ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

 

 

 

 

: :

ې ې ې ې     ږ: 

ټ ې ړ
  څ ې ړ
ې ې  ږ
 ې ې ړ
ې ځ ړ ړ
  ې ړ
څ ې ږې 
ټ ې ړ
ې
ړ
ې ږې
ȍی ȍی ړ
ی ې ј ړ ړ
  ј ړ[1]

ټې ړښ . ې ټ ې   ځی . ې ې ې ی. ې ǁټ ړ. ې ړ. ې(( ې ځ ړ ړ )) ې ې ځې ی ی ی. ې ې ی ی ΁ ښ ړ ې ې ې ځی ړ. ې ی ځ ړ . ړ ړ     ځ ې ې ې ǁ ړ. ی ې ې ړې . ځ ې ډ ځ . ی ډ  ی. ډې ۍ ې ی. ې ښې ې   ی. ړې ی ې ې ړې ې ې ې ې .

 

 

 

 

 

:  ړۍ ډ :

с ې ی ې ښ  ی .

ی ې ې ړ
  ی ۍ ې ډې ړ
ې ې   ѐ ی
  ې ې ی
ѐ ی ی
  ې ښ ی
ی
  ې ې
ی
  ی
ѐ ی ی
  ې ښ ی
ۍ ۍ ې ڼ
 
ډ ی
  ی ی  ی
ې ی ځ
ې ې э
ې ې ې ې   

  ې ځې
ې ی ې ڼ  

 

  [2]

 

ډې ې ړ ډېڅ Ӂړ. ρښ ې  ښې ړې ۍ ښ   ړ ړې ې .  

:

ې ΁
څې ښې

ې ې ې ړې

 

  ښې ې ېړ ې ΁ ډǐ ې . ی ې ډ ۍ .

ې ړ ې څ ځ ړ ΁ ې ېې ځې

ې . ( ) . ې ډ ټ ې ړ. ې ۍ . ټ ډډ ې ډ ې ړ.

:(( ې ۍ ښې ې څ Ǎ ړ. څ ې ې ښځې ې . ې ې ړ . ې ې ې ې.))

ې ΁ ې ʐ . ڼۍ ړ ړ ې Ӂ ې ډډ ې ې .ې څې ې ډډ څډ ې ځ ې ښ ړې ې ې ې ې ښې.

. څ ې ړ э ډې ځې . ې ې ې ې ې ړ ې ډې ړ. ې ې ې Ǎ ې ې Ǎې ډېې ې ې .

۳۰۷ ښ څ  ړ  ې ۍ ځې. ړ. ې ړ. ېړۍ ې Ӂ ې ړ ې () .

۳۰۸ ې ښ ې ړ ې ې. څ ځې. ځ ړ ۍ   ړ. ې .

ې ې ړ. ې ې ې ټ ((   )) . (()) ې . [3]

:

څ ې ې ږ. ټ ې ځ ږ. ېې ښ ώ ρښ ښ . ېښ ώ ډې ΁ ښ ړ ې ږ ې . ώ ټ ځ ې څ ږ. ώ ې ې ΁ ړۍ ѐ () ې   .[4]

ړ ې ې ې   ټ ټ څېړ.

: ې څ ې ې . ΁ ې . ې ې ېږ ې ې ړې . ې ډ ښ ې ې ړ ی ښېږ.

΁ ړ ې ړ ې ې . ې ړ ې څ ې ې څ ې. ې ۍ څ .

ې ېړې ې ې ې ړ. ړ ې ړ ې ې ړ څ ې. ې ښ ې ې ې ځې ې эې    ړ ځ ې ښ ړ. ( ǐ ΁ ) ې ې ې   ې ړ.[5]

  ې ې  .  ډې . ې ې ښ ې ې ځ ې . ې ΁ ې ۍ ړ ړ. ԁې ې ې څ ځې ې څ ې ړ ې ې ې ې. ډې ې ې ې ې څې. ې ې :

(( ! ړ ړۍ! ې ځ ېږ ې ې ړ ړ ې ې . ې ې ې )).[6]

. ې  ی ې ۍ  ( ) ځ ډېјړ.   ΁ ځ . ϡ 䐡 ڼ . Ϙ ې ې ړ ې . ΁ ې ې څ ې ی ڼ . ځ ی ړ. ΁ . : ډ јې     ځ.

