ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

 

۹

 

 

۱۰

 

 

۱۱

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

۲-۱۲۴.:

ی. ې јې ړی ی . ې ј   ې ې .  

΁ ې эې ی ʡ ۍ ړې ټ Ә ځ ې . ې ۍ   ۍ ی. ړۍ ښ ې ې ی .ی ې ړ ې ړ ې ی . ې ې ډ ځ.

څ ی ی ې ی ې
څ ی ګ ټ
ګې ډې ې
ډې ږې ګ ې
ګ ې ګې ې ی ϡ
ǡ ړ ơ ګ ډ
ј ړ ӡ
ټ ی ښی ښی
ښǁј ی ڼ ګ ټ
ی ړی ې ټ
ګګټ ټ ډۍ ړی
ی ې ې
ځ ړ ې ې
ې ΁ ګ ډ ړ ړ ړ ی
ګ ΁ Ә ګی
ې   ې ړ ې   ړ
ځ ړګ
څ ی ی ی ې ی ې
 

                                                                                   (۲- ۳۴)

ې  ې ټ ې: ګ ې ګې ې ې  . ϡ ی ѐ ۍ ی. ې ѐ . ې ړ ې ې ѐ ی.

ǡ ړ ډ ږ .

ی : ې ښ ǁ ې . ډǐ эې ږ ډǐ ځ ې . ړۍ ݘ. ې ې ې ړ. ې ۍ ې ی .ǁ ې څ ې ې . ې . ښ ې ΁ ې څѐ ډ ې .

ې ې ی. ی.Ǎې ΁ ј ږې ې ې ې ΁ ی ی. . ې ې  څѐږ.

ۍ ړ ې  ښې ټ ې ږ.  

ې ښǁ ې ړ .

ی. ې ی () ΁ ې ی ...... څړ   () ѐ . ې ې ې ې ی ې ې ې . ې ( ې) ې ې ځی Әی . (۴ ۷ ) ې ې ((ی   ی  ې ښی ې ځ ې ې ې ښې Ә ۍ. ې Әی ې ʐ ړ ی . Әی ې ړ ړی ړۍ ې . ))

ی ې ږ ΁ ښ ې ʘ ږ ړ ړ ې ې ې ړ   ې ړ ې ې ې Әۍ ړ ړ ې . ږ ی ی ی Әی ی. ی ی Әی ! ۍ ې ې Ә څ ږ))۔

 (۳-۱۲۷ )

΁ ې ټ ې ډ     . ې ې   ې ځ ښ ې   ې ې ې ړ. ې ړ ې : ې ښ څ

ې   ې ړ ې   ړ
ځ ړګ
څ ی ی ې ی ې

 

ې ښ јې ǘ ړې ی ټ ړ څ ړې ې ΁ څѐ ړی ځې ې ړې .  

ښ ې ې ې څѐ ډ ښ ړې

ې ǘ ΁( ) ې   ǘ ړی ی.  

ی ې ǘ . ۷۷۲   ی ی.  

ǘ ډ ډ ڼې ϡ ј ϡ ې څ ې ǘ ړ ې ډ . ݡ ǡ څ . ǘ ΁ ې ǘ ړ ې ډې ې .

ې ϡ ( ) ې ټ ې . څ ې ΁ ې ې ۍ ښ . ې . ې јې څې ی. :

(( ې ۍ ې ښ ځ ې ی ډې ځ څѐ ړ. څѐ . ې ې ȡ ې ی ې . ΁ې ټې ݘј. )) (۴۔۲۸۰  )

ې ی ې ې ږϿ ۍ ړ ځ ΁ ې ږ ʘ ړ . ʘ .

(( ۍ ۍ ې ی. ((ې ۍ )) ټ ې څ ښ (()) Ґ ((ې ۍ )) ې ی. ړ ړۍ ې ۍ ȡ ې څښې ǘۍ Ґ ې ې ې ی ΁ ې ې ΁ ǁ ښ ړ ړ ځ ې ډ ښ . )) (۵۔۴۸۲)

:

Ә
ی ی

 

         

ی ی ی
ی  ی ی
 

         

ی ݐ

 

         

ی ی ی
ی
 

         
 

         

ϐ
ǘ ی
 

ې ی ې څ ی ې ډې ړ . ځی ځی ΁ې ړۍ ǘ ې ې . ΁ ې :

(( ې . ۍ ې Ґۍ ځ ۍ ʡ ې ې ډډ ې :

ی ی
ǘ ی
 

         

ی
ǐ

 

         

ی
ی
 

         


ی Ԙ ی
   

 

      ۲۸۶     ی              /      ۱۳۹۶         ی  یی               ǁی  ۲۰۱۷