کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء به صبورالله سياه سنگ

  

ده کوتاهه

 

 

سيد فريدون ابراهيمي

 

١

تماشايي نکردي

آن شب چگونه لحظه ها را غرق ديوانه گي کردم

پي نقش گام هايت تمام جاده را شستم

 

٢

 

راستي !

در اين عصر جوان شدن چقدر اشتباه است

شيار شيار اشک نذر کردم

بددعايي چشمهاي آبي ات باطل نشد.

 

٣

 

... به در ميزند

زنده گي رو به ديوار است

من رفتم

پدرود!

 

٤

 

آسمان روايت آبيست

جبرييل!

جملهء چشمهايش

خانهء خالي داشت.

 

۵

 

خواب نيست

اگر تو خواب ديدي

از چشمهاي خستهء من نيز يادي کن

 

۶

 

تيک

صفحه ...

صفحه ...

صفحه ...

تيک

خط سرخ

قابل گشايش نيست

تيک

انترنت دل

قطع شده است

 

٧

 

نامهء دريافتي سپيد است

در آخر صفحه

دستخط جعل است

 

 

۸

 

سلام

نميگويند

کسي را اينجا

کسي دوست نميدارد

 

٩

ميخواهم چيزي بگويم

انگشتم با دکمه تصادم ميکند

ارتباط قطع ميگردد

 

١٠

 

حرفهايم را به زحمت تدوين کرده

کلمات را ادا کردم

صحبتم تمام شد

متوجه شدم

چراغ سرخ بود.

 

 

 

***

14 سپتمبر 2006

پيشاور

 

**********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٧                     سال دوم                               اکتوبر ٢٠٠٦