ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 


 
( ټ)
 

 

 

ې

 

 

 


 

ې:

[ ټ]

څېړ                 ::          ǘ ګ

΁             ::          ΁ی ټ                  

ډ                ::         

ǁ             ::          ړ

ǁ ې           ::          ١۱٠٠ ( )

ǁ ::          ۱۳۹۵   

 

 

ځی:

ځی ۍ څ ې ی јېټ ښ.

 


 

ړ

Textfeld:  

 

............................................................................... ۱۴۲

 

ړ څј : ݘ ړ                             ۱۴۹

: ......................................................................... ۱۵۷

:   څ ې ................................ ۱۶۱

: ګ ................................. ۱۶۹

څј ې ځی                                    ۱۸۷

: .......................................................... ۱۸۷

: .............................................. ۱۹۳

: ړۍ ........... ۱۹۵

: ................................................................ ۲۰۴

: ............................................................. ۲۰۹

: ѐ ................................... ۲۱۳

ې څј : ښ ې                                  ۲۲۱

ټګ ښ..................................................................... ۲۳۵

: ښ ګ........................................................ ۲۳۸

څ څј ټګ.............................................. ۲۴۹

: ټګ ی ................................................ ۲۵۱

ځ  څј : ې ݘ ې                       ۲۶۶

.......................................................... ۲۷۲

ԁږ  څј ........................................................ ۲۷۸

: څ ............................................................. ۲۸۲

: ............................................................................ ۲۸۵

:  ځ ې ................................................ ۲۹۳

: ..................................................... ۲۹۷

: .............................................................. ۳۰۱

: ..................................................................... ۳۰۴


 

ǘ ѐ (( )) ې . ښ ښ ې ې څѐ ړ. ړ Ȑ(( )) ې ې ݘ ړ ډ څړ ې . 

ѐ ې   . ې څ ې ې ې ې ڡ ړҡ . ې ې ې څړ ډ  ړ ې ݘ . ѐ ݘ ې ې ې ډې ې ې Ԙ ې ې ږ ړې ښې . 

ډې ې ې ʡ эې ې ږ ې څ ې эې ې ې څ ې ΁ ݘ ݘ ړ ې ړ ځ ې ړ . ښ ѐ ې ښ .

ډ ټې ې . ډ ې ې . ټ څړ   ΁ ږ . ې ѐ ې ې   ډ ړی ی ې ړ ې ړ . ې ې ې ډې ې ݘ ې ړ ې ې ې ړ.

ۍ ې ټ څ . ې ې ډې ((ځ)) . ې ږ. ې ݘ ږ ځ ړ. څ ݘ ې ǘ ݘ ټ   . ǘ ݘ ې ΁ ړ . ې ږی . ѐ ډ ښ ړ ǘښ ݘ ړې . ې ې ΁ ې ǁ ټ ڼ ې ړ څړ .   

ѐ ږ ډ ړ ړ. ѐ ی ې ړ ې ښ ړ ې Ԙ ې   ړې ښ ې ړ . ې ټѡ ړې . ځې . ΁ ځ ې ړ ې ѐ .  

څ ږ ډ ځ ڼ  ې ݘ ڼ . ѐ ې ݘې ځ ې ې ړ ې ږ ډ ې ۍ   .  

ې ې ږ. ې ړۍ . Ԙ ( New Platonism ) ټ ې څѐ .

ې ړې ړۍ ݘ ړ. ې ی   (()) څ ې ې ځ .  

ݘ ͘ ݘ ΁ ړ ښ ږ ټ ې ړ. یځ .  

ښ ې ې ړې. ښ ډ .

Ϙې () Ǎ ې ΁ ځ  ټ ې .

ۍ ې ښ ښ. ѐ څ .   ΁ ې ې ݘ ې ړ ې ې ړې ې   ډ څښ ړ . ې ړې ځې ښ ډ ې ې ټ   ړې ې ې ې ړ ړ . ې ځ ΁ (( ! ې ی ډ .))

ښ ǘ ѐ И ړ . ې ې ݘ ړ . ѐ ۍ ې ډېې ې ځ ې (()) ځ ې ј ې ې ژ څ (( )) ې ې ځ ځ ی . څ څ Ԙ ې ǘ ې ځ ځ ډې (( )) ښږ. ݘ ښې ې ې ړږ Ԙ .

