همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

 

سخن کابل ناتهـ

 

 

السلام عليکم

رام رام

ست سری اکال

 

مهمانان و بازديدکننده گان عزيز خوش آمديد!

 

از مدتها پیش بر آن بودم که به نیابت از هندو های افغان صفحه ای در انترنیت بازکنم و عشق و علاقه مفرط قوم و قبیلم را به سرنوشت امروز و فردای وطنم ـ افغانستان ـ با قلم و قدم و عهد و پیمان نا گسستنی بیان کنم ولی مجالش را نمیافتم. از سویی رنج هجرت و از سویی بار ملامت معدودی متعصب تنگ نظر که وفاق، همنظری، هموطنی و همدلی را قبول نداشتند، نمیگذاشتند که دریچه های قفس را بشکنم و به بالهای خسته ام اجازه دهم که بی ترس از خدنگ صیاد جفا پیشه! راه افقهای آزادی و همبستگی ملی را پیش گیرد و پله های برج و باروی آسمان کبود را درنوردد.

بدون اغراق و گزافه رگ و ریشهء هندو های افغان به اعماق تأریخ میهن ما میرسد و هیچ رشته ای به قدمت، درازی و استواری این رشته نمیرسد. این رشته ها تار و پود و جسم و جان این سرزمین را تشکیل میدهند و به ما اجازه میدهند که صدای خویش را بلند کنیم و به اعتبار گذشته خویش، حق مشارکت مساوی را در حیات ملی تقاضا کنیم.

پیش از سپیده دم تاریخ، قبل از طلوع اسطوره و افسانه و جلوتر از ایلغار کوروش و اسکندر و چگیز و اقوام بیابان گرد و بی تمدن ـ این افغان ها بودند که سنگ بنای آیین بهی را گذاشتند و گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک را شعار خویش قرار دادند.

همچنین در موازات آیین بهی یا آیین زردشتی، باز هم افغان ها بودند که بساط باور هندوییزم، میترایزم و بودیزم را گستردند و از راه آمو دریا کوله بار های اندیشه را به چین و ما چین و جنوب شرق آسیا رساندند.

امروز فرصت آن فرا رسیده است که بر تمام خط کشی های حقیر قومی، زبانی و مذهبی خط بطلان بیگیریم و انسان وار زندگی کنیم. به این امید «کابل ناتهـ» را سر میکنم وآرزوی همدلی دارم.

 

بنی آدم اعضای یکدیگر اند

که در آفرینش ز یک جوهر اند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی

نشاید که نامت نهند آدمی  

(سعدی).

با عرض حرمت و محبت

سرپرست سايت کابل ناتهـ ( مصباح کابل) ايشرداس

دروازهً کابل