ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

 

۹

 

 

 

۱۰

 

 

 

 

۱۱

 

 

۱۲

 
 

   

څېړ ǘ ګ

 

    

 

 
( ټ)

 

 

 

  ۶۔۸۱)

̷ ځ ی

ځ   ې  ΁ څѐ. ې ې ی ې ې ی ی ې ʡ ځ ی ښ ې څ ې   .  

ې ټ . ې څ ټ ټۍ ډېې ې ی ې ځږ. ې ی ې ټ ې ټۍ ې ې ڼۍ ړ ړ.

ې ی ې ې ی ږ.  

ې ې ټ ې ې ږ. ښ ې ځړې . ې ې ړ ټ ږ. ې . ѐ ۍ ې ѐ ې .

ښ ړ ۍ ې ڼ ې څ ږ .څ ې . څ ې ې ې ې . ۍ ې ې ی .

  ځ ې ډ ړې . ې ی ې ړ ΁ ځ ښې ځ . ې ځ ې ړ ې څ . ΁ ی.  

ې ښ ښ ې . ښ ښ ې ړۍ ې ړ ږ. ښ ړۍ ǁ ې ځړې ښ . ې ښ ΁ ې ځی ې ې ΁ ښ ې ځ ښې . ې ټ ړې ښ ډǐ . ې ې ې ښ ړ ی.  

! څ
! ی
ټ ی ې ډی
ی
! څ ی
! ی ګ
ړ

! څ ی
!
ی
ی
! څ
! ی
ښ
ړړ
! څ
!
ګ ې

! ځ څ ی
! ې ښ
څې

! څ
! ځ ې
ګ
ښ ې Ǎ
! څ ی
!


! څ ی
! ښ ې ډ
ګډ
Ӂږۍ ې
! څ ی
! ی
Әی Әی ی
ی ڼ ی
! یې څ昿
!
ګ ګ
ښ ې

 

                                                                                  

 

     ۲۸۷       ی                  ۱۳۹۶         ی  یی               ی   ۲۰۱۷