ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

 

۵

 
 

   

څېړ ǘ ګ

    

 

 
( ټ)

 

 

 

 

ټ ښ :

ټ ړۍ Ϙې  څ ښ ږ. څ ې ې ږ ږ. Ϙ ړ ټ ې ې ΁ ټ ړ  ښ  ړ. ې ښ ې ټ ݘ ې ې ې ې ې ښ ږ ې ې ټ ټ Ϙې .

:

ѐ ې
ې ډ ړ ϐ
ټ ې ǘړ
ې ډ
Ӂې Ӂږۍ ڼ ې ډې ډې
ې ې
ې ښ ټ ې ې
ې ۍ ې ې ډ
ې
ې ښ ټ ې ې
 

(۲-   ۲۳۷)

ټ (( ړۍ ΁ ڼ ј ې ې . ې ې ږ. ې ړۍ ې ې ΁ . ې ټ ړۍ ΁ ږ ږ ږ ې ځ ږ ې ʡ ځ ې Ҙ ږ ږ. )) (۱۰- ۱۱۱)

ټ ښ ې ݘ ې ښ . ټ ې ې јې ((ښ Ә ې ΁ څې ې ې ې .))

ې ݘ ړې :


ږ
ѐ
ډږ
څ ې ړ
ږ
ې ې
ې ږږ
ړ ټ
ې ږ
ې ږ
ږ
ې ѐ ѐ ې ې
ې сږ
ې ړږ
ې ږ
ږ
ې ې ړ
ѐ ږ

ې ړې ې ړږ
ې ړ ڼ Ǎ
ې ډږ

ې ږ

ݘ ې ځږ
ړ
ې ږ

   (۲-  ۴۸۸ )

ې  ی ټ ښ ټ  ϡ ځ .

ټ ې ې ې ځړې ې . ټ ۱۹۳۰ ې ړۍ ړ ېې :

ښ ԁړې ږۍ ې ډېј ј .  

ټ ې ې ړۍ ΁ ړ ې ې ې . ې څ ې ې ۍ ږ ځ ې ԁړې ې ې   ې ځ ې ږ ټږ. 

. ښ :

ښ ی ې ړ ځۍ
ѐ ј ی
 

                                                                                     ( ۲۶۲۲)

јې ډې ږې ې ی ΁ ې : ݘ ړ ډ ې ې . ې ې ښ ې ې ې ې ې . ې . ږ ی ی. ې ې ږې ې ې ډ ړې . ې  ې  ې . ϡ ړ ې ښ ډ ښ . ې ښ ې ې ې ډс ی . ی () ډ ځ ړ ړ. ځ ې ی ې   ʡ ی ݘی ې ډ ې ښ ې Ӂ ږ ې ړ ړ. ږ ې څ   .

  ݘ ی ې ښ ې ې  . ی ې ې ښې ږ. ړی ښ ړی . څ ې ډ ې څې څ ړ ې.ې ې . ǁ ښۍ ѐ ړې ې ږ. ې ې ټځ ې ΁ ې څ څ ړی ی.

ښۍ . ړ ړ ړ ې ې ΁ ۍ  ې . ځړې ǁ ځړ ې ړ . ټښ ې . ې ې ړ ځ څړ ځ ښ ې ښ.ی ې ې ښ . ې ې ј .ۍ ( ) 捘ۍ ѐ ѐ ډ Ԙ ې ډ ړ . ې ې ې ډ ې . ځ ǁې ې ټǘ ی ی. ې ې ې ې ې . ځ ې ړ .  

ډ ړ . څ ړ ی ې څ ږ. ې ې . ǁ ړڅړې ړ ې . 

Ӂ ΁ ې ڼǡ Ӂڅȡ ǘې ѐ ی. Ӂ ې ې . ښ ې ی ې ړې Ӂې . ې ښ ې Ӂ ښ ې ی. ړ ې . ځ ړې ړ ې ښ ړ 䐡 ی. (()) ځړې ې ډ .(( ی ی ځ . ې ځې ʡ ʡ ې ې ځړې . ϡ ۍ ې ی. ډې   ی ڼ ږ .   څ ډ ې ژ ې ښ ځ ې څ ј ې ǘ ځ ی.  

ې ѡ ې ځۍ ې څ ۍ ې ې ې ړ ې . ې ړ ټی  ې ې ی ې 䐡 ړ ی ې ې ځی ې  ځړ څ  ې . ΁ ې ډ ځ:

Ӂ ې
Ӂ ی
Ӂ ی Ϙ
Ӂ ی
Ӂ ی ټی
Ӂې Ӂ ѐې
Ӂ ې Ӂ ې
Ӂ ی
ی

ې ѐې
ی
ې ې ѐ ې
ې ړې
ړۍ
ی ώړ
ی ϐ  
ځۍ
ی
ی ρ
ې
ڼ
ې ѐې
ی
ύ
ڼ   ی
ی Ӂ
 

                                                                                               (۲۶۲۳)  

    ΁ ې . ې ې ښې ې ځ . Ӂږۍ څڅ ј ښ ښ ڼ . ښ ΁ ρړۍ . ې ې.   

  ېږ
ѐ ډږ
څ ې ړ ږ
 

                                                                             (۲۴۸۸   ) 

  ѐ . ښ ښ ې ې ې ږ ې  ې . ی. ې ښ ې ΁ ړ. ښ ې ڼ 페 ې ځ ې. ی ې .

 

 

Ӂی

Ӂی ی ې ړ
ڼ
Әی ډ ې ړ
ۍ ځۍ
ی ԁ ړ

ړۍ ې ښ
ې
ی
ې ϐ јړ ړ
څ ږې ې ړ
ې ѐ јړ ړ
ی
ې ښ
[

                                                                                         (۱۲۵۳)

ی (۱۸۷۷-۱۹۴۷) ҁ ې ݘ . ې ې ځړ ې ې ј ی . ې  څړ ټ  ېې ې  ې ې  ې ې ی ې ۔ јې ې ې ښ ې ǁې ې ښʡ   ځ ۍ ( ǐ )ې   ې ( ǐ ) ې ړ   ې ژ    ې  ǎ ډ .)) (۸- ۱۰ )

ې ړ ې ѐ ږ   ځ ې   :

: څ ې څ  ښ ې ږ ی ې ې ځې ې (( )) ې    ی ښ ݘ ړ ې . ې ې ډ ې ږ ی ې څѐ ې ږ ښۍ. ې ې ې ʡ ی ې   ې ې .   ې ښ ې . ې .ږ ې ې ی ې ې ځړې څ ))       

ټ ΁ ې ې ј. ړ ې ې ې ې ݘ ړ ې ΁ ј ǎۍ . ݘј   .   

 

ѐ ې
ې ډ ړ ϐ
ټ ې ǘړ
ې ی ډ
Ӂې Ӂږۍ ڼ ې ډې ډې
ې ې
ې ښ ټ ې
ې ۍ ې ې ډ

ې ښ  ټ ې

 

                                              

 

  (۱   ۲۳۷)

ې ی ځې
ې څڅی
Ϙ ې ѐ ǘ
[

                                                                                           (۱ ۲۳۲  )

јې ې څ ښ ې څ ې Ϙ Ǎې ې ی   ې ښ ј. ی ې   ښ ڼ ې ی  ې ټ ی ږ. ځړ ې ی ټǘ.

ې ښې ې ΁ې ې ټ ې ښ ڼ . ј ј ی. ښ ې ې ښ ښ ېې ښ . ј څ ی. ډ ې ې . ې ڼ ې ړ ې ې  ې ڼ ړ ې . ړې ې ې ځږ.

 

ښ:

۱. ʡ ʡ ʡ : ۱۳۶۴.

۲. ټ ʡ Ș : ۲۰۱۱.

۳.ǘ ټ Ș : ۲۰۱۳.

۴.Ș (ی ی ) ј: ۱۳۷۴.

۵. ѡ ی ј ( ) Ϙ ǘ: ۱۳۸۸.

۶. ی ( ) : ۱۹۷۶.

۷. 䐡 ǡ( ) ݘѡ۱۳۸۲.

۸. ی ј :ǁ ۱۳۶۸.

۹.Shazia Babar. Abdul Ghani Khan & Johan KeatsPashto Academ ,University of Peshawar.2005.p 267.

۱۰۔ Ȑ ۔ : ۱۳۸۹ ۔ ۱۱


 

 

      ۲۸۰                     ی     ۱۳۹۵         ی  یی                   ۱۶ ی ۲۰۱۷