دست اندرکاران سايت کابل ناتهـ،

براي خواهران و برادران هندوي افغان

رسم «رکشها بندن» را

از صميم قلب تبريک مي گويند.

 

سال اول   شمارهً یازدهُم   سنبله    ١٣٨٤ هجری خورشیدی       اگست/سپتمبر      ۲۰۰۵  عیسوی    ـ  هر دوهقته ـ  یکبار   روز میگردد

 

گلگشت اندیشه

 

من از دیدار تان بسیار....
برگردان از
صبورالله سیاه سنگ

 

 

 

به یاد وطن
سرودهً از

جناب نسیم اســــیر

 

 

 

رفعت حسینی
سرودهً
با قطره های خسته یی باران

 

 

 

قـــــــلمرو درد
سرودهً نازنین از

بشیر سخاورز

 

 

 

بلا
شعری از:
عـــــارفه بهارت

 

 

 

 

قصیده آشایان عشق
و

سرودهً
آییـــــــــــنه

منیر سپاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به بهانهء پيوند مقدس
«راکهي»

نبشتهء ایشر داس

يقيين دارم که خواننده فرزانه، در نشيب و فراز زنده گاني گاهي هموطن هندويش را ديده باشد که دست راست او با تار دو رنگ سرخ و زرد يا تارهاي رنگين ابريشمي مزين است. به گمانم برايش پرسش برانگيز بوده که چرا به جاي حقله طلايي که ميتواند مود روز نيز باشد، آن هندوي سرمست تار پخته به دست بسته است!!.......

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

نکته های درباره گزارش و گزارشنویسی

بخش دوم

نوشتهء پرتو نادری

 ظاهراً ديسپچ با گزارش ساده يا بيصدا مشابهت دارد. البته اين مشابهت بيشتر شکلی است، در حالی که ديسپچ از نظرمحتوا با گزارش ساده بسيار متفاوت است. ديسپچ بيشترجنبهء تحليلی دارد و گزارش ساده بيشتر خبری است. مثلاً دربارهء .......

 

 

درآغاز رویا بود
قسمت سوم
رویا در اسلام

داکتر بشیر سخاورز

نازل شدن وحی به محمد چه در خواب و چه در بيداری به رويای زمان خواب و بيداری ارتباط ميگيرد. مانند رويای يعقوب و يوسف، اما تنها به اين تفاوت که نزول وحی به محمد در هر لحظه بوده و خداوند پيامش را در شب و يا روز به مقربترين پيامبرش يعنی محمد ميرساند، زيرا او خاتم النبيين است و هم دين........

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

داستان
 و
 قصه

 

بازگـــشـــــــــت
داستان کوتاه از:

اکرم عثمان

فقط دوسال و چند روز می شد که ببو ـ مادر واسع ـ شوهرش را از دست داده بود. هیچ گمان نمی رفت که او آن همه زود تلف شود و چشم از جهان بپوشد. ظاهرأ سالم و صحتمند بود و مردنی به نظر نمی آمد به احتمال قوی اگر آن حادثهء بد اتفاق نمی افتاد پدر واسع ده یا پانزده سال دیگر زنده می ماند و آب و دانهء این دنیا را........

 

 

پشک ها آدم می شوند

داستان کوتاه از:

سپوژمی زریاب

شام بود. شامها همیشه اندوهی را در دل من بیدار میکنند. مخصوصأ اگر بیرون از خانه باشم و ببینم که آفتاب آرام آرام با یک نوع درد و دریغ جایش را به تاریکی و شهر آرام و سر به زیر با همان درد و دریغ در تاریکی و سیاهی غرق میشود....

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مکثی بر زنده گی هنری
نبی حریف

نبشتهء میر اسمعئیل مسرور نجمیمی

میر محمد نبی متخلص به حریف اسم خانواده گی نجیمی، در سال 1306 خورشیدی در گذر شهنچی های چنداول کابل دیده به جهان گشود.

به سن هفت سالگی شامل دبستان صنایع نفسه کابل شد و بعد از فراغت به صفت معلم رسم در دبستان بابای خودی شامل کار شد.......

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

طور معرفت

 

سخن کابل ناتهـ

 

وضع رقتبار کودکان
درجهان سوم

نوشتهء داکتر اکرم عثمان

دراین، نوبت بر صدرسخن معصومیت، ناتوانی، ناگزیری و فقر را می نشنانیم و از موضوعی سخن میرانیم که در کشورهای فقرزده و پسمانده داغ ننگ و جنایت را برجبین دارد و در مواردی با قوانین حمایت می شود.

موضوع بحث ما، کار کودکان نارس و نورس است، که ناگزیرند........

 

سخن های
از تاریخ و اجتماع ما

 

 

 

کپمنی هند شرقی
و
مرگ وزیر محمد اکبرخان

قسمت سوم

از نصیر مهیرین

انگلیسها بار نخست درسال 1839ع به افغانستان حمله نظامی کردند. با آنکه دولتمردان و تاریخنگاران وابسته به استعمار همواره ادعا داشته اند که به منظور رفع خطر دست درازی روسیه تزاری و فرانسه به سوی هند، به چنان عملی به افغانستان دست یازیده اند....

 

 

 

قدیم ترین و قیمت دار ترین کتب
 و جراید جهان

نوشتهء میرعلی اصغر شعاع

امروز در پرتو ترقیات ساینسی و ابتکارات محیرالمقولی که در فن طباعت رو داده، نگارش کتاب  و تعمیم آن، نشر جراید و و توزیع آن کار آسانی تلقی شده و انسان فکور، متتبع نتیهء مطالعات عصر تحقیقات خود را در اسرع وقت به پیشگاه مطالعین و ارباب شوق تقدیم میدارد در سایهء تکامل این فن خوشبختانه......

 

 

 

نقش روحانيت متنفذ
درضديت باتجددگرايی
 رژيم امانی

نوشتهء اعظم سیستانی

روحانيان درکشور های اسلامی و بخصوص در کشور ما از احترام و اهميت چشم گيری برخوردار اند. تا آنجا که تاريخ گواهی ميدهد، روحانيان متحد ترين صنف يا طبقه را در جوامع اسلامی تشکيل ميدهند و بنابرين در تمام کشورهای اسلامی نقش بسيار موثری ........

 

 

 

نگاهی برجنبش و تحریک
مشروطه اول و
دورهً اماینه

 

نبشتهء محمود نجفی

وظيفه مورخ آنست، تا گرد و غباريکه بروی صفحات تاريخ وطن و اذهان ساکنان آن نشسته، با نوشته های خود پاکسازی نمايد و تا حد امکان به زبان و بيان ساده وبا در نظر داشت ذهنيت  وعلميت جامعه خويش از نوشته های مغلق....

 

 

 

اعدام آخرین مستوفی المالک
در افغانستان

نوشته: استاد عبدالشور حکم

میرزا محمد حسنین خان از خوانین قوم صافی و مستوفی الرأس سید خیل ولایت پروان است. او نوشت و خوانی را از خانوداهً خود آموخت و کارش از کتابت عادی در چهار چوب کوتوالی کابل آغاز گردید.

در زمان امارت امیر عبدالرحمن خان، نخستین کوتوال (قوماندان پولیس)........

 

 

Deutsch

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

زدست عنايت و چشم محبت

اين ابر مردان قلم و فرهنگ

برخوردار خواهد بود:

 

دوکتور محمد اکرم عثمان

 

محمد آصف آهنگ

 

رهنورد زریاب

 

 نصیر مهرین

 

پــــرتو نادری

 

دوکتور

 صبور الله

سیاه سنگ

 

زلمی بابا کوهی

 

مريم محبوب

 

دوکتور

پروین پژواک

 

محمد کاظم کاظمی

 

میرحسین مهدوی

 

هژبر شینواری

 

احسان الله پاکزاد

و

افسر رهبین

========

===

 

مطالب فارسی

 

دريچهء تماس

 

آرشیف صفحات
اول

 

Deutsch

 

 


 

 

Update   von   22. 08. 2005                            Nächste Update am   09.09. 2005

Ó

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات [1124x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس