دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  

 


دهقان زهما

نقد هویت جمعی

  


صنم عنبرین

باور

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


نصیر مهرین

سه نوشت کوتاه

  


کاوه شفق آهنگ

شاعران محترم شهر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر محمد حسن شرق

کودتای پنجم
"در سقوط دولت جمهوری"
سرخ يا سياه ؟؟؟؟
۵

  


دهقان زهما

هاینر مویلر

         
         
         
و باز هم خیابان انقلاب 

 

 
ماته يو درياب
 د نور را
(دويم ټوک)
۳
څېړنه محمد اکبر کرګر
 

         
         
         


 


آرین آرون

چه بر سر موسیقی ما آمده است؟

 


 

اندیشه شاهی

صدا
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


عبدالوکیل سوله مل

په لندن کې د افغاني فلمونو نړیوال فستیوال
 

  

پرتو نادری

آمیب شناسی مافیای قومی
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

محمد یوسف صفا

حسن‌نکو
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presseerklärung


 

 

لطفاً مانع برگشت اجباری
این جوان هندوباور افغان از همبورگ به افغانستان شوید
امضاء شما در پای این فراخوان می تواند زندگی این جوان را تضمین بکند
 


keine Abschiebung afghanischer Hindu Herr Samir Narang


 


 

 

 

سال دوازدهم

شماره‌ی ۲۷۷
قوس ۱۳۹۵
هجری خورشيدی

اول دسمبر ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom 01. 12. 2016         Nächstes     Update    am    16. 12. 2017       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا