دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   دريچهء تماس   Deutsch

اندیشه های شهر شعر

ادبی  ـ هــنری

تاریخی  ـ  اجتماعی


فرزانه فارانی

دوبیتی ها

 

 

 

هشت صلح

 

 

 


سید فریدون ابراهیمی

چف و یک دو سه حرف
 

 

 

 

 

 

 


شبگیر پولادیان

در افق فاجعه

سروده ی ١٣

 

 

 

 

 

 


احمدشاه فرهود
 

این زمین

 

  

 


ظاهری طفری

از شیره شیرین ترسید همایون عالمی

معراج سماک


ایمل هاشور

د كوكنارو ناوې


 

مصاحبه جالب ذبیح الله امانیار

با خانم رخشانه
هنرمند سابقه دار کشور

 

 

از من تا مــــا...


فرشــــته ضـــیایی

 

 

 

نوکر ریاست عشق
بخش -٣

صبور الله سیاه سنگ

 


سمفونی سیاه سنگ
 


نجیب دهزاد

 

مرد فراتر از مرزها

فررزانه فـــــــارانی

''''''
از صبورالله سياه سنگ بترسين !

ده پيوند با " ايميل ســـــيزدهم "

نویســنده: درويش  دريادلي


''''''
 

سپید قلبی که....
 

حمید عطـــا

''''''

انسان که در قالب....
 

 بشیر مومن

 

 

 

 

 


داکتر صاحب!
لنده کیسه

د شهید موسی شفیق لیکنه

و آن گلوله باران بامداد بهار

 صبورالله سیاه سنگ

بخش هشتم
 

 

 

طــــرزیها و روشنگری و زنان

 

منیژه باختری

باری آناتول فرانس گفته بود که روزگاری که ما به دنیا می آییم خیلی پیریم، چون انباشته یی از تجربه ها و اندوخته هایی آدمیان قبل از خود را نیز با خود داریم؛ اگر با این پنداشت ما حرفی بر زبان ......

 

 

 

 
مصاحبهء

فرانسیس واندرل"
نمایندهٌ سابق سازمان ملل متحد در افغانستان

برگردان هژبر شینواری

 

 

کشف پیکره

 نوزده متری بودا

 در بامیان
 

 

 

نیمگفته هـــــا...

 

صورالله سیاه سنگ

کشــمکشهــاي چـند هــفته ايشــور داس و مــن در پيرامـون برگـــزار کـردن و نکــردن برنامـــــه ويژه صبورالله ســــياه سنگ افســــانه دراز _و شـــــايد باورنکـــردني_ دارد. باز گـفتن همه اش به درد هيچکـــسي خـــواهـــد خـــورد، ولـي ميتوان آن را فشـــرده ســــاخت:

 

 

 

 

تحفه سـايت بينوا به کابل ناتهـ

 

 

 

 

سال چــــــــــهارم

 شمارهء ٨٠
ســـــــنبله
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
 

 سپتمبر
۲٠٠٨عیسوی،

مطالب هر دو هفته
یکبار تازه میگردند.
 

 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

 

فراخــــوان مقــــاله

جشنواره بزرگ
مقاله نویسی
امام فخر رازی

 

 

 

 

اطلاعیهء
مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امورخارجه
ج.ا. افغانستان

 

 

 


شب دوم با

حیــــــدری وجودی

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]
 

     Update            vom   09. 09. 2008                      Nächste Update          am    24. 09. 2008    

 

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا