ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

 

۹

 

 

 

۱۰

 

 

 

 

۱۱

 

 

۱۲

 

 

۱۳

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

 

 

 

 (۲-۲۱۱)

. :

ې ې ԁړ ی. ړې ΁ . ړې ې Ӂڅ ͘ ΁ ټ . ې ې ی ی ټ ݘ И ې ΁ ی. ې ې . ې څ ΁ ږ.

ې ې ۍ .ݡ ڡ ړ ی ې ې ړ ی.

ی
 ی
ې
  ې څ
ټ
ی
ې
ښǁ
ې

ړ
 
ی
ی
 

ѐ . ې ښ ΁ǘ ې ټ ړ ې ړ. ې ځ ݘ ې . ځ .

ѐې ې ѐې
ѐ ې ې
ې ځ ټ
  ې ټ
څ ρښ
΁ ټې

ټې
ی

 

΁ ښ ړϘ : ې ѐې ړ ښ ې ی ې ی ې ځ :

څ ی
څ ې  ی
څ
څ ټ ځ ѐې
ږ ږ
ی ڼ
ی ړ
 

                                                                                              (۲-۲۲۵)

ښی څ ې ځ ږ. ې ې ې . ې ې .

ی
ې ې ډې ۍ
ѐې ډې ڼ ې
ې ی
Ӂ ې
 ې ځ څ
ې
 ې ی
ې ړ ډ

ې ډ ϐ

ې ې
 
ې ې
  څ
څڅی
 
ې ې ڼ
  څړ
ړ ې ې
ې ې
ټ ې څ
ټ  
ړ ې
ې
ې
ټۍ ϐ ۍ
 

                                                                                        (۲  ۲۲۸ )

: :

ې . ۍ ې ې ې ΁ ې ې ې . ې ړ ې . ۍ ښ ښ ی. ې ډډۍ ی ی ې ΁ ΁ .

ې ʡ ځی ړې . . . ې ښ ښ ږ. ې ې ΁ ѐ ј Ә ښ .ځ ړ ј ځۍ ی. ی ې ې ډې ې ښ څ ږ ې ې څ

ږ ې څ ځ . ی ښې . ې ې ΁ ې ې ښ ځ ړ ډډۍ ی ې څړ ږ.

ې

ې ې ې ټی
ѐ ې ډ ټی
ې ږې ډې ټی
  Ӂږۍ ې ټی
ې
ی ې ې
ړ
ې ړ
ې ړ ږ   ړ ې
  ې ډ ډ ې
ټ ټ ټ ې ې ې
ټ ږ ږ ې ې ې
ې څټ ټ ې
  ې
ې ې
ې ې
ټ ړ ځ
ۍ ځ
ې ډږ ۍ ې ې
ې ټ ې
ږې
 ټ ی ښ ی څې ږې
ښ   ی
с ښ ی
ۍ

ѐ ښ ځۍ

ې ړې
ڼ ړې ې ϐ
ځ ې ښ
ځ ې ښ
ږ ې ۍ
ی ۍ
ړ ړ
 ړ ځ ړ
ې ې
ډ
ډ ډ
ښ ډ
ې ډې ې ( ) ې څ ښ
ې ې ѐې څ
[[                                                

  (۲-۲۴۶)

. :

јې ځ ې ړ ښ ې ΁ ړ ې ې ځ ځ ړ. څ ی. ې ځ ǘ ړ. ΁ ې ǁ јې ډ ړ ǡ ښې ځ ړې ΁ ټ ې ځ.

 
 څې
ړ
 эڼ
ی
ځ ړې

сې

ړ ړی
ې
ې
ړ ی
ړ
ې ې
ې

  ΁ ځ
Ӂې ټ ړی
  ј

ځ ې ј
ѐ
ډ

 ټ څ ټ
΁ ځ ړ
ې ډ

                                                                 

 

(۲۲۶۱ )

( ) јې ښې ΁ې ې ټ ښ ږ. څѐ ښ څ . ې ې ړ ې ј ښ

 

    ۲۸۸       ی             /     ۱۳۹۶         ی  یی              ی   ۲۰۱۷