نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هـــنــــدو گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 


و غزلهاي بيدل نا خوانده ماندند !


(در سوگ آن چراغدارصدا)

پرتو نادري

 

 

 

آیا میشود
داستان کیکاوس شاهنامه را
باز خوانی کرد؟

احـمـد شـیـرزاد

 

 

 

خاکستری و سرخ

تفسیری بر یک شعر لیلا صراحت
از دفتر «روی تقویم تمام سال»


شبگیر پولادیان

 

 

 

 

 

دومین بخش
چکامه هایی

از چامه سرایان نو اندیش در سده های ۱۳ و ۱۴ خور شیدی
شناسنامه ی شعر فارسی در سرزمین آریا شاهان (درواز)


رحمت الله بیژنپور

 

 

 

 

 

 

 ســنگ ســــياه

(قسمت اول)

نویسنده:
ســارا ميترال

 

 

 

 

جــــــــــــــبران ناپذیر


نویسنده: داکتر پروین پژواک

 

 

 

وقتیکه عاطفه میمیرد


احسان ناجی

 

 

 

 

 

نیرنگهای گناه
در بیگناهیي رنگها

صبور الله سیاه سنگ

بخش دوم

 

آدم هر اندازه مدرن يا حتا سوپر مدرن باشد، گاه چيزهايي ميشنود که شايد خفته ترين و کهنترين شور خرافاتي بودن در روانش زنده شود. از خداوند نهان نباشد، از خواننده چه پنهان، اين شور چندين بار در من بيدار شده، (و اگر رسواتر از "محمد علي رسوا" نشوم، ميتوام بيفزايم: هنوز بيدار مانده) است....

 

 

 

 

از خودکش بیگانه پرور!

داکتر اکرم عثمان

 

 وقتی که امریکایی ها بر افغانستان مسلط شدند اگر نه تمام مردم، عدهء زیادی خوشحال شدند که ابرقدرتی برای تلافی مافات آمده است و میکوشد پیام آوران مرگ و مدافعان جهل و جنون و تبعیض و تعصب را که خود برانگیخته و تربیت و تمویل کرده بودند به مدرسه های شان برگردانند.

 

 

 

خط دیورند،
انگیزه ها، پیامدها، و دورنما ها

نصیر مهرین

(فشرده ی از یک متن مفصل)

 

از زمان تعیین و تحمیل خط دیورند تا روزگاری که ما بسر میبریم، بحث ها و موضعگیری های مختلفی پیرامون آن بعمل آمده و نتایجی در خور تأمل حاصل شده است. با نیم نگاهی به انگیزه های سیاسی تعیین آن، به لزوم دید های حکومت برتیانیا و حکومت منطقه یی اش، هند بریتانیایی میرسیم.

 

 

 

تأملی چند بر مقولهء نژادباوری
 و

 نژاد باوری فرهنگی
 

دهقان زهما

 

مقالتی را که مطالعه می‌کنید در دو بخش در مجله آسمائی (شماره 29 و 30 بخش اول در اواخر 2004 و بخش دوم در آگوست 2005)  به چاپ رسید.

این مقاله را در آن‌هنگام به آنیا هنزه، رفیق زندگی من، که بهترین سالهای عمرش را وقف جوانان پناهنده بی‌سرپناه در هامبورگ کرده‌است، اهدا کرده‌بودم.

 

 

 

 

جستاری در باب
 مقوله روشنفکر وروشنفکری

بشير مومن

 

با در نظر داشت اینکه در این مورد نوشته ها ومضامین مختلف از طرف دانشمندان واهل نظر محترم در نشریات برونمرزی نشر گردیده است، با آن هم به قول معروف «هرکس به طریقی ومن هم به طریقی» خواستم چند سطر پیرامون موضوع قلم بزنم.مهاجرت ویا فرار بسیاری از فعالین سیاسی وتحصیلکرده گان کشورما

*****

 

رویای کار پس از دانشگاه
در افغانستان

 


 


سال دوم

 شمارهً
٢
۹
جوزا
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
جون
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 
تصاویر حادثهء
هشتم جوزا
کابل
 

پناهجويان افغانستان
 ساکن ناروي و
مشکل اخراج اجباري آنان

 

هشدارکمیساریای
 عالی
ملل متحد درامورپناهندگان
 به دولت ناروی


طور معرفتاخبارِ تازهً وطن

 


یک نویسنده، دو کتاب و
چند سخن


منیر سپاس

 


اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند
بمناسبت گراميداشت خاطرهء
تابناک وماندگار
احمد ظاهر اين هنرمند زمانه ها

 


نمایشدگاه هنری عمرزاد
(گاهنامهء هنر ـ کابل)

در شهر فرانکفورت المان

از
18-25 جون 2006

 

 
 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                    06. 06. 2006                             Nächste Update am                      21. 06. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا