کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام عرض است،

من در آن حد و حصری نیم که در مورد شخصیت بزرگواری پروفیسر داکتر استاد جاوید حرف های زیاد به زبان آورم.

 

صرفأ این نکته را عرض میدارم که آن حضرت بر همباوران دیروز خویش که عبارت از افغانهای هندو، بودایی و زردشتی اند  با برگردان کتاب مقدس «اوسـتا» به فارسی،  منت فراوان گذاشته است.

 بر آنانکه دوصدوپنجاه سال در مقابل عربها از مرز و بوم  سرزمین خویش پاسداری کردند، بر آنهاییکه با اسکندر مقدونی نبرد برحق داشتند و با اعمار دیوارهای کوه های آسمایى و شیردروازه از کابل برین دلیرانه دفاع کردند.

 

از نام تبار افغانهای دیرینه به درگه ی شادروان استاد پروفیسر داکتر جاوید سرتعظیم فرو می آورم.

 

بهشت برین جایش باد و یادش در قلب پاک نسلهای آیندهء افغانها روشن و ماندگار بادا.

            با درود فراوان ایشور داس

 

 

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٠                           سال دوم                                   جون/جولای ٢٠٠٦