ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

 

۴

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

 

 

 (( ښ ړ . ړ ې ې ږ ړ. ښ ښی ی))

 ې څј

 

ښ ې

 

:

ې ې ښ ځ
ړ ړ
ې ښ   ې
  ړ ړ
ې ې ې ې ې ڼ
ړ
ې ږ
ږې ی
ې ې ټ ی
ې ѐې ی
                                                                     
       (۱- ۵۶۳)

 

 

. ښ ې:

ې ړۍ ې ې ږ څ ځیې  ی ی ښ ېې . ې ڼ ی ی ځی ې ې ѐڼ ی. ځی ځی ې څړې ړ ږڅړ ی ې ښ ږ ې .

  ډјې ی ی. څ ΁ ݘ ј .   ΁ ǁ Ǎ څ ې ې ې . ښ ې ډ ښ ښ ې ې ΁ ځ . ښ ې ې ې ې ͘ . ځې ې ې ې ړ ځی ی ې ښ ې . ې ږ . ې (( )) ݘ ڼ ی.

ښ ې ې ی ی. ې ǘ ې . ړې ښ ې ې ی ی. ې ړ ډې ړ ې ړ ړې ړ . ې ړ ې Ӂړې ې ځ ې ږ ږ .

ې ΁ ټ ړ. ې ې ډې ڼ ږ ښ ې ځړې ې ږ. ې ې ښ ې ی. څ ې ښ ( Eros) .   ښ ړ ې ې ښ څ ږږ. ې : (( ښ ی ې . ې ې ښی ې ړ ی. ږ څ ې ښ ښ ړ. )) (۴۵۹)

ې ǐ ې ښ ۍ( ) ډ ې ې یې ښځې ې ږ ړ. ې ې ې ې ې ې ې ې . ې ښ . څ   ې ړی  ݘј ΁ ښ .ې ښ ټ ی.  ې ښ ې ټ څ ړ . څ ې ې ټ ړ . ړ ې ښ ږ. (( ې ی ې)) ډېې ښ ږ ې ې ځ ځ ځ ځ.

  ډ ښ ځ.

ې ځ ی
ی јړ ږ
јړ ΁ ښ Ϙ
څڅې ǘړ څ


 

                                                                                             (۴۴۴-۱)

ې ښ ې   ې ې ۍ ې ی ې ۍ ږ.  ټ ې ږ ې ښ ј ټ ړ. ې ټ ( ) ǐ ی ې (( )) ډې . ځې ړۍ ې ΁ ځۍ ې ړی ی. ϐ ې :

ښ ې:(ې ې)

ې ې ې ی

ې ېјړې 

ې ړ

ږ ԡ ږ ځ

  ړ

ښ ې څ ډې ړې ړی څ ړ ی ې ݘјږ.

эې ږ ښ   ݘ ې ړ ې ړ . ې ې ړ ԁږ ځ ې ې ښ ې ړ ی ԁږ ې . ې ې څ ې ځ Ϙ ی ې ښ ږ. ښ ې ږ ې ی ږ ښی ԁړ:

ړۍ ې ښ ј ې ږ ې ډ ې ډې ښ ږ. ې ې ی ډ ښ . ې ډ ې ې ڼ     ښ . ې ځې څې ې ې ې ښې ښ ښې څ یی ې ښ ݘ ې ټ ړ.(۴۷۰)

ې ښ ځ ې ښ څ ی ږ (( ΁ . )) ې ې ی ې ښږ. ј ټ ځ څ ې ΁ ې ړ. )) ې ښ ښ ښ ځ ډ  ی ی

ې ښ ې   ې ې ې .ټ ې ې ښ ј   ټ . ΁ јې ې ې ښ . ښ ې ې ږ ې ړې ځ. :

Ӂږۍ Ә ی څ ړ
ې ړ څ
ې ϐ
ږ ړې
ې ی ځ
ځ ښ ډ ې ۍې
ړ ې
ݘ څ ړ
΁
 Ӂږۍ Әۍ ی څ ړې
ې ړ څ

 

ݘ ښ ې(( ې ړ څ .)) . ړ. ړ ј ی ې ټ ј. ې ښ ړ ې ј ښ . ښ څј ې یې . јې څ ښ ښ ټ .  

ې ې ټ ΁ ې ΁ ې ډ   ړ . ǐ ې ټ ی ی  ǘ . ې ې ې . ې ی ې ې ԁ ځ  ځی ږ. )) (۷۱۷۱)

ې ې ږ ې :

ی

ی ځ ښ ښ
ړې ښ ښ
ی ښ ښ ړ ǘ ړ
ړ
ړې Ϙ ی
ې ی
ی ȍ! ې ښ
ې ښی ښ ی ې ښ
ی ښ ښ ی
ې ډ ړ ې ښ ی
ی ȍ ی ډې ښ ی
ږی ښ ډې ښ ښ ی
ښ ی ښ ښ
ښ ی ی ښ ی
ی ښ
ړ ښ ښ ʘ Ӂ ښ
ی ښ
ښ   ی ښ
ښ ې ښ ډې ښ
ښ ی ښ
ی ی ȍ! ښ ی
ښ ښ ی
ی
ѐ ړ ړ Ϙ
ی ȍ! ښ ښ
ښ ی ړ ی ښ
ې ښ
ښ ې ΁ ی ی ښ
ی ȍ! ړ ښ
ی ښ  ټی ی ښ ی
ښ ی ښ ی
ǘ ې ې ی ښ
ی ȍ یۍ ښ

 

                                                                                              (  -٥٤١)   

ې ې ښ ې ځ. ښ ې ډ ې ږ. ې ډ ې ې څ څ . څ ې ټ ښ ې ј  ټ  ښ ځјې څ ې ږ. ݘ .