ې ړ ې ږ ې ې ǘ ې . ځې ې: ې ۍ ړ ې ې   ې   ې ΁  ځ    ј.

Ҙ ې ې ځ .(( ړ ǡ ی )) ړې ې  ې ی с ې ې ѐ   ږ ѐ ې ړږ. ځ ې ѐ ې   ږ ږ.

 

 

ې   ټ ړ ې ې
 څ ې ځ
ټ
ځ ې څ
  ښ ې ړۍ ړ ې ې
ې  
 ی ړ ی
ѐ ې ړې ѐ ې ې ړې
ѐ ړ ѐ ې
ی ې
څ ې ځ [7]

 

ې ږ. ې ې ې . (( ۍ ))  (( ԁ  )) ې ې  .

(( ې ѐ )) ((ѐ ې ώ )) ې . .

ې ړ ې ږ   ې . ی ې  ې ړ ځ (()) ې ʐ ʐ ې ړ. ۍ څ ڼ   ږ. ې ԁ .

ې ې ځ
 څ ې ې ѐې
  ۍ
   ԁ               

 


ی ې
 
ښ
ې ړ ښ

ړ
  ڼ
Ϙۍ
ډ ې ی
ې
  ې ѐ
ѐ ې
  ې
ړ ې
  ټۍ ې Ϙ
ې ڼ
ې
ې
ښ ې
ېې   ڼ
ې ې


څ ې ې ѐې
    ۍ

 


   

 

: :

ې ې (()) ی ј . ѡ ȡ ښ ښ ј ی. ښ ې ې ې ډ ی ې . ښ ې څ ړ ې  ی

ې ډ ړ ې څړ ې .  ی ښ ې ړ ځ ې ΁ ځی ی ټǘ. ی ې ډې ی ښ ((΁ ځی   с)). ځ ږ ې ی ی ی ښې  : ی ! ړې ې ځ ې ږ( ځ ې ې  ې ې ې ې ې.)

ی ځ ې :(( څ ږ ې ې ږۍ.)) ی   . ځ ږ ې ډ ې ږ. ی ځې ډ ǘ   . ډ ی . ǘ ې ې ځ ې څ ی ی.(( ( ې ) ځی ې ( ړ ی) ې ې ټې ې. ځی ې ې (ټې) ې ړړ.))[8]

ټ ې ې ې ې ړ ΁   ې ې ځی ړ. ی ͡ څ.

ې ۍ ǘ ټ ې ډ ې ی   ې ی  ی ی ې ې ټې ړیی ې ډې tran scendent .

ې ې ǘې ټې ړ ی۔ ی . ټ . ۍ . ې   . ې ږ ځ ې ږ. ټ ې ښ ټ ځی ې ی. ( ) ډې . ړ ې   ې ΁ ړ.

ی : ی! ی ښ ј ې ړ. ۍ : ږ ی ǘې ټې ی ې : څ ږ ې ې ې ږۍ ښ ښ . ښې ې ږ. ښ . ځ ښې ې ې ې ځ. ې څ ږ ې ښې ې ږ. ې ښ ې ΁ ې .  ږ ې ې ی ې.

ݘ ݘ ΁ ټ   ې   ј ی. ې  ()   э     ې ې .