(( )) ې ǘ ѐ ړ ړ . ې ΁ ټ ړښ ې څړ ې ښ ړې . ΁ ړ (( Ԑ ې )) ѐ ښ ǐ ړې ځې . ې ۍ ډ .

ڼ  ې ې . ښ ǘۍ ۍ .ښ ѐ ې ړ ښ ړ .

ۍ ې ړ . ΁ ړ ې ډ ړ ΁ ݘ ې ې ښ ښ   ې ښ ډ ړ .  

ې ښ ټ . ې ې ښ ې ې ې . ښ ʐ ې ʘ ې .

ۍ څ ΁ ښ ې ښ ړې ΁ ې ې ړ ړې . ړې ې ΁ ۍ ۍ ږ ې ј. ΁ې ړږ. ǘ ښ ې ډ ړې   ΁ ې Ӂڅ .ې ې ډ ی ې ې . ږ ې ی .

ې ې ǘјѐ څړ ډ ړ   ډ . ې ې . ښ ځ ښ څ ې ږ ټ ې ټ恘 ړ ΁ ړ ړ. ښ ې Ҙ ې ѐ ې ډ . ې ړ ې .

 

  -

۱۷-۰۸-۲۰۱۶

  

 

(( ې ې څ ږ ږ ې ې ې .ې ې ږ Ӂǡ ټѡ ړ ݘ ې .))

۸۲  

 

ړ  څј

 

: ړ

ې ې ې څړ ې ړې ΁ ې ړې  ړ ې ټ ې ې ډ ρ ړ ښ. (( )) (( ))  .ې ې ې   څړ  ې   ډې ρ ړ ۔ ښ ښ   ړ څړ ې ډې ې   ۔   ړ ې ډ .

(( )) ې ې ډ ټ ې ې ۍ ϐړ ډ . ې ځی ې ړ ې ړې . ې ې ټ ې ی ې ې ړۍ ǐ . ې ʐ ځې ړۍ ی ړی ی. ځ ځ ې  ی   ی ړی. : (( ی څ ې ښ څ ځې ډ ې ړی ی.))  [1]

ې ځی ې څړ ې ړ ړښ ې ټ   ې ې ډ ې ې ې ښې . ې ږ ۔ Ǎې ې ډې ۔   ݘ :

(( ۍ  ی ې ې ځ ټ ې ځ. ې ې ټ ΁ . )) [2]

څړ ټ ې ډ ې . ΁ ϡ څ ې ې ځې ړۍ ǐ ې ې ڼ ϐ ړې ې   ې ی څ ې ی ΁ ڼ ې ږ.

ښځ ځې ړۍ ځ ې ې ښې ښ ړ   ې .  

ړ (( )) . ې ې ړ ΁ ږ ې ډ څ ډ ی ځ   ډ ې ځ ې ړی . ې   څ ې ΁ ۍ  ړ ې ړ. ړ   ړ ې څ ې   ې ړ ځ ړ ړ  ځ ΁ ړ. ځ ې ې ې ې ټ ې . ۍ ټ ۍ ټ ې . ځ ΁ ې ې ې  ځ ΁ ځ ی . ځ ځ. ځ ۍ ی.ځ ی ښ ی. ځې ړۍ ې ΁ ړ . ې ښ ې ې ۍ ې ی ې څ ΁ ړ ې ۍ ږ. (()) ې ې ې (()) ې . ې ( ) ۍ ѐ ښې ځ ې ې ړ.  

ځ ی ΁ . ΁ ې ی ې ې ړ . ې ې ی ی.

ې ې ې   ی ی. ې ې  څ ΁ ځ ΁ ځ ځ ړ ې ې . ې   ډې ې ې ې ی ې   . ې ې ږ     ړ.

ټ:

ړ

ԁ ώ 

ی ی

ړړ

ǁ

ښ ې

ی

ې ΁ ړ ږ ی

ѐ

ې ډ ې ی

ې څ

ې

ې ډ

΁

ې ځ

ј

ځ

ځ

ې ΁ ړ ږ ی

ώ څ څ ټ

ѐ څ

ې ΁ ټ

ې ې

ې

ې

ې

ې

ѐ

ړ

 

ې

ǁ ې

  ې

ځ ΁

ی ی ښ

ې ǁ

ځ ې ѐې ې ړې

ѐ

ی ی  ښ

ѐ ѐ ې

ړ

ԁ ώ

ی

ی ی

ې ې

څی 

ی

ې ی

ړ

ې

ی ی

ې

څ

ی

ړ ځ ټې ټې

څ ځ ړې 

ړ ! ی ټ ړ

ځ ې ږ ړې

ږ

  ښ

ی ږ

ې 

ې ډږ

ې ږ 

΁ ې ږ

ې ې ږ

΁ ې ډږ

ړ

ԁ ώ

ی ی ی

ې ې

څې

ې ی

ړ ې  

ی ی ې

ی  

ډ ې   ۔ ΁ ځ ۔ړۍ ј ΁ ΁ ړ .

ρ ې څѐ ǁې ښ .

:  

ځ ΁ ړ   

΁ ΁

΁ ۍ       

΁ ΁

ځ ΁ ړ 

΁  

   

 ϐ  

ځ ΁ ړ  

  ی

      

  ۍ

ځ ΁ ړ   

  ڼ  

  ښ      

    

ώ ۍ   

ځ ѐ ΁ ړ  

 Ӂ ړ  

ځۍ   ۴۶۱

ړ څړ (( )) ې (( ې ))ې   ې ԁړی ښ ې ې  ې ټј ې ږ ې ې ې ې ΁ څ ې ې ې ې Ҙړ . ې ې . ј ې ݘ ې ې ښ ړ ې ډې ړ .

ې ې ډ ې ې ې ې . ټ ې ې ې ې ږ ې ی. ې ې ې ړݘ ې ǐ ډټ .

: ǐ ډ ږ: ړۍ ډ ǐ ې Ӂӡ ډې .

ډ: ǐ ϐѡ ǐ ΁ ې ډې .

ې ړ ډ ځ ډ ې ټ ې ې ی. ې ʡ ( Ȏ ) ړ.

ې ډ څړ: ځ ې ړ  ړ. ې Ӂې ې   䐡 ې ې ې ې ې ړ ې ې ې ځ ې ې ې .

  ې ی ې ΁ ځ ΁ ړ ې ( ) ې ړ ټ ې ړې ی ې ښ ی . 

څ ځړ څ .

ǐ ښځ ې ټ ې ټ ړ ې ږ ې څ ړ ړ ې ړ ځ . ړ. ړۍ ی ې ΁ ΁ ړ. ې ΁ ځ . ې ΁ ()΁ ی ړ. ښځ ( )  ۍ ی. . ې . ې ې ړ ړ ښǡ ښڼې ΁ .

ې ǐ ۍ ͘ . . ځ ې ځ ې ړی ې ې ې ړۍ ې ښϡ ټ ΁ .

ې ΁ ړ ډ ږ. . ې ӡ ډ ټې ړې .

ې ΁ ړ ړ ΁ې ې ړ ړ ې ښ  ۍ ړ ښ ې ې ې څ ډ .

څ ې ΁ ښ ږ ې ې څ ښ ې ʡ ې ټې ј ې ۍ ړ . ې ې ړې ټ ې ړ ی Ҙ.

ې ې ی ڼ ې ې ې ښ . . ې ښ ې ې ѐ ې ړ ې . ې ې ې څ ΁ ځ ې ѡ ې ې ې ې ې ې .  

: څ ې

ې ې ښ ې . ې ې ې ږ ې :   ې .

ې ږ ې ې ې ҡ ې ټ ΁ ړ .

ړ ې څ ې   ښې ټ ې ټ ې ړ. ړی ې ې :

(( ړې ې ΁ ې ې ځ ځ ȡ ټ . ΁ ځ ې ې ې ې ځې ې . ې ې . ېې ۍ ې ې ږ ې .))[3]

ې ې ې ې  ې ې ړ ې ړ ټ ǁ ښې څ . ې ړ ډ ې .