ښ ې ړ . ǘ ې ې ړې (( ړې ی.)) ښ ǘ ړ ږ ږ. ې :

(( ( ې ښ )  ǘ ډ ې . ې(( )) ی ې څ ړ ې . ΁ ږې . ې ړ ѐې ټ ǘ . ې ڼ ј ΁ ې ښ ې ې ې ې ښ ښ . ))(۳ ۳۴)

څ ښ ږۍ : ښ څ ې ټ څ ې ((ړ)). ښ ی څ ې ې ډ ټǘ ې ې ړ (( )) ټ . ې ې ې ښ΁ .)) (۶۱۳ )   

  ʁ
  څ ی
څ Ӂږۍ
 څ ښی
ې
ې ټ ټ Ӂ

ډ ښ

 

ی ځ ې ی ځ ی Ǎی ی.

ې ی ې ښ ټ  ې ې  ښ ې ښی ې ǐټې ې Ԙ ڼ ی څ  ځ ځ ΁ . :ې ې ښ ډ ښ ې ږ ǘ ې ځی ې ѐ ږ ږ ږ.   ښ ښ . ې ځ ې ΁ ј ې ړ   څې :

ې:

ی ې ی
ѐې ې ړ
ی ې ې ې ې
ړ ځ
    

(( ښ ړ . ړ ې ې ږ ړ. ښ ښی ی ځ ې ې . ړ . ټ ǘۍ Ӂڅ ې . ))

: ښ ړ . ې ځ ږ ې ړ ږ. ښ ۍ ې ښ ړ ΁ ( ) . ΁ ѐ ړۍ . ې ځ ښی ړ ښ . ې ړۍ ښ ݘ ړ ې ټ ږ ې ې ی ږ.)) ښ ې .ې ړ ږ ј ې ړ .

ږ ښ . ې ټ ې ښ ږ ې ړ ې ې ښ (( )) ښ ې ې ډ ځ ښ . : (( ږ ΁ ځ ې ړ ښ ې ۍ ۍ ې ږ ړ ږ. ې ځ ښ ځ ړ . ې ښ ې   ځ ځ. )) (۴۔ ۷۱)

 ې ې ښ ځ
ړ ړ
ې ښ   ې
  ړ ړ
ې ې ې ې ې ڼ
ړ
ې ږ
ږې ی
ې ې ټ ی
ې ѐې ی

 

΁ څ ې څځ ښ ړ ې ې :

 

( ی)


ړ ې ی ځ
с ېې ې
ې ې ړ
ی ې ټ
ې ې ې ې
ځ ړی ی ځ ی с
 

ی : (( څ ې ږ ې ښږ ړ ې ږ(()) ځ ی ی ې Ϙ ې ی. )) (۵ ۱۰۷  )

΁ јې ې (Abdul Ghani Khan & Johan Keats) ې ې ی ی ښ ږ ې   ډ ښ څړ . ښ :

ې ړ ښ . ټ څ ی . ې څ ې ی ښښ  ې ی ΁ ې .   ې ې ې ې . ې ې ې ې ښ ږ. ی ښ ځ ړ јړې . ې ی јړی ې ی ې ې с ی ې ی ې ړ . ی ې ټ ې ړې ې ې ې ځ. څ ډډ ې ی ې ځ ې ږ ې Ӂڅ ځǘ ړې ی. ښ ځ ډ ړ ې ړ Ϙ ((

(۹۲۶۷)

څځې Ϙ ښ ې ځ .:

(( ښǍې ډې ۍ ښ . ǘ ݘ ښ ې ی ې ړ ښ ې . ډ ǘ ې ږ ې  ډ ښ ی ی ې .ښ ې ړ . ځ ې ټ ی ې ړ:

ښ ړ ښ ې ې ې ې ښې .)) (۹۲۸۷)  

ټ څ ې   ې ښ . Endymoin ږ ی ې (Endy moin) . ې ډ ځ ǘ.

څс ې ی ې ی ې ږ( ښ) ې ې ΁ јړ.

یې ې ې ځ ړ ښ   ټ . ې ښ ې ǁ ې څ . ټ ډ ڼ ې ې څ Ԙ ې ې   ې ټ ې ې .

 

       ۲۷۹                     ی     ۱۳۹۵         ی  یی                     ی ۲۰۱۷