نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هــــنـــــدو گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

 

 

نيرنگهاي گناه در بيگناهي رنگها

(بخش سوم)

 

 صبورالله سیاه سنگ

 

دستگاه CNN

دومين گزارش با سرنامهء "طالبان ميخواهند هندوهاي افغان را نشانه گذاري کنند" که شام همان روز (22 مي 2001) از سوي CNN پخش گرديد، کمترين دگرگوني با گفته هاي رسانهء ABC داشت. ميتوان گفت %95 بخشهاي هر دو نوشته همانند بود.

 

 

 

خط دیورند
          انگیزه ها،
                      پیامدها و دورنماها

 

نصرین مهرین

 

شخصی مانند داوودخان که برنامه های بلند بالایی را غرض رشد اقتصادی و اجتماعی وعده داده بود و منابع تمویل آنرا از کمک ها و قرضه هابیست حصول میکرد، برخی از منابع مهم را از دست داد. زیرا اتحاد شوروی و متمدین کمرشکسته آن به تنهایی نمیتوانستند همه خواسته ها را برآورده سازند.....

 

 

 

 

 

مقاله هایی ویژه
به مناسب بیستم جون
روز جهانی پناهنده گان


 

 

دوهزار نفر
 پناهجوی افغان
تقریبأ در خطر اخراج از دنمارک

 

داکتر اکرم عثمان

 

مصیبت غربت نشین های افغان در نقاط مختلف جهان کماکان ادامه دارد. به دنبال شدت عمل حکومت آلمان در برابر هموطنان ما، اکنون نوبت به دولت های هالند و دنمارک رسیده است.

قرار اطلاع رسانه های معتبر بین المللی، حکومت دنمارک تصمیم گرفته است حدود دوهزار نفر مهاجر بلاتکلیف افغان را با عنف و زور از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد.

 

 

 

 

مهاجر یا پناهنده

بحث حقوقی

 

ملک ستیز

 

پناهده به عنوان واژه مطرح در مباحثات بين ا لمللى، برميگردد به دوران ننگيين و فاجعه آميز جنگهاى اول جهانى سالهاى (1913-1912 و 1919-1922) که مصادف بود به سالهاى تأسيس مجمع ملتها طي ايندورانِِِِ متشنج،  اهالی كشور هاى در گير جنگ بنا بر عوامل متعدد، كشور بومىخود را ترك مي گفتند ....

 

 

مصاحبهء نادیه فضل

با چند تن از صاحبنظران
در مورد اعتصاب و وضع پناهنده گان افغان
در کشور ناروی

 

 

 

ميليونها مهاجر
بازگشته به افغانستان:
 نه راه پيش، نه راه پس

 

 

 

پــر ســش های
 از نصیر مهرین

فرید سیاوش

 

 

 

 

فریاد ها در ظلمت

 

 احسان ناجی

 

زنان فریاد هایی هستند که امروز از آن سوی سده ها شنیده می شوند. از گذشته های دور تا به حال، بنابر ساختار ناسالم جوامع بشری که منجر به بروز حاکمیت مرد گردید، امکان تثبیت هویت را از زنان آنطوریکه شایسته و بایسته مقام زن است ظالمانه گرفته است.

 

 

 

       فقر حق و مساوات
                    در
                      جامعهء فقیرِ زن

                     

           دوکتور فـــقيرچند چندیوک

 

 

 
 


سال دوم

 شمارهً
٣٠

سرطان
١٣۸۵
هجری خورشیدی،
جون/جولای
 ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد
.

 

جام جهانی فوتبال
 

 

 


طور معرفت

 

 

 

 

 

 اخبارِ تازهً وطن

 


 


گزارش یادبود احمدظاهر 


گذارش کامل
سیمینار

پوهاد داکتر جاوید

  

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                    20. 06. 2006                             Nächste Update am                     05. 07. 200600000           

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا