کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

٩

۱٠

 

 

 

 
 
   
الماس کوه نور برتاج شگون بد


بشیرسخاورز
 

 

پايان كوه نور نامه

 

حالا كه داستان به پايان رسيد، به اين نتيجه رسيده ام كه تنها داشتن الماس كوه نور پيامد هاى مصيبت آور نداشته است. در حقيقت  گنجينه هاى كشور هاى ضعيف مى توانند عاملى براى مصيبت باشند. ديگر گنجينه اى در افغانستان وجود ندارد، به استثناى گنجينه ى باستانى آن كه خود گنجينه ى غنى است، اما از غارت دشمنان و دشمنكامان در امان نيست. موزيم هاى ما پر ارزش تر از الماس كوه نور بودند كه به تاراج رفتند. ديگر اثرى از "آى خانم"، "موزيم زنده ى هده" و تنواره هاى شكوهمند باميان نمانده است.  دشمنان ما در پى زدودن كيستى ما از برگه هاى تأريخ هستند و در اين كار خود پيروز هم بوده اند، به ويژه كه وطنداران دشمنكام ما بيشتر با دشمنان خود مى آميزند تا با هم ميهنان.

گنج هندوستان و افغانستان به اين دو كشور مصيبت آورد و انگليس ها در روشن كردن آتش نفاق ميان مردمان از شيطان پيشى كردند، بارى هندوستان پهناور توانست كه چرك نفاق را در آب مقدس گنگا و جمنا بشويد، اما آتش نفاق از همان زمانى كه انگليس در افغانستان گام نهاد تا امروز در اين كشور روشن است و سرزمين ما در آتش اين جنگ مى سوزد. ديگر انگليس نيست كه اين آتش را روشن نگهميدارد. مردم افغانستان خود هيمه ى پايا براى اين آتش است.

 

بگذار در آخر بگويم هر كشور فقيرى كه الماس دارد، زير ابر تاريك مصيبت گم شده است. يكى از اين كشور هايى كه بايست با الماس گرانبهايش ثروت سرشار داشته باشد، "كانگو" است. يهود هاى نيويارك آتش جنگ بى پايان داخلى را در اين كشور افروخته اند. جنگاوران "كانگو" از اين يهودى ها سلاح در بدل الماسِ "كانگو" به دست مى آورند. خداوند سهم يهود را الماس كرده است و سهم مرد افريقايى را خون.

 

 

گاه شمار الماس كوه نور

 

 

 

 

حادثه ى تأريخى

 

گهنامه

 

 

الماس كوه نور در دست چندين دودمان شاهى به شمول دودمان غلامان (١٢٠٦-١٢٠٩ ميلادى)، خلجى ها (١٢٩٠-١٣٢٠ ميلادى)، تغلق ها (١٤١٤- ١٤٥١ ميلادى) و لودى ها (١٤٥١-١٥٢٦ ميلادى).

 

 

سال هاى ١٢٠٠-١٣٠٠ ميلادى

فرمانرواى "مالوه" مجبور مى شود كه الماس كوه نور را به امپراتورى "كاكاتيه" واگذارد

سال ١٣٠٦ ميلادى

محمد بن تغلق الماس كوه نور را از چنگ امپراتورى كاكاتيه مى ربايد

سال ١٣٢٣ ميلادى

الماس كوه نور در گنجينه ى سلاطين دهلى پنهان است

سال هاى ١٣٢٣-١٥٢٦ ميلادى

ظهيرالدين محمد بابر پس از آن كه سلطان ابراهيم لودى را در پانى پت شكست مى دهد، الماس كوه نور را به دست مى آورد

سال ١٥٢٦ ميلادى

ژان بپتيست تاونير، سياح فرانسوى هنگام اقامتش در دهلى الماس كوه نور را كه رونق بخش تاج امپراتور مغول بود، مى بيند و در يادداشت هايش از آن ذكر مى كند. او با اين كارش براى اولين بار الماس كوه نور را به مردمان باختر معرفى مى كند.

سال ١٦٦٥ ميلادى

نادرشاه افشار به هندوستان حمله مى كند. محمد شاه، امپراتور مغول از نادر افشار شكست مى خورد. نادر بيست و يا به قول ديگر سى هزار نفر را در دهلى پس از جنگ به قتل مى رساند و الماس كوه نور را از محمد شاه مى ربايد.

سال ١٧٣٩ ميلادى

نادر افشار به قتل مى رسد و الماس كوه نور به احمد شاه ابدالى مى رسد.

سال ١٧٤٧ ميلادى

شاه شجاع در لاهور به زندان رنجيت سينگ مى افتد و رنجيت سينگ پس از آزار و شكنجه دادن شاه شجاع، الماس كوه نور را از او مى ربايد.

سال ١٨٣٥ ميلادى

جنگ دوم سيك ها با انگليس ها كه به شكست قطعى سيك ها مى انجامد و الماس كوه نور به داست انگليس ها مى افتد

سال ١٨٤٩ ميلادى

الماس كوه نور پس از آن كه به لندن انتقال مى يابد، به شاهبانوى بريتانيا به قسم تحفه از جانب پادشاه شكست خورده ى سيك ها داده مى شود

سال ١٨٥١ ميلادى

 

 

سرچشمه ها:

 

آثار فارسى

 

١-  تزك بابرى

٢- اكبر نامه، ابولفضل

٣- تأريخ مختصر افغانستان، عبدالحى حبيبى

 

http://www.cbi.ir/page/AboutTreasuryNationalJewels_fa.aspx

 

آثار انگليسى:

 

The Great Diamonds of the World by Edwin Streeter - "Famous Diamonds: Koh-I-Nur, Great Diamond of History & Romance Page 109". Farlang.com. http://www.farlang.com/diamonds/streeter_great_diamonds/page_109. Retrieved 2009-08-10

 

Rushby, Kevin (2004). Chasing the mountain of light : across India on the trail of the Koh-i-Noor diamond. London: Robinson. ISBN 184119882X.

A History of the Sikhs: 1839-1988 v.2: 1839-1988 Vol 2 (Oxford India Paperbacks) by Khushwant Singh (Paperback - 15 Aug 1991

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۱        سال شـــشم            عقــــرب ۱۳۸٩  خورشیدی         نومبر ٢٠۱٠