ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

: ې Ǎѐ :

΁ ې ړ  ړ . . ې ې ټې څѐې с . ې Ǎѐ ې ځ ی ړ . ې ې ړ ې ѐ     څ .

ې ѐ ډځ   ې ی   ې ѐ ی. Ǎѐ ی  ی ې څ . ږ. ې ې ې ی. ې ې ښ ی. 

ی ې
ی
ی

 

:

  ѐ ې ځ ې   ځ ې  ې څ   ړ.  ځ ړ ې    ې .

ې ې ΁ ې ړ     ږ . ې ې ړې   ښ ې ې ښې . ې ې ښ .

ѐ ې ی ی. ې ې ځړ ې ې ړ ږ.    ې ړ ѐ ې ې ی ې ی ѐ ښې ټ ې .

ښ څځ ړ .

ې ی
  ې ی
ځ ј
ی ې
ی
ښی
ǁ
Ӂ

 

                                                                                     (۲۳-۲۴)

  ѐ ѐځ ې ې څ ې . ΁ څ ې څې ې . ې ځ ټې  ې ښې ې   ړ ړ. ړ ړ ې ځ Ǎѐ ځی . ځ څڅی   Ǎѐ   ښ. Ǎѐ ې :ې ی ی . ې ښځ . . ې ړ Ǎѐ ې ې ې ې ې Ǎې. ړ۔ ې ښ ې ې ځ ې ې ی. .  ې ΁ ړ ۍ ې ړ. ړ ې ړ ې ې ړ. ې   ړ یې ړی . څ ې . ږی . ې ږ ې ږ ې ړ ʐ ΁ ړ . Ǎѐ ې ی ی ی ی. ې .  

ې ې . ړی .

Ǎګ

ړ ې ی
ړ ښګ ی
ې
ټ ې ګ ی
ټ ځ
ځ
ې


ړې
ټ ډ

ې ې ې ګې
ې (ټ)

ې ټټ

 

۱.ې ښ ې Ǎѐ ړۍ ی.  ږ ې ې ې ږې ږ ی ې ѐ . ې ټ ې . ی ې ړ ې ی. ې ی ې Ǎѐ څ ټ ی. ښʐ ږ. ټ ډ . څ ې   ی  ې ې ټې ې ې ۍ . ې ې ΁ (ټ) ړ.Ǎѐ ې ځ ښ ټ   ې ټټ   ې ځ Ǎѐ .

 

Ӂې

Ӂ ی
ی
ې
!
ګی

ȍ
ځ

ځ ј
ټ ړ
ј
ګ ې

څګ

ګ ڼ

ې ښږ


 

۲. ې ې ې ې . ѐ ږ څ ښ. () ځ ړ ټ . ې . څ څ . ې ی ړې ۍ ی ی. ۍ ۍ ی  ې ې ښ   ې . ې ی ځړ . ې ې ی ی. . ې ې ې . ۍ ۍ . ځ ی. ΁ ځ ΁ې ۍ ې ی ΁ ټ . ѐ ځ ѐ ړ . ځ ΁ ړ ی. ې ې ې ѐ ې ځ ې ټې ړ څ ې ې ځ ې ې څې ړ. ی ǁ ̐ې ̐ې ې ΁ ټ څ ې څ  . ې ټڅ څ ې Ǎѐ ی. ѐ ی. . ړۍ ې ښ ږ ې ږ ې ښ ی ې ې ې Ǎѐ ې   .

 

ې
( )

ړې ې

ې
ګ

ږې ګې

ړښ
 
΁
΁

 

۳. Ǎѐ ې ې ړ ې څ ې ې ې څ ټ ښ ѐې . ې ږ ې ې ټ ړ ړ ې ې . ې څѐی. ΁ ځ ښ ړ. ې ړۍ ی ې ی ΁ څ ΁ ښ ی. ځې ټ ې ی. (()) ې ی . 

Ǎѐ .ې ی. ی ې ځ ټ ې ѐ ی.

 

       ۲۷۸            /ی     ۱۳۹۵         ی  یی                        ۲۰۱۶