ې ې ږ  ې ϐ ې ړ ې ړ с ې ѐ څړ ې ې ټ ږ. ړ ې ѐ څړ. ѐ ې ( )   э څړ ځ ړی ڼ . ې ې ې ځ ώې ړی ǁ ې ډ ځ ړ ې .

ې ې  ې ې :

(( ѐ ې ټ ѐ ѐ ړې ړ ې ې . ځ ږ ړ ې ږ ې ې ډڅ ΁ ډ . ډ ΁ Ӂږۍ . ې ې ټ ѐ ې ږ ې. ΁ ټ ډǐ ځ ځ ѐ ѐ ΁ ړ ې ѐ ې ړ. ړ ې ړ . ѐ ې . ې ړ ځ ې . )) [4].

ې ې ې ې ې ږ ې ې ځ ې ټ ښ ې ږ ې ې ې ړ ځ .

ې ې ې ې ړښ ې ټ ځ ې .

ϐ ې ړې څѐی  .     ې ږ ږ ې ې ړ ې . ې ډ ږ ځ ې ږ. ې ې ډ ږ ې ې ښ ې ѐ  ښې ې   څړې ې Ș ې ې ې ړ .

ې ړ ې ې ړ . ې ږ.ړ څ ې ځې ې څړ ې ځ. ښ ڼ ې ې . ې ځې څې ښ ې ې څ   ې ΁ې ښې . ې :

(( څ ې ړ ړ . ΁ с ې ړ ډ ې ړ ړ ......))[5]

څړ ډې  څړې ې   ښې :

ښ ې ځǘ  ې ې ې ی э ې ې ږ.

ښ ې څ јې څ ډ ې څ ډ

ې   :

 (( ې ې ټ ی ی ې ѐې ټ ې ڼ ې ړی ځړې ې ړې ڼ ې ۍ ږ. ډ ې   ړی . ږ ې   ې ې  ی ړ )) [6]

ݘ ړ ې ښ ځ ښ ې . ټ  ې . ټ . ړې ښ ټ ې .

ې  ې : ((ی ښی ی  ښ ې ښږ.  ))

. ې . ښ . ې څ ې  ړۍ ې ې ږ. ј ې ΁ ځ ې ټ .

ې ځ ډ ټј.  ې ې څ ډی . ې ې ړ ښ ځ . ې   ډ  . . ΁ ې ټ ې .

ې ښ ډ ړ ې  ې ې ټ ړ ښ ې :

(( ې ې څ ږ ږ ې ې ې .ې ې ږ Ӂǡ ټѡ ړ ݘ ې .))  ۸۲  

♦♦♦

ړ ې . ښ ې ډ ډ . ې ډ ړ . ځې ې ڼې ړ ې   ې څ ړې ې ې ړ ځ څ ټ ړ ښ:

۱. څ ړې ې ډ ټ  ډ ړې ړ. ې ې ې ړ ږ څ ې ې ړ ږ. ې ې ځ څ ټ  ټ ې ې ې څړ .   ې   ې ݘ ې ښځ ې . ږ ϐ ځ ې ې ږ ې ړ ډ ړ. ې  ې ځې   ځ .

۲. ې ې ې ϐ ډ ړ ې ږ   ې ې . ې ې ΁ ې ې ږ . ږ ځ ې ې ې ΁ ړ. ې ږ ې څ ې ړ . ځ ې ې ړې ې ړې . ې ې څ .

۳. ې څ ې ې ټ ǁ ښې ې ې ړ ې ې ښ ې څړ . ښ   ݘ ʐ ې ې ټǐ ې ږ ې . ې ې ې ږ څ ړ . ې ې .   . ې ې ې ΁ څ څ ځ ΁ ې ې . ې ټ ې ې ې ې ΁ ې ې . Ǎې ې    ې ټې ې ې ј ΁   ې ۔

:.

ې ډ ې څ ې ې ی ښ. ې ΁ ʡ ΁ ǁ ی()  . ې ډ ښ ȡ ټ ǁ ې ې ې ښ ښ ښې ټې ښ ې ړ.

ې ΁ ځ ځ ΁ ǁ ښ ږ ږ. ړ څѐ ې ې ې ښې . ې ړ јې ې ې ی . ړې ې(()) ښې ډ څ. ې с ǁ ړ ډ څ ې .   ې ݘ ې ړ . ې  ې ځ Ǎ   ړ :

(( ړ ځړې ې ǁ ږ ې ې   ې ږ ځی ې ې ͘ . ))(۱)

ځ ړ ې ݘ ې ړ ړی ړ ې ې ې  ړې . ړۍ ې  ې ړ ې ۍ   ې ΁ ټ ړ. ی  ړ.   څ ې ږ ې ډ ړۍ ړ ې ړ ړ څړ ی ډ ې ې څ ې  څѐ .

ځ ݘ ې ې ې  ې ۍ ې څѐږ ې ژ ې ی ی ږ ړ ې ې Ԙ (()) (( )) (( )) ځ ې ۍ ی ې ڼ . ǁ ې ې ی ځ ږ.( ۲)

ېې ې ږ ښ   ړ ې . ې ې ږ ې ې څړې څړې ړ ۔ ې ې ېې ړښ څ ډǐ   ې ې ΁ ۔ ۔ ې   ې ۍ ڼ ې ۔ ې . ݘ ې ې ې ې ݘ ځړ ۔ ې څړ ږ ځې ډې ښ (( )) ώ ې ږ.

ډ ېې ݘ څړې ې ې ځ ځ ږ ې ړ ږ څ ږ ټ . ې   ۔ ې ݘ ې ې ې ې ړ ۔ ښ ړ ې ږ څ ړ ۔ 

۔   ې ړ   ړ ۔ : ې ρ   ۔ ۔ : څѐ   ې ې ې ړ ې ې ږ  ښۍ ۔   ۔ ͘ ړ   ݘ   ړۍ ې ې ې  ړۍ ړۍ ېې ړې ځۍ ݘ ې ې ځ .   ړ ځ ړې  ې ړې ۔

ې ړ ې ې ړ ΁ې ې   ۔ ݘ ې ږ ې ΁   ړ ځ  ې ړ څ   ې ې ۔ ې :


ې
ݐ
ې
 

΁   ې ې ې ΁ ݘ ې ݘ :

ږ ې ډ ې ږې . ځړ ې ډ ې ځ ѐ ې ښ   ړ ې . ( ۳)

ې . э   ې ې . ې ځې ې Ǎ ې څ ړ ړې ږ .     ټ ې  ږ ۍ ټ. ږڅ ږ:

څ ی ی ې ی ې
څ ی ګ ټ
ګې ډې ې
ډې ږې ې ګ ې
ګ ې ګې ې ی ϡ
ǡ ړ ۍ ګ ډ
ړ ӡ ې
ټ ې ښی ښ
ښǁј ی ڼ ګ ټ
ی ړ ې ټ
ګګټ ټ ډۍ ړی ی
ی ې ې
ځ ړ ې ې
ی ΁ ګ ډ ړ ړ ړ ی
ې ګ ΁ Ә ګی
ې   ې ړ ې   ړ
څ ی ی ی ې ی ې

 

ې   ې ړ. ΁ ړ ې ې ډ ΁ ړې ډ () ی ی. ې ځې ې ښې ې ډ . ې ې ې . ρ ړ ې : 

ی ې ی ې

ښ ې

ګ ټ

ې ې   ې

ډې ږې ې ې .

ې ې ټ ې ѐ ې ѐې  ې ې ځ ϡ ړ ې ϐ ډې ږ ې ۔

ې   ې څ ې ښ ې . ډǐ ې ږ ډǐ ې ږ. ځ ې ې څ ړۍ ډ . ې ې ړ. ې ۍ ې . ې څ ې     . ې . ې . ې ښ . ې ΁ ې څѐ  ډ ې .

ۍ ړ ې ښې ټ ې  ږ.

ۍ :

ې ښǁ ې ړǡ ټ ډ ѡ ې ѡ ې ځ ې ښ ې ې ې ې ړ. ې ۍ ړ ې : ې ښ څ

ې ې ړ ې ۍ ړ

ځ ړګ

څ ی ی ی ې ی ې

ې ړ ې ړ ې   ړۍ ډ ړ ې ډ ځ ې  ړ ې ډ ې ځ ې  ۍ ې ډ   ځ ځې . ې Ӂ Ӂ ځ ټ ځ .

ې ې ې   ړې ې  : ړ ړ. ې ې ې ΁ې ړې (( )) ې ې ړ ړ.   ې   ې  ړ. ѐې ې ې. ѐې ې ې ې ځ ې ډ . Ǎې ډ ږ ټ ږ.   ΁ ې ې ړ   ې ړ . ې ې .(۴)

ې ړ ړ ې ړۍ ږ ې ځې ځ ې ې ښ ې ΁ ځ ۍ ۍ ̐ړې ږ ώ ږ....

ې ې ړ ښ Ӂړ : ې ې ځې څړ.

ې ې ډ Ӂړې ې ې (()) (()) .ړ ې څړ ړې . ړ ۍ ې څړ ې ړ .   ې ځ . ې ې څ .

  ې ې ځ ې ې ې ټ ې ړ ې (Archetypal) ټ ю ې ې ې  ې . ې . ې   ې ې ې ې ې  ړې ټږ ې څ ځ ې ډ ې ې .

ې ې ې ))  (( .

  ډ ې ې ځ ږ ږ ǁې ې ǐ ې  ې ځ . ځړې ډ ځړې . څ ې ې ې ډ ږ ځ ځ.(۵)

ځ ې : ((   ښ ȡ ځ ې ړ ( ) ړ ړ. ړ ړ ړ ې ښ. ۍ ځ....)) (۶)   

ځ ϐ ې .

ې ې ې  
 
ې ې
ې ې
ې ې
ې
ې ې

Ӂ   

 

ې ې ړ
ډ
    

ې ې
 ې ѐ
ې
ړ
ې ې
ړ ې ټ ږ
ې с ې ښ
څڅ ې
 ې ې
ڼ
ې
ې
ې ې ېې ې ټ

ې ې
 

 
ې
 


ѐ څ

ې ې
ې څڅ ې

ړ ړ ې
ې ځ

ې ې
ړ
ې ړ ړ

ې څ
 
 

ړ څڅ
ډ

ې ې څ څ

ې ې څ څ

 

  ې ځ ې ټ ښڼ . ډ   ݘ   . ې ږ ۔  

ې     ȡ ѡ   Ӂ ǡ ѐ :

څڅ ې
  ې ې
ڼ
ې
ې  
ې ې ې
 

ټ . . ټ ښڼ :

ѐ څ  
ې ې
ې څڅ ې

ړ ړ ې
ې ځ

ې ې
ړ
ې ړ ړ 

ې څ

 

ې   ښ   ډǐ .

ې ې ځ ې . ډ ښ څѐ .  

ځ ی
! څ
! ی
ټۍ ې  ې  ډی
ی
! څ ی
! ی ګ
ړ

! څ ی
!
ی

! څ
! ی
ښ
ړړۍ
!
څ
!
ۍ ګ ې

! ځ څ ی
! ې ښ
څې

! څ
! ځ ې
ۍ ګ
ښې Ǎ
! څ ی
!


! څ ی
! ښ ې ډ
ګډ
Ӂږۍ ې
! څ ی
! ی
Әی Әی ی
ی ڼ ی
! یې څ昿
!
ګ ګ
ښې

 

ې ږ  ې ږ . څ ې ډ . ی ΁ ې  ې ې ΁ ړ ی ړې ړې ې ې ې ې ږ ډ څѐ .

یښ:

۱.ѐ ( ) ) ۱۳۸۷  ۲۱۶.

۲.ѐ ( ) ) ۱۳۸۷ ۲۱۶.

3.Abdul Ghani Khan and Johan Keats. Written by ShaziaBabar.Pashto Academy. University of Peshawar..

۴.   (۵۱).

۵. ۱۰۴ .

۶. ޡ ځ .

۷. ʡ ǁ.


 

۱ ټ :۲٠۱۳ښ  ۸۹

۱.   ۹٠

۲۷ ٠ .

۱.(۲)  ۳۴

۵۹ ٠

۲. ی ߐ ( ) : ǁ   ۱۳۸۸   ۱۲۶


 

 

 

       ۲۷۵                  ۱۳۹۵         ی  یی       ۲۰۱۶