 

:

ې

ی ې ډǐ ټ ې ځ
 ی ډ ϐ ې ځ
ړړې ύ ې ړ څ
ځ ې ې ځ
ی ې څ   ې ړې
 ی ې ځ
ې ړ ې ځ ړ ړ
ځ ې ۍ ې ځ
ې ی ې ې ی
  ټټ ې ځ
ې
  ځې ې ځ
ړۍ ې څ ې ړې ړې
ځ ې ʘ ې ځ
Ӂږۍ ې ړې
 ی ې ځ
! ѐ ځ
ځ ې ڼ ې ځ
ې ې ǁۍ ې ډې ټ ې
 ی ډǐ! ټ ې ځ [9]

 

ې (( )) ځړې ې ړ ی ټ . 

ې ږ ې ډ څ ډ ټ . ې ی.ځ Ӂ. څ ې ې ړ ړ .   څ ډ .ې ږ.

ۍ ې ې ΁ ږ јϘ ټ . ی ی   ې ږ.

ې څѐ ډې ړ ې      ی  ې ی     . ې ( ) ړی   ې ټ ې ړ ې ې ځی   ې ږ. ړ (()) ښې ړ ې ې ځ ږ. ΁ ږ. ې ړ ې ځږ ې څ  ړ ې ې  ښ ی ږ. ډې ی. ې ی  ې ښ ې ې ځی ی ی.

ې ې ښ ډ ږ. ǐ   ρښ . ځ ځ ې . ې ځې ې ې .

ې ې ځږ. ښ ې ټ  ږ.

ځړ . ې   ې ی ې ځی . ې : ې ځ ی ΁  ځ ږ. ΁ ې ځ. ))

ې э ښ ږ ې :

ې  ې ې ј
ی ې ړ ې ې ې ړ ښ
 

: :

  ې ی. ځ ړ ی ې ډې څ ږ. ډې ې ځ ې () ې ې ې ې     ې () ې   ښ ې څ ې ې ې ې ی ځ .څ ځ ې ې ې ې ې ځ ې ې ړ ې ې ښ. () ې ΁ ΁ ځ ΁ ځ . ړ ړ ې (( ې ))ې ې ې :

Ӂ Ԑ ې ړړ
ې ټ ѐ
  

ړ  ړ   
 څ ې ې ړې
ځ ې ی
  ѡ Ԙ
ۍ ې ۍ ړې
ې ځې   ې
ې څ ځ ڼېږ
 ی ې ې ې [10]

 

:

ې ځ.   ښې   . . ې (()) ی. څ ی. ځ ې ږ. ې ې ΁ ې:

  ې ې ې ј
ی ې ړ ې ې ې ړ ښ

  ټ ې ډ ی:

څ
ې ې ی ی
ې ې ړ ډې څ ړ
ې ی ې ǘې څ ړ څ ړ
ې ې ې څ ښ
ې ړ ښې ې ې ې څ ړ
ځۍ ې ځ ړ ې
ې څ ی ځ
ې څ ړ ې څ
ځ ې ړ ې ړ ρټ
ې ې ې ј
ی ې ړ ې ې ې ړ ښ
ړ ښ ې ړ ړی
ښ   [11]

 

۱۹۳۰

ې ی ې ې ی . ې ې ښ ې ې ǁ ې ړۍ ې ړ.

: ږې ړې ې ښ   ډې . ځ ې   ړ ډې ې ډ ړی ی. ې ړټ ې ې ې . ې   . ی ی ې  ی ې    څѐ . ځ . ې ې ې ې ې ږ ړ ې . ې ې ې ԁړ ѐۍ ړۍ ې :

(( ې ѐ څ ې ښ ړ ړ ))[12]

 


 

 ۱. ټ ښ ۲٠۱۱ ۴۹٠

۱ ټ  ۴۶۶

۵۰ ̡ )۱۳۷

6   ۱۷

7    ۳۱

 ۱.ټ ۴۶۷

۱. ǁ: : ۱۳۵۶  ۲۱ 

۱.ټ۷۰۱

 ټ  ۶۹۹[10]

۱. ټ ۶۸۸

۱. (   ) ( )  ǁ :   ۱۳۸۵ ۲۲۱

 

       ۲۷۷                  ۱۳۹۵         ی  یی                         ۲۰۱۶