين ما قابل ستایش و افتخار است.

 

در پيروزی این راه و رسم، برای دست اندر کاران صفحه کابل ناتهـ که دوستی و محبت هندوان و مسلمانان افغان را پيام ميدهد، مؤفقيت و کامگاری آرزو ميدارم.

با محبت

زلمی بابا کوهی

 

 

 دروازهً کابل