کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء به ايشور داس که ميگويد:

"الحمدلله هندوي افغانستان استم"

 

 

نيرنگهاي گناه در بيگناهي رنگها

 

 

صبورالله سياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 

(بخش سوم)

 

دستگاه CNN

 

دومين گزارش با سرنامهء "طالبان ميخواهند هندوهاي افغان را نشانه گذاري کنند" که شام همان روز (22 مي 2001) از سوي CNN پخش گرديد، کمترين دگرگوني با گفته هاي رسانهء ABC داشت. ميتوان گفت %95 بخشهاي هر دو نوشته همانند بود.

 

پنج در صد ناهمگوني که به گفتاوردهاي سخنگوي وزارت امور خارجهء طالبان در قندهار، گزارش کمال حيدر از گفت و شنودهايش با چند تن هندوي افغان، نگرانيهاي يک هندوي باشندهء کابل و پيام سخنگوي وزارت دولت ايالات متحدهء امريکا در واشنگتن ميپردازد، چنين است:

 

1) اين پلان [پذيراندن و پياده کردن نشانهء بازشناسايي هندوهاي افغانستان از مسلمانان اين کشور] از وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر برخاست. امروز بلندپايگان حاکميت طالبان با پافشاري گفتند که چنين اقدامي در حقيقت تلاش بيضرري است براي حمايت هندوها تا آزار نبينند.

 

عبدالحي مطمين سخنگوي طالبان گفت: "هندوها به خاطر تاءمين محافظت شان، بايد مانند مسلمانان معلوم نشوند تا از سوي پوليس مذهبي به جنجال نيفتند."

 

آقاي ولي [وزير امر بالمعروف و نهي عن المنکر] گفت که اين امر در گام نخست بر هندوها تطبيق خواهد شد، زيرا شمار يهودان و عيسويان در افغانستان کم است و مردمان سکهـ آشکارا از روي دستار شان شناخته ميشوند.

 

2) رهبران طالبان تندرو که کنترل %95 اين کشور بينواي آسياي ميانه را در دست دارند، ميخواهند فرمان [علامهء فارقه] را به زودي عملي سازند. محمد ولي وزير پوليس مذهبي طالبان گفت که تاريخ دقيق تطبيق آن تعيين نشده است.

 

3) وزارت امور خارجهء کرسي [مقام] حکومت طالبان در قندهار گفت که ملا عمر پيشواي بزرگ حاکميت طالبان هنوز اين دستور را تصويب نکرده است و اينکه آيا تطبيق شده [يا نه]، روشن نيست.

 

4) ايجابات دقيق پيشنهاد ياد شده مبهم مانده اند. دستگاه راديو صداي شريعت اين نظاميگران از زبان مولوي عبدالولي، مقام اول وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر چنين آورد: "اهالي غيرمسلمان اين کشور بايد چيزي مانند يک پارچه تکهء چسپيده به جيبهاي شان به رسم علامهء فارقه داشته باشند تا بتوانند از ديگران بازشناخته شوند."

 

5) [دستگاه] پوليس مذهبي در قندهار، کرسي [مقام] حاکميت طالبان ميگويد که آنها چنين فرماني را دريافت نکرده اند.

 

6) کمال حيدر ژورناليست به CNN گفت هندوهايي که او با ايشان سخن گفته است، گزارشهاي راديويي در پيرامون اين فرمان را شنيده بودند ولي از وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر معلوماتي به آنها نرسيده بود.

 

وي افزود: "بسياري از هندوها به ما گفتند که آنها در زندگي روزانهء شان تبعيض نميبينند. البته، آنها از فرمان علامهء فارقه نگران بودند."

 

کمال حيدر گفت: براي همرنگ شدن با ديگران، "اکثريت زنان هندوي قندهار نيز پوشيدن حجاب را رعايت ميکنند. اين مردم از سده ها به اينسو در همين ديار زيسته اند، و بخش زيادي از آنها اينجا دشواري نداشته اند."

 

7) انار، هندوي کابلي که يک نام دارد بهAssociated Press  گفت او نميخواهد براي هندو شناخته شدن، علامهء فارقه داشته باشد؛ و افزود: "چنين نشانه ها ما را آسيب پذير ساخته و موقف اجتماعي مان را پايين مي آورد."

 

8) صدها و شايد هزاران تن هندو در افغانستان، عمدتاً در کابل و جلال آباد بود و باش دارند. بسياري از مردان آنها را به سادگي ميتوان از مسلمانان بازشناخت: هندوها ريش ميتراشند و مسلمانها بايد ريش ناتراش داشته باشند.

 

9) سخنگوي ديپارتمنت وزارت دولت ايالات متحده، Richard A. Boucher در يک کنفرانس خبري در واشنگتن گفت: "ميخواهيم صاف و ساده بگوييم که واداشتن گروههاي اجتماعي به پوشيدن جامهء مشخص سازنده يا داشتن علامهء فارقه، مايهء بي آبرو ساختن و به انزوا کشاندن آنها ميگردد و هرگز هرگز نميتواند موجه جلوه داده شود.

 

ما به پيمان خود در راه آوردن طالبان و ساير تنظيمهاي افغاني براي رعايت نورمهاي جهاني برخورد با همه موارد حقوق بشر، همچنان وفادار ميمانيم. و آن نورمها، بدون شک، اينچنين گامها را جلوگيري ميکند."

 

پرسش کوچک

 

در گزارش بالا، نام وزير پوليس مذهبي طالبان دستکم يک بار نادرست نوشته شده است. آيا ميتوان خوشبينانه باور کرد که CNN با اينهمه ساز و برگ و کنجکاوي، "مولوي محمد ولي" را ناآگاهانه "مولوي عبدالولي" مينويسد؟

 

هندوها در سايه طالبان؟

 

گزارشگر بينام Deutsche Presse-Agentur (dpa - GmbH) روز 24 مي 2001 با سرنامهء "هندوهاي افغان ميگويند آنها از طالبان علامهء فارقه براي خويش نخواسته اند"، چندين پارهء بسيار تازه و "گيرا" را پيش چشم خواننده گذاشت و شگفتي آورد.

 

آنچه چسپ و گرفت گزارش dpa را بيشتر ميساخت، سخنان کاملاً دگرگونه از زبان هندها، سکهـ ها و حتا رهبري طالبان بود.

 

شايد کسي به اين نکته که کانون dpa به گفتهء گردانندگانش، فروشگاه عمده و پرچون گزارشها به هر خريداري است، کاري نداشته باشد؛ ولي هر کس حق دارد پس از خواندن پاراگرافهاي شک برانگيز زيرين بگويد: هر "خواندني" نميتواند "باورکردني" هم باشد!

 

دنباله دارد.

 

[][]

کانادا، 22 مي 2006

 

 

اشاره ها

 

آنچه در شمارهء آينده خواهيد خواند: (1) بازهم بازتاب فتواي "علامهء فارقه" در رسانه ها، (2) سخنان ملا عبدالحنان همت، محمد شاهين، احمد رشيد و راميندر سنگهـ جسل در پيرامون اين فتوا، (3) نقش چند نماينده و چند نهاد ديگر در اين راستا، و ...

 

براي خواندن بخش نخست، اينجا را کليک کنيد: نيرنگهاي گناه در بيگناهي رنگها - 1
 

براي خواندن بخش دوم، اينجا را کليک کنيد: نيرنگهاي گناه در بيگناهي رنگها - 2

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٠                           سال دوم                                   جون/جولای ٢٠٠٦