نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  مطالب اختصاصی آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(())(())(())

 

 

(()))(())(())

 

 

در جستجوی راه

 

داکتر اکرم عثمان

 

اگر در حیات اجتماعی، مبنای مناسبات انسانی را بر آزادی عقیده و وجدان بگذاریم هر انسان حق انتخاب دارد و گسترهً چنین حقوقی، تمام ساحات روابط عمومی را می پوشاند الا تحدید حقوق و آزادی دیگران.

 

 

 

 

 مثلث عرفان

بسنت٬ امير خسرو و نظام الدين اوليا

 

بشير سخاورز

 

وجوه  مشترك زيادی ميان اديان قديمی آريانای بزرگ وجود دارد. اين وجوه مشترك نه تنها در اديان به مشاهده ميرسند٬ بلكه در اسطوره ها هم آشكار اند و از آن ميان می توان ضحاك يا (آژی دهاك_اوستايی) را نمونه آورد كه ديگر ديسه ای از ويشوه روپه٬ اژدهای سه سر در اسطوره هاي ودايی_هندوان) است.

 

 

 

 

 

افغانستان پنچ سال پس از

سرنگونی طالبان

 

رتبیل آهنگ

 

به روزپنجشنبه ۵ ام ماه اکتوبر سربازان آيساف ماموريت شان را درسرتاسرافغانستان گسترش دادند، فرماندهي مناطق نا آرام شرقي کشور را دردست گرفتند،  و١٠٠٠٠ سرباز امريکايي که براي ماموريت عمليات " صلح مدام " توظيف شده بودند، اکنون زيرفرماندهي ناتو قراردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


سال دوم

 شمارهً
٣٧
 میزان/ عقرب
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
اکتوبر
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

شماره آینده تاریخ
05/11/2006 بروز خواهد شد.
 

طور معرفت
اخبارِ تازهً وطن


       

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                 15. 10 2006                             Nächste Update am                     05. 11. